Education is a growing and appreciated part of our business. We offer both open and customized courses depending on what fits your needs.

Our open programs are aimed at participants from different companies and are conducted at conference facilities in different locations in the country. Course offerings are aimed at all levels of business, ranging from strategic training courses, to management, to practical training programs for maintenance staff and operators. After a couple of longer courses, participants can be examined and certified according to industry requirements.

In addition to scheduled courses, a large number of company-based courses and seminars are held every year. The goal of these customized courses is to increase production efficiency, reliability and develop maintenance operations.

Most of our courses can be conducted in English. Over the years our consultants have traveled around the world and conducted training programs or worked with consultancy missions in more than 30 different countries.

Below you will find a complete overview of our 2017 courses. If you want more information, or have questions, get in touch!

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar bland annat investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser.
Nästa kursstart 2018-04-18 Solna, Stockholm
5 dagar
Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten ställer speciella kompetenskrav på de som som förväntas göra det. Idag krävs det att produktions- och underhållsorganisationerna klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. 
Nästa kursstart 2018-02-07 Solna, Stockholm
12 dagar
Kursen lär ut hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt och skapar samverkan mellan reparatör, samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion.
Nästa kursstart 2018-04-25 Göteborg
3 dagar
Denna populära kurs lär ut hur man förbereder och organiserar större stopp och underhållsprojekt.
Inga inbokade tillfällen
3 dagar
Deltagarna skall på ett säkert sätt kunna utföra enklare elarbeten.
Nästa kursstart 2018-05-23 Södertälje
3 dagar
Deltagarna skall kunna göra kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer.
Nästa kursstart 2018-03-07 Göteborg
3 dagar
Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: 
  • Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. 
  • Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. 
Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.
Inga inbokade tillfällen
1 dag

Kursen ger deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar.

Inga inbokade tillfällen
1 dag
Att arbeta med förebyggande underhåll är inte bara att upptäcka fel med hjälp av inspektioner och tillståndskontroller, utan att också förutse och systematisera underhållet så att legala och produktions-tekniska krav tillgodoses. Metoderna har under senare år förfinats, och blivit alltmer komplexa och än mer träffsäkra. Under kursen ges möjlighet att i grupparbetsform testa upplägg av systematiskt förebyggande underhåll.
Inga inbokade tillfällen
3 dagar
Kursen lär ut betydelsen av ett fungerande Förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU utbildning för hela företaget!
Nästa kursstart 2018-05-23 Göteborg
3 dagar
Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.
Inga inbokade tillfällen
2 dagar
Ett av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar är att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten. I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet. 
Inga inbokade tillfällen
2 dagar
Kursen lär ut felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, riskanalys och hur man samlar in rätt information.
Inga inbokade tillfällen
2 dagar
Produktionsledarskolan är en utbildning framtagen för att ge nyckelpersoner inom produktion och underhåll bättre insikt i att förstå förluster i sin utrustning och ger samtidigt praktisk träning och utbildning i verktyg för att kunna göra något åt dem.
Inga inbokade tillfällen
5 dagar
Den här kursen vänder sig till personer som arbetar strategiskt med drift- och underhållsfrågor inom VA med syfte att öka andelen förebyggande underhåll som i sin tur minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underhållet.
Nästa kursstart 2018-01-23 Solna, Stockholm
2 dagar
Kursen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd.
Nästa kursstart 2018-04-25 Södertälje
3 dagar
Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur.
Nästa kursstart 2018-05-30 Södertälje
3 dagar
Lär dig smörjmedelsval och systematisering med datorhjälp.
Nästa kursstart 2018-06-13 Södertälje
3 dagar
Investeringar i kunskap om dessa komponenter ger effektivare underhåll och högre driftsäkerhet.
Inga inbokade tillfällen
2 dagar
Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. Kursen lär ut vad förrådsfunktionens roll innebär samt även materialhantering och komponentkännedom.
Nästa kursstart 2018-04-11 Göteborg
3 dagar
Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. Kursen lär ut vad förrådsfunktionens roll innebär samt även materialhantering och komponentkännedom.
Nästa kursstart 2018-11-07 Södertälje
3 dagar
Utbildningen är framtagen för dig som vill utveckla dig inom underhållsområdet och få ett bevis på dina kunskaper. Kursen behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Den är uppdelad i fyra delar om tre dagar vardera med ca en månads mellanrum. 
Nästa kursstart 2018-03-21 Södertälje