Förebyggande underhåll

Minimera det oförutsedda underhållet.

För att upprätthålla tillgängligheten inom produktionen måste det förebyggande underhållet fungera på ett säkert sätt. Vi granskar det förebyggande underhållet och undersöker hur det kan säkerställas och utvecklas, så att driftsäkerheten uthålligt kan bibehållas på en eftersträvad nivå.

Vi kan på plats hos kunden arbeta operativt med tillgänglighet samt effektivisering av FU-aktiviteterna och kan även hjälpa till med systematisering av FU-åtgärderna samt se till att dessa läggs in i företagets underhållssystem.

Livscykelkostnads kalkylering (LCC)

Inkludera underhåll och driftsäkerhet i investeringskalkylen.

Att nyinvesteringar i maskiner och processutrustningar skall resultera i effektiva och driftsäkra utrustningar är en självklarhet. Ofta läggs stor möda ner på att konstruera och designa utrustning så produktionskraven kan mötas, men inte sällan missas driftsäkerhets- och underhållsaspekterna vid upphandlingen.

Anläggningen och utrustningen skall vara designad och konstruerad för driftsäkerhet och för att kunna underhållas på ett effektivt och riktigt sätt. Idhammar stödjer er i projektfasen och se till att underhållsaspekterna beaktas vid projektering och konstruktion.
​​​​​​​
Vi kan hjälpa er att ta fram standarder och underlag för att underhållet i den nya anläggningen skall fungera från dag ett. Vidare kan vi utarbeta specifikationer för förebyggande underhåll, uppdatera underhållssystemet, verifiera dokumentationen, verifiera och registrera reservdelar etc.

Nyckeltal

What gets measured gets done.

För att nå maximal effektivitet måste starkt fokus hållas på det som är värdeskapande i företaget. Resultaten av de gemensamma ansträngningarna måste mätas och följas upp. Alla förluster måste identifieras, följas upp och elimineras.

Problemet är att identifiera det som är viktigast att mäta och att ta fram metoder och rutiner för mätningarna. Ett bra sätt är att sammanfatta de uppföljningar som speglar det som är viktigast för företaget i ett antal nyckeltal.

Vi kan hjälpa er att ta fram nyckeltal för att mäta produktionsrelaterade mått, samt nyckeltal för att ge information om driftsäkerhets- och underhållssituationen i företaget.

De fyra områden där vi fokuserar på nyckeltal är:​​​​​

  • Produktions- och anläggningseffektivitet
  • Driftsäkerhet
  • Effektivitet i underhållsorganisationen
  • Utveckling och kompetenstillväxt

​​​​​​​Vi börjar ofta vårt arbete med en översiktlig genomgång. Den inleds med att slå fast mål och strategier för verksamheten, vilket ger en identifiering av de kritiska framgångsfaktorer som leder till att målen nås. Utifrån dessa kan de viktigaste nyckeltalen identifieras och definieras.

Därefter sker en fördjupning inom de områden som identifierats. I samband med denna tar vi ofta fram enkla verktyg för att fånga och analysera data. Implementeringen av nyckeltalen innefattar i många fall utbildning till berörda i organisationen.

Outsourcing

Utvärdera fördelarna såväl som nackdelarna med outsourcing; före, under tiden och efter.

Arbetet med att utvärdera och genomföra en outsourcing av service- och underhållsverksamhet påminner mycket om att utforma en underhållsstrategi. Arbetsgången är likartad men ytterligare steg tillkommer, nämligen omvärldsanalys.

I nulägesanalysen läggs stor vikt vid att identifiera vad som är kärnverksamhet i underhållets arbetsuppgifter och hur god beställarkompetensen är i organisationen. Vid en granskning av en genomförd outsourcing värderar vi resultatet och föreslår utvecklingsmöjligheter med avtal och relationer.

Omvärldsanalysen utförs efter nulägesanalysen och syftar till att utvärdera vilka leverantörer som kan komma ifråga för åtagandet. Förändringsstrategin inriktas på risk- och konsekvensanalys av outsourcingen och på att finna ett lämpligt affärsupplägg för outsourcingåtagandet.
​​​​​​​
Vi kan även utforma upphandlingsunderlag och kontraktsförslag för fortsatt arbete.

Process- och systemstöd

Maximera systemmöjligheterna.

Att investera i ett nytt underhållssystem är kostsamt, men är mycket lönsamt när det görs på rätt sätt. Systemet i sig innebär inga fördelar för företaget utan det är verksamhetens förmåga att utnyttja systemets funktionalitet som ger de betydande vinsterna. Ett system som inte ger verksamheten stöd innebär tvärtom höga och dolda kostnader.

Detta låter självklart men det är dessvärre så att underhållssystemen hos många företag inte används till något annat än en minneslista för pågående arbeten. Systemen används ofta inte alls, inte fullt ut eller på ett slentrianmässigt sätt och investeringen är därför verkningslös.

Vi på Idhammar har tagit fram en leverantörsoberoende metod för att säkra att systeminvesteringen blir både lyckad och lönsam.

Reliability Centered Maintenance

ABC för det kostnadseffektiva underhållet.

RCM, Riskbaserat underhåll, är en strukturerad metod för att prioritera och effektivisera verksamhetens underhållsinsatser.

En RCM-analys är uppbyggd med 7 frågor som utgår ifrån en FMEA (felmodes- och effektanalys) och en riskvärdering av möjliga fel. För att få fram ett optimalt underhåll och utnyttja resurserna där de bäst behövs, utförs en riskvärdering av varje fel som kan inträffa. Riskvärdering av felen skapas i en värderingsmatris, som hjälper användaren att välja rätt åtgärd. Matrisen skapas utifrån de förutsättningar som gäller på företaget där analysen sker. Varje fel värderas utifrån säkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och verkningsgrad.
​​​​​​​
Idhammar hjälper er att införa RCM på ert företag med åtgärder som: utbildning, analysledning under pilotprojekt, utveckling av en RCM-metod anpassad till er organisation, projektledning vid införande av RCM-metodiken i företaget.

Root Cause Analysis

Undvik symptombehandling; förstå orsaken.

Metoden för RCA (Grundorsaksanalys) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser.

Det kan vara både små och större haverier men kan även i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning. Arbetssättet består av fyra steg och kan utföras på olika sätt och fördjupas beroende på teknikområde, komplexitet, lagar och förordningar m.m.

Metoden innehåller stegen: datainsamling, kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer, att finna grundorsaker samt att välja åtgärder och genomföra dessa.

Vi tillhandahåller en utbildning där vi kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA, allt för att kunskaperna skall kunna tillämpas i verkligheten!

Vi kan även utföra grundorsaksanalys direkt ute hos kund enligt detta koncept.

Störningsbekämpning

Öka den värdeskapande tiden.

För att öka lönsamheten i en produktionsanläggning måste den värdeskapande tiden maximeras, något som alla moderna produktionsfilosofer tagit fasta på. Alla förlustkällor måste identifieras och i mesta möjliga mån elimineras. En vanlig förlustkälla i produktionslinjer och produktionsprocesser är olika typer av driftstopp och driftstörningar. Förutom att de skapar stress och oreda så slår de direkt mot produktionsresultat och det ekonomiska utfallet i företaget.

Vi har under åren samlat på oss en gedigen erfarenhet av hur man ökar driftsäkerheten i produktionsanläggningar och hur den bibehålls på ett ekonomiskt sätt.

Denna erfarenhet sträcker sig genom i stort sett alla branscher som finns representerade i svensk industri. Vårt tjänsteutbud omfattar allt ifrån analys av enskilda händelser till analys av hela verksamheter.

Vi erbjuder våra kunder kompetensutveckling för den personal som arbetar med eller påverkar driftsäkerheten i företaget.
​​​​​​​
Vidare genomförs uppdrag där vi i nära samarbete med kunderna utvecklar organisation och struktur så att hög driftsäkerhet kan upprätthållas. Kort och gott - vi kan hjälpa dig att öka värdeskapandet.

Tribologi

Smart smörjning för en friktionsfri produktion.

Idhammar erbjuder nulägesanalys och kartläggning av företagets standard inom smörjunderhållet. Utifrån resultatet bestämmes vilka åtgärder som bör vidtas för att höja standarden inom smörjunderhållet.
​​​​​​​
Vi kan också utföra en praktisk smörjinventering, dvs en neutral kartläggning av anläggningens smörjpunkter, produkter, mängder och intervallbehov.

Genom åren har vi byggt upp många industriers smörj- och underhållsprogram och kan hjälpa till med att få fart på hela processen, så att produktion och underhåll fungerar som vanligt under uppstarten av ett nytt underhållsprogram.