Kurser

Välkommen till våra kurser! Nedan finner du våra vanligaste kurser och när de går. Nästan alla våra kurser kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Gå in på kursen som du är intresserad av och anmäl dig direkt eller skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig och kommer fram till hur vi på bästa sätt kan stötta er utveckling mot en effektiv, störningsfri och hållbar verksamhet. 

Kursvillkor
Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar bland annat investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser.
Nästa kursstart 2018-04-18 Solna, Stockholm
5 dagar

Asset Management-tentamen för dem som har genomgått utbildning i Asset Management.
Nästa kursstart 2018-02-02 Solna
1 dag

Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten ställer speciella kompetenskrav på de som som förväntas göra det. Idag krävs det att produktions- och underhållsorganisationerna klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. 
Nästa kursstart 2018-02-07 Solna, Stockholm
12 dagar

Kursen lär ut hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt och skapar samverkan mellan reparatör, samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion.
Nästa kursstart 2018-04-25 Göteborg
3 dagar

Denna populära kurs lär ut hur man förbereder och organiserar större stopp och underhållsprojekt.
Nästa kursstart 2018-11-21 Södertälje
3 dagar

Efter de tre grundkurserna, Tribologi och smörjteknik del 1, 2 och 3, finns möjlighet att gå vidare till certifiering. Det är Gurami Utveckling AB i samarbete med Tribologigruppen som genomför tentamen och utfärdar certifikaten efter godkänd tentamen.
Inga inbokade tillfällen
2 dagar

Deltagarna skall på ett säkert sätt kunna utföra enklare elarbeten.
Nästa kursstart 2018-05-23 Södertälje
3 dagar

Deltagarna skall kunna göra kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer.
Nästa kursstart 2018-03-07 Göteborg
3 dagar

Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: 
  • Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. 
  • Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. 
Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.
Inga inbokade tillfällen
1 dag

Kursen ger deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar.

Inga inbokade tillfällen
1 dag

Att arbeta med förebyggande underhåll är inte bara att upptäcka fel med hjälp av inspektioner och tillståndskontroller, utan att också förutse och systematisera underhållet så att legala och produktions-tekniska krav tillgodoses. Metoderna har under senare år förfinats, och blivit alltmer komplexa och än mer träffsäkra. Under kursen ges möjlighet att i grupparbetsform testa upplägg av systematiskt förebyggande underhåll.
Inga inbokade tillfällen
3 dagar

Kursen lär ut betydelsen av ett fungerande förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU-utbildning för hela företaget!
Nästa kursstart 2018-05-23 Göteborg
3 dagar

Kursen lär ut teknik och mätmetoder samt förutsättningarna för tillståndskontroll och dess tillämpningar på olika utrustningar

Inga inbokade tillfällen
3 dagar

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.

Inga inbokade tillfällen
2 dagar

Ett av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar är att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten. I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet. 
Inga inbokade tillfällen
2 dagar

Kursen lär ut felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, riskanalys och hur man samlar in rätt information.
Inga inbokade tillfällen
2 dagar

Produktionsledarskolan är en utbildning framtagen för att ge nyckelpersoner inom produktion och underhåll bättre insikt i att förstå förluster i sin utrustning och ger samtidigt praktisk träning och utbildning i verktyg för att kunna göra något åt dem.
Nästa kursstart 2018-04-09 Stockholm
5 dagar

Den här kursen vänder sig till personer som arbetar strategiskt med drift- och underhållsfrågor inom VA med syfte att öka andelen förebyggande underhåll som i sin tur minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underhållet.
Inga inbokade tillfällen
2 dagar

Kursen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd.
Nästa kursstart 2018-04-25 Södertälje
3 dagar

Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur.
Nästa kursstart 2018-05-30 Södertälje
3 dagar

Lär dig smörjmedelsval och systematisering med datorhjälp.
Nästa kursstart 2018-06-13 Södertälje
3 dagar

Investeringar i kunskap om dessa komponenter ger effektivare underhåll och högre driftsäkerhet.
Nästa kursstart 2018-11-21 Södertälje
2 dagar

Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. Kursen lär ut vad förrådsfunktionens roll innebär samt även materialhantering och komponentkännedom.
Nästa kursstart 2018-04-11 Göteborg
3 dagar

Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. Kursen lär ut vad förrådsfunktionens roll innebär samt även materialhantering och komponentkännedom.
Nästa kursstart 2018-11-07 Södertälje
3 dagar

Utbildningen är framtagen för dig som vill utveckla dig inom underhållsområdet och få ett bevis på dina kunskaper. Kursen behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Den är uppdelad i fyra delar om tre dagar vardera med ca en månads mellanrum. 
Nästa kursstart 2018-03-21 Södertälje