Konsultcase: Framgångsrikt utvecklingsarbete hos Stockholm Vatten & Avfall

Stockholm Vatten och Avfall renar avloppsvatten och sköter om stockholmregionens sjöar. Sammanlagt har man 580 anläggningar som utgör ett stort finansiellt och socioekonomiskt värde. Idhammars Jonas Åkerlund har arbetat som konsult hos organisationen. Uppdraget bestod i att öka Stockholm Vattens förmåga att strategiskt och systematiskt förvalta tillgångsbeståndet.

I projektet lades stor vikt på bland annat implementering av informationssystem, informationshanteringsrutiner, arbetssätt och processoptimering. För att lyckas med utvecklings- och uppföljningsarbetet tydliggjordes också den övergripande vision och de mål som verksamheten ville uppnå.

Nu har organisationen nått dit de ville och i den här artikeln kan du läsa hur Stockholm Vatten själva beskriver känslan av att ”gå från en lappa och laga-verksamhet till Sveriges bästa underhållsverksamhet i kommunal regi”. Det är otroligt roligt när vi kan vara med och bidra till sådana här resultat!

Läs artikeln här intill eller öppna den högre upplösning här. 

Strategisk Underhållsstyrning inom Vatten & Avlopp

-Du har väl inte missat att vi har en tvådagarsutbildning i mars, för just dig som arbetar med strategiska drift- och underhållsfrågor inom vatten och avlopp? Välkommen in på kurssidan för att läsa mer!

Utvecklingsresan hos MittSverige Vatten & Avfall

Vatten- och avloppsverksamheter är centrala för att ett samhälle ska fungera. Rent dricksvatten ses som en självklarhet, samtidigt står VA-branschen likt flera andra infrastrukturgrenar inför stora underhållsutmaningar. Många anläggningar byggdes under efterkrigstiden och underhållsskulderna på ledningar och anläggningar är svåröverskådliga.

VA-branschen har länge legat efter exempelvis process- och tillverkningsindustrin när det gäller underhåll. Det beror sannolikt på flera saker, men påverkande faktorer är bland annat att det inte funnits samma lönsamhetskrav som inom den privata sektorn. Inom VA-branschen så har det även funnits en uppfattning om att VA-verksamheter skiljer sig så pass mycket från industriföretag, att det inte går att implementera samma typer av nyckeltal och styrstrategier som inom industrin.

Men nu börjar synsättet ändras och ambitionerna för en allt mer strategisk och systematisk anläggningsförvaltning växer sig starkare inom VA-branschen. Därför valde vi att besöka ett av bolagen som har genomgått ett utvecklingsprojekt som syftar till en mer strukturerad och transparent arbetsorderhantering: MittSverige Vatten & Avfall i Sundsvall.

Från vänster: Jimmy Hansson – MittSverige Vatten & Avfall, tillsammans med Mikael Thorberg – Idhammar Produktion AB, utanför reningsverket ”Tivoliverket” i Sundsvall.

MittSverige Vatten & Avfall ägs av tre kommuner: Sundsvall, Timrå och Nordanstig. I kommunerna bor totalt över 120 000 invånare, de har mer än 500 anläggningar, 300 mil ledning och det geografiska området som MittSverige Vatten & Avfall verkar inom sträcker sig över 20 mil från norr till söder. Vi träffade Jimmy Hansson och Veronica Söderberg för att prata om MittSverige Vatten & Avfalls utvecklingsresa och utmaningarna som de nu står inför. Jimmy Hansson berättar:

”Vi har länge haft ambitioner om att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete, men vi har inte kunnat följa upp jobben som gjorts. Vi har helt enkelt saknat statistik.”

Lösningen blev att implementera en gemensam arbetsorderhantering som inte bara innefattar driftorganisationen utan även kundservice. Många felanmälningar kommer nämligen från privatpersoner till kundservice. Veronica Söderberg:

”Arbetsordern är central för ett systematiskt, strukturerat och spårbart underhåll. Hos oss kan arbetsordern både skapas av driftorganisationen men även av kundservice när kunder ringer in och upplever ett problem. I det fallet är det kundservice som tar emot informationen och gör en felanmälan. Planeraren tar därefter emot den och beslutar om vem som ska göra vad och när. Utföraren genomför underhållsaktiviteten och vid avrapportering så ställer systemet ett antal tvingande ja- och nej-frågor, exempelvis: Har någonting bytts och behöver anläggningsregistret uppdateras? Om svaret är ja skapas en arbetsorder. Planeraren tar emot arbetsordern och granskar för att antingen godkänna eller avslå. Avslås ordern går den tillbaka till utföraren som får komplettera. Oftast beror avslaget på ofullständig rapport gällande åtgärderna som gjorts, men hur fallet än är så skall arbetsordern följas upp.”

Projektet för ny arbetsorderhantering inleddes 2015 och i mars 2018 driftsattes systemet och lagom till sommaren kunde en lyckad implementering firas med tårta. Jimmy Hansson:

”I projektet så utbildades över 100 personer i hur systemet ska användas. Informationen i systemet måste vara av hög kvalitet och användas som den ska, annars är den värdelös. Det ställer stora krav på användarna så vi försöker ge dem så bra förutsättningar som möjligt. Det är informationen i avrapporteringen som ska gå att följa upp, så även planerarna får ett stort ansvar i att se att den blir tillräckligt bra.

Projektet har bidragit med flera positiva effekter. Vissa väntade, andra oväntade. Jimmy Hansson:

”Att vi nu skriver arbetsordrar till varandra istället för att ringa höjer kvaliteten på informationen i systemet, vilket möjliggör uppföljning, spårbarhet och ett systematiskt förbättringsarbete. Det skapar även bättre möjligheter till att följa upp entreprenörer och fakturor. Vi har börjat samarbeta mer, vilket är jätteroligt.”

Den höjda datakvaliteten skapar även bättre förutsättningar till att sätta mål som främjar förbättring. Jimmy Hansson:

”Servicemålen som vi mäter är säkerhetsrisk, vattenkvalitet, leverans och extratjänster. Vi mäter mottagentid, påbörjad tid och lösningstid. Det gör det lättare för oss att mäta vår prestation och vara mer transparenta mot både kunder och intressenter men även internt.”

MittSverige Vatten & Avfall är numera en organisation som är van vid förändring. Med framstegen i ryggen är ambitionen att fortsätta utveckla verksamheten framåt. Veronica Söderberg:

”Vår anläggningsinformation är inte än vad den borde vara, nu har vi påbörjat ett digitaliseringsprojekt för ha bättre koll på vår information om våra anläggningar.”

En annan utmaning som MittSverige Vatten & Avfall står inför är att utveckla sitt underhåll. Veronica Söderberg:

”Vi har gjort en ordentlig resa de senaste åren och nu är det dags för nya utmaningar. Digital anläggningsinformation och vårt underhåll är två delar som vi kommer fokusera på framöver.”

Hur det här arbetet ska gå till är även det viktigt. Veronica igen:

”Nu ska vi inte sitta på egen kammare och hitta på en massa nytt, utan det finns standarder, det finns en satt nomenklatur och det finns andra i vår bransch som kommit längre än oss. Nu gäller det bara att utifrån våra förutsättningar fortsätta utveckla verksamheten med hjälp av det som finns att ta del av.”

Vi hoppas att MittSverige Vatten & Avfall kan dra nytta av framdriften som nu finns i organisationen och stegen som tagits i den här förändringsresan. Det ska bli spännande att följa det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheten, anläggningsförvaltning och tillhörande digitaliseringsarbete. Lycka till!

Strategisk underhållsstyrning inom VA

-Du har väl inte missat att vi har en tvådagarsutbildning i mars, för just dig som arbetar med strategiska drift- och underhållsfrågor inom vatten och avlopp? Välkommen in på kurssidan för att läsa mer!

Produktionsledarskolan hos HKScan

HKScan: mätning, engagemang och produktionsledarskolan – vägen till ökad effektivitet

Den fjärde december i år samlades ledare och chefer från företag som Stena, Volvo, Kraftringen, Lyckeby Starch och Delicato på HKScans anläggning i Kristianstad. Det är andra året i rad som HKScan står som värdföretag för Idhammars femdagarsutbildning Produktionsledarskolan. Produktionsledarskolan är speciellt framtagen för att förse nyckelpersoner inom produktion och underhåll med verktyg för att kunna minska verksamhetens produktionsförluster och därigenom öka effektiviteten. Vi träffade HKScans processutvecklare Michael Claesson och OEE-ansvarige på Linköpingsanläggningen Tobias Törnqvist för att prata om deras arbete med att minska verksamhetens produktionsförluster och varför just produktionsledarskolan passar dem.

HKScan blir en internationell livsmedelskoncern

Livsmedelsjätten HKScan, med varumärken som Scan och Pärsons, har i över 100 år producerat kvalitetsprodukter till svenska konsumenter. Men utvecklingen går framåt och den hårt konkurrensutsatta livsmedelsbranschen måste ständigt öka sin produktivitet utan att kompromissa med kvalitet eller livsmedelssäkerhet. HKScan bildades 2007 när Swedish Meats köptes av den finska livsmedelskoncernen HK Ruokatalo Group. En förhoppning med sammanslagningen var att uppnå synergieffekter genom spridandet av best practices och lärande av varandra. Det visade sig vara svårare än väntat.

År 2009, ca två år efter att sammanslagningen med finska HK Ruokatalo och därmed bildandet av HKScan, gjordes en medarbetarundersökning. Där framgick bland annat att det fanns revirtänk hos personalen. Revirtänk var allt annat än eftersträvansvärt, speciellt med tanke på att en anledning till sammanslagningen var just att öka kunskapsflödet inom organisationen och därmed ständigt förbättra produktionen.

Faktabaserade beslut

2011 tilldelas Michael Claesson tjänsten som processutvecklare, vilket är en stödfunktion till anläggningarna och ligger därmed på koncernnivå. Det syftar till att möjliggöra lärande inom hela koncernen. Michael Claesson:

”Vi jobbar med Lean och TPM (total productive maintenance). Fördelen med Lean och TPM är att de är faktabaserade. Sen använder vi oss av OEE (overall equipment efficiency), vilket ger oss väldigt mycket. Genom att mäta och följa upp så får vi bra siffror vilket ligger till grund för bra beslut.”

Tobias Törnqvist, OEE-ansvarig på HKScans anläggning i Linköping, berättar:

”Till julen 2016, precis efter att vi hade haft produktionsledarskolan, skulle vi leverera en stor mängd prinskorv. En för tillverkningen vital maskin visade sig ha anmärkningsvärt lågt OEE. Tillsammans med leverantören plockade vi ner maskinen, gjorde vid den och bytte delar som behövdes bytas. Därefter gick den non-stop i tre veckor och vi kunde leverera med god marginal. Med siffror i hand så räknar man enkelt hem det men utan data är det svårt att motivera en sådan insats. Det är verkligen styrkan med faktabaserade verktyg som Lean och TPM.”

Ledarskap och engagemang

Objektiv mätning och information är endast en del av pusslet. För att utnyttja informationen krävs det att ledare och chefer tar ansvar, följer upp och stöttar sina medarbetare i arbetet för att ta tillvara på förutsättningarna som Lean, TPM och OEE skapar. Michael Claesson:

”Tidigare har vi inte satsat tillräckligt på våra ledare. Huruvida vi lyckas eller inte med implementeringen av Lean och TPM beror helt på dem. Därför måste vi utbilda våra ledare, dels i produktion och underhåll, men även inom ledarskap. Ledarskapet är vital. När det är ledarskapsdagar på produktionsledarskolan så ser även jag till att vara med. Det är otroligt intressant.”

Produktionsledarskolans roll i HKScans utveckling mot en faktabaserad och effektiv produktion

Produktionsledarskolan är utformad för att förse verksamheter med verktyg och metoder till att förstå förlusterna i sin utrustning och utbildning i ledarskapet som krävs för att lyckas med förbättringsarbetet. Michael Claesson om produktionsledarskolan:

”Produktionsledarskolan ger våra ledare och chefer verktyg och metoder för att ta ansvar över utvecklingsarbetet som numera präglas av faktabaserade beslut, engagerade medarbetare och en sammanhängande organisation. I årets produktionsledarskola deltar fem av våra medarbetare, vilken är en del av vår utvecklingssatsning. Dessutom finns det stora fördelar med att vara värdföretag. Deltagarna har plockat fram riktigt mycket pengar i vår produktion.”

På Idhammar är vi stolta över att vara del av våra kunders utveckling mot effektiva, störningsfria och hållbara verksamheter. Kursledare Mats Sjöberg:

”Det är otroligt givande att genomföra utbildningen på ett så pass utvecklingsvilligt företag som HKScan. Dessutom är Produktionsledarskolans deltagare några av Sveriges främsta ledare och chefer inom produktion och underhåll. Det både höjer kvaliteten på utbildningen och ger värdföretaget analyser och åtgärdsplaner av mycket hög klass. Som kursledare är det väldigt inspirerande.”

Nästa kursomgång av Produktionsledarskolan går på Delicatos anläggning i Huddinge utanför Stockholm. Vill ni veta mer om Produktionsledarskolan eller anmäla er till nästa kurs? Besök kurssidan