fbpx

Lean

Öka värdeskapande arbete/reducera slöseri!

Lean är en filosofi där värderingar, principer, metoder och verktyg tillämpas för att uppnå hög flödes- och resurseffektivitet.

En av grundtankarna i Lean är att fokusera på kundvärde i varje del av flödet. Implementeringen av Lean innebär därför ett fokus på att eliminera slöserier i processer och faktorer som inte skapar värde för slutkunden.

Det finns en mängd verktyg och metoder inom Lean som vi har lång och djup erfarenhet av att lära ut men framför allt implementera hos våra kunder.

Total Productive Maintenance

En systematisk väg till ökad effektivitet.

Att arbeta med Total Productive Maintenance (TPM) är varken svårt, revolutionerande eller en fråga om teknik, utan helt enkelt ett systematiskt och metodiskt tillvägagångssätt för att öka effektiviteten i maskiner, linjer eller hela flöden. Ett införande av TPM är i många fall en överlevnadsfråga!
​​​​​​​
TPM syftar till att öka ditt effektivitetstal (OEE) genom att vi har tydliga mätetal och genomför förlustanalyser. De vanligaste verktygen för att komma till rätta med förlusterna och som ingår i TPM är 5S (ordning och reda), operatörsunderhåll, SMED (omställningstidsreduktion) samt fokuserat förbättringsarbetet i en tydlig struktur med allas deltagande (vanligtvis i förbättringsgrupper).

Idhammar har mångårig erfarenhet av att driva TPM-projekt hos företag inom ett stort antal branscher. Vi hjälper gärna er att öka effektiviteten i er produktionsanläggning.

Målstyrning

Det du inte mäter kan du inte styra. Det du inte kan styra kan du inte förbättra.

Ett vedertaget mätetal inom produktion är OEE (Overall Equipment Effectivness). På svenska uttrycks det TAK, Tillgänglighet (T), Anläggningsutbyte (A) och Kvalitetsutbyte (K). Att mäta och analysera OEE eller TAK ligger till grunden för ett effektivt förbättringsarbetet då det pekar ut var dina förluster finns och indikerar vilka verktyg du behöver ta till för att minimera dessa.

Idhammar bistår med konsultstöd vid etablering av er målstyrning, analys och genomförande av förbättringsarbete för reduktion av förlusterna.

5S

Ordning och reda!

Syftet med 5S är först och främst en säker arbetsplats! Men det vi får på köpet är också en ren och effektiv arbetsplats. Ofta saknas rätt förutsättningar, insikt och attityd till varför det är viktigt att ha ordning och reda. Vanligt är att vi spenderar tid på att leta både verktyg, material men också information.

Så här behöver det inte vara! Med 5S skapas struktur och ordning i företaget och som namnet antyder sker detta i 5 steg: sortera, systematisera, städa, standardisera och säkra. Vi har utvecklat ett mycket effektivt sätt att införa 5S. Arbetssättet bygger lika mycket på teoretisk utbildning men med ett stort som på praktiskt inslag i vårt angreppssätt ute i anläggningen.

Kom ihåg att metoden inte bara kan tillämpas i produktionen och underhåll utan även på i administrationen.

Operatörsunderhåll

Åtgärda roten genom att bygga ägarskap.

Operatörsunderhåll är ett arbetssätt där all produktionspersonal aktivt deltar i underhållsarbetet genom att utföra viss del av underhållet, RIS (Rengöring, Inspektion, Smörjning). Det är operatören vid maskinen som bäst av alla uppfattar maskinens kondition och skall känna ägarskapet för utrustningen. Det är även operatören som genom ökad kunskap (tillförd från underhåll) snabbast kan upptäcka och vissa fall avhjälpa fel som uppkommer. Allt med hänsyn till säkerhet, kompetens och kvalitet för att påverka produktionsarbetet så lite som möjligt.
Ett införande av operatörsunderhåll kräver systematik och uthållighet.

Här är kortfattat de stegen som vi på Idhammar tillämpar:
1. Säkerhet och kunskap om maskinen
2. Initial rengöring
3. Ta bort källor till nedsmutsning och fel
4. Standarder för rengöring, inspektion och smörjning
5. Allmän inspektion
6. Självständig inspektion
7. Process kvalitet
8. Självständigt operatörsunderhåll

Med ett väl genomfört operatörsunderhåll kan uppåt 75 % av alla fel undvikas eller upptäckas i ett tidigt skede.

Ställtidsreduktion: ​​​​​​​SMED

Flexibilitet och ökad genomloppstid.

SMED står för Single Minute Exchange of Dies och är en arbetsmetod där tider för omställningar reduceras - ofta till en bråkdel och dessutom utan större investeringar. Metoden kan användas för alla återkommande arbeten såsom verktygsbyten, produktbyten och andra repetitiva arbeten (även underhållsarbeten).
​​​​​​​
Ställtidsreduktion underlättar produktion av korta produktserier som allt mer kan anpassas till kundens faktiska behov. På så vis kan volymproduktion kombineras med hög flexibilitet. Lagerhållningskostnader minskar och leveranssäkerheten kan förbättras. Korta ställtider är en förutsättning för bl.a. kanbansystem och hög flödes effektivitet.

Ett SMED-genomförande innebär att personalens kunskap tas till vara och ibland med hjälp av videoteknik för att förenkla och standardisera arbetet. Resultatet blir förankrade checklistor, instruktioner och en handlingsplan för både tekniska åtgärder på utrustningen samt de utbildningsinsatser som behöver göras så att alla kan utföra enligt ny standard.
​​​​​​​
Idhammar utbildar och vägleder er genom hela SMED-processen och är till behjälpliga i hela processen från uppstart till färdigt resultat i en eller flera workshops.

Ständig förbättring

Motivera förbättringsarbete.

Syftet med förbättringsarbete är att på ett organiserat sätt fånga upp och genomföra de idéer som finns i organisationen. Förbättringsgrupper är ett effektivt sätt att skapa motivation och öka antalet genomförda förbättringar. Motivation kommer från möjligheten att själv få bidra i förbättringsarbetet och att få resurser att genomföra förbättringarna.

För att lyckas med förbättringsgrupper krävs en väl genomtänkt strategi. Gruppsammansättning, mötesstruktur, befogenheter, verktyg och handledning behöver tänkas igenom. Fungerar inte detta är risken för misslyckande stor.
​​​​​​​
Idhammar hjälper er att få förbättringsgrupperna att fungera. Vi stöttar införandet och utbildar era handledare och personal.