fbpx

Kurser

Välkommen till våra kurser! Nedan finner du våra vanligaste kurser och när de går. Nästan alla våra kurser kan genomföras som företagsinterna utbildningar. Gå in på kursen som du är intresserad av och anmäl dig direkt eller skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig och kommer fram till hur vi på bästa sätt kan stötta er utveckling mot en effektiv, störningsfri och hållbar verksamhet.

Kursvillkor
Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar bland annat investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll men även ledarskap, kultur och beslutsprocesser.
Solna
Nästa tillfälle 2019-11-06 Solna
5 dagar
Asset Management-tentamen för dem som har genomgått utbildning i Asset Management.
Solna
Nästa tillfälle 2019-08-28 Solna
1 dag
Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten ställer speciella kompetenskrav på de som som förväntas göra det. Idag krävs det att produktions- och underhållsorganisationerna klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. 
Solna
Nästa tillfälle 2019-09-18 Solna
12 dagar
Kursen lär ut hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt och skapar samverkan mellan reparatör, samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion.
Göteborg, Solna
Nästa tillfälle 2019-10-23 Solna
3 dagar
Denna populära kurs lär ut hur man förbereder och organiserar större stopp och underhållsprojekt.
Solna
Nästa tillfälle 2019-11-20 Solna
3 dagar
Efter de tre grundkurserna, Tribologi och smörjteknik del 1, 2 och 3, finns möjlighet att gå vidare till certifiering. Det är Gurami Utveckling AB i samarbete med Tribologigruppen som genomför tentamen och utfärdar certifikaten efter godkänd tentamen.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Kursen beskriver underhåll och produktion ur ett helhetsperspektiv där lönsamheten i ett strategiskt underhållstänkande är ledstjärnan. Därigenom skapas förståelse om grundprinciper för uppläggning av samverkande strategier, med lönsam kvalitetsproduktion som resultat.
Inga kommande tillfällen
Deltagarna skall på ett säkert sätt kunna utföra enklare elarbeten.
Göteborg, Solna
Nästa tillfälle 2019-11-06 Göteborg
3 dagar
Deltagarna skall kunna göra kvalificerade felsökningar och justeringar/reparationer.
Solna
Nästa tillfälle 2019-12-04 Solna
3 dagar
Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursen ger deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Att arbeta med förebyggande underhåll är inte bara att upptäcka fel med hjälp av inspektioner och tillståndskontroller, utan att också förutse och systematisera underhållet så att legala och produktions-tekniska krav tillgodoses. Metoderna har under senare år förfinats, och blivit alltmer komplexa och än mer träffsäkra. Under kursen ges möjlighet att i grupparbetsform testa upplägg av systematiskt förebyggande underhåll.
Inga kommande tillfällen
3 dagar
Kursen lär ut betydelsen av ett fungerande förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU-utbildning för hela företaget!
Solna
Nästa tillfälle 2020-05-27 Solna
3 dagar
Kursen lär ut teknik och mätmetoder samt förutsättningarna för tillståndskontroll och dess tillämpningar på olika utrustningar
Inga kommande tillfällen
3 dagar
Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.
Solna
Nästa tillfälle 2019-10-24 Solna
2 dagar
Instuderingstillfälle med fokus på underhållsteori för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för specialister som underhållstekniker och därmed öka sannolikheten att klara tentamen.
Södertälje
Nästa tillfälle 2019-10-07 Södertälje
4 dagar
Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management och därmed öka sannolikheten att klara tentamen.
Södertälje
Nästa tillfälle 2019-10-09 Södertälje
3 dagar
ISO 45 001 är med stor majoritet fastställd av den internationella standardiseringsorganisationen ISO, vilket betyder att det är hög tid att ta åt sig nyheterna i standarden och börja arbetet med att uppgradera verksamhetens arbetsmiljöarbete.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Ett av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar är att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten. I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet. 
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Kursen lär ut felutvecklingsteori, hur man löser problem, ser till att problemen inte upprepas, riskanalys och hur man samlar in rätt information.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Produktionsledarskolan är en utbildning framtagen för att ge nyckelpersoner inom produktion och underhåll bättre insikt i att förstå förluster i sin utrustning och ger samtidigt praktisk träning och utbildning i verktyg för att kunna göra något åt dem.
Inga kommande tillfällen
5 dagar
Den här kursen vänder sig till personer som arbetar strategiskt med drift- och underhållsfrågor inom VA med syfte att öka andelen förebyggande underhåll som i sin tur minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underhållet.
Solna
Nästa tillfälle 2019-08-29 Solna
2 dagar
Kursen ger grundläggande kunskaper om slitagetyper och dess orsaker, samt hur man bestämmer smörjintervall och mängd.
Solna
Nästa tillfälle 2019-09-25 Solna
3 dagar
Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur.
Solna
Nästa tillfälle 2019-10-09 Solna
3 dagar
Lär dig smörjmedelsval och systematisering med datorhjälp.
Solna
Nästa tillfälle 2019-11-27 Solna
3 dagar
Investeringar i kunskap om dessa komponenter ger effektivare underhåll och högre driftsäkerhet.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen skall kunna åtgärdas effektivt. Kursen lär ut vad förrådsfunktionens roll innebär samt även materialhantering och komponentkännedom.
Solna
Nästa tillfälle 2019-10-09 Solna
3 dagar
Minskade kapitalkostnader för förrådshållningen är ett vanligt krav från företagsledningen. Förrådsansvariga och reservdelsberedare måste känna till hur underhållsförrådet bidrar till att upprätthålla utrustningens driftsäkerhet till lägsta kostnad. 
Göteborg, Solna
Nästa tillfälle 2019-11-13 Solna
3 dagar
Utbildningen är framtagen för dig som vill utveckla dig inom underhållsområdet och få ett bevis på dina kunskaper. Kursen behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Den är uppdelad i fyra delar om tre dagar vardera med ca en månads mellanrum. 
Solna
Nästa tillfälle 2019-09-11 Solna