Grundorsaksanalys RCA

Kursbeskrivning

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Kursen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA.

Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan vara både små och större haverier men kan även i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Ett arbetssätt i fyra steg

Metoden för RCA kan utföras på olika sätt och fördjupas beroende på teknikområde, komplexitet, lagar och förordningar med mera. Metoden innehåller stegen: 

 • Datainsamling 
 • Kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer 
 • Hitta grundorsaker 
 • Välja åtgärder och genomföra dessa 
Kursinnehåll
 • Fördelar med problemlösningsmetodik 
 • Definiera problemet och behovet av åtgärder 
 • Använda RCA för att fastställa orsaken 
 • Utvärdera bevis 
 • Korrigerande åtgärder och riskanalys 
 • Presentation av olika verktyg för problemlösning 
  • 5 Varför? 
  • Processanalys 
  • Fault Tree Diagram 
  • Ishikawa (fiskbensdiagram) 
  • Statistiska metoder 
 • Mäta effektivitet 
 • Etablera ständiga förbättringar 
 • Grupparbete
 • Kursmål

  Kunna använda RCA för att fastställa grundorsak samt känna till och kunna använda någon problemlösningsmetod.

 • Målgrupp
   Underhållsledare, underhållsingenjörer och tekniker.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398544, "CourseName": "Grundorsaksanalys RCA", "InternalCourseName": "Grundorsaksanalys RCA", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Metoden f\u00f6r RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta h\u00e4ndelsens underliggande orsaker. <\/span>Kursen kombinerar metoder i grundl\u00e4ggande fels\u00f6kning med praktiskt anv\u00e4ndande av RCA.<\/span><\/p>

Metoden anv\u00e4nds f\u00f6r att kartl\u00e4gga h\u00e4ndelsef\u00f6rloppet vid en eller flera h\u00e4ndelser. Det kan vara b\u00e5de sm\u00e5 och st\u00f6rre haverier men kan \u00e4ven i f\u00f6renklad form, bidra till att dels f\u00f6rhindra fel, dels \u00e5tg\u00e4rda \u00e5terkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning.

Ladda g\u00e4rna ner kursplanen genom att klicka h\u00e4r.<\/a><\/span><\/p>

Ett arbetss\u00e4tt i fyra steg<\/strong><\/span><\/p>

Metoden f\u00f6r RCA kan utf\u00f6ras p\u00e5 olika s\u00e4tt och f\u00f6rdjupas beroende p\u00e5 teknikomr\u00e5de, komplexitet, lagar och f\u00f6rordningar med mera. Metoden inneh\u00e5ller stegen: <\/span><\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration