LCC/LCP & Driftsäkerhet

Kursbeskrivning


Ofta läggs stor möda ner på att konstruera och designa utrustning så produktionskraven kan mötas, men inte sällan missas driftsäkerhets- och underhållsaspekterna vid upphandlingen. Anläggningen och utrustningen skall vara designad och konstruerad för driftsäkerhet och för att kunna underhållas på ett effektivt och riktigt sätt.

Ett av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar är att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten. I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet. 

Denna utbildning inleds med att skapa en allmän förståelse för driftsäkerhetens, underhållets och livstidskostnadskonceptets betydelse för interna och externa kunder. Utbildningen fortsätter med att behandla LCC/LCP-kalkyler som kan ligga till grund för underhålls- och produktionstekniska beslut samt bidra till en god argumentation för produkter och tjänster i dialogen med kund.

Kursinnehåll
 • Introduktion till begreppen livstidskostnad och livstidsvinst (LCC/LCP)
 • Vilka kundvärden är kopplade till en anläggnings driftsäkerhet?
 • Faktorer som påverkar en anläggnings driftsäkerhet
 • Hur beräknas driftsäkerhet?
 • Underhållsaspekter vid framtagning av produkter
 • Hur beräknas livtidskostnad och livstidsvinst?
 • Försäljningsaspekter och driftsäkerhet
 • Livstidskostnad och livstidsvinst som beslutsverktyg
 • Praktiska exempel
 • Driftsäkerhetens betydelse för beräkning av livstidskostnad och livstidsvinst
 • Praktiskt användande och beräkning av MTBF/MTTF (Mean Time Between/To Failure), MTTR (Mean Time To Repair) och MWT (Mean Waiting Time)
 • Ekonomisk analys av olika underhållskoncept
 • Företagsekonomisk utvärdering enligt Du Pont-modellen
 • Grupparbeten och diskussioner

 • Kursmål

  Deltagarna skall efter kurs kunna göra enklare LCC/LCP-beräkningar och därmed kunna tillämpa den erhållna kunskapen i sitt dagliga konstruktions-, underhålls- och försäljningsarbete.

 • Målgrupp
  Konstruktörer, underhålls-, service- och försäljningsingenjörer samt köpare av anläggnings- och servicetjänster som vill lära sig mer om driftsäkerhet och LCC-/LCP-konceptet.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.