Skip to content
Menu
Menu

Personuppgifts-
hantering

De övergripande principerna för Idhammars personuppgiftshantering är att inom lagarna för GDPR (laglighet, korrekthet och öppenhet), på ett transparent sätt hantera uppgifterna på ett sätt som är värdefullt för den fysiska personen vars personuppgifter vi hanterar (ändamålsenlig), undvika att samla in och lagra uppgifter som saknar ändamålsenligt syfte för den fysiska person vars personuppgifter vi hanterar (uppgifts- och lagringsminimering), kontinuerligt arbeta för att informationen ska vara riktig (korrekthet) samt värna om personuppgifternas integritet och säkerhet på bästa möjliga sätt (integritet och konfidentialitet). Vi sparar och behandlar personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel, organisationstillhörighet samt utbildnings- och aktivitetshistorik i relation till Idhammar (utbildningar, konsultuppdrag, samt på Idhammars domäner), i syfte att förmedla kursinformation, digitalt kursmaterial, kontakta dig gällande utbildningar som du eller dina medarbetare deltar eller deltagit på samt kommunicera relevanta erbjudanden och nyheter till dig via epost, brev och telefon.

Vi har fått dina uppgifter från beställningar som du eller din arbetsgivare gjort hos oss, utbildningsanmälningar, personlig kontakt, events, intresseanmälningar till oss, annan direktkontakt och samarbetspartners. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningens kapitel II, Artikel 6:1 a, b, c, d & f (kontakta oss för information om vilket lagstöd som gäller just dig). Dina uppgifter kommer att sparas så länge uppgifterna fyller ett berättigat ändamål. Har du deltagit på utbildning hos Idhammar kommer vi att spara dem tills du ber oss att radera uppgifterna, för att kunna stödja din utbildningshistorik samt distribuera digitalt kursmaterial. Personuppgifterna vi behandlar om dig delas med våra leverantörer av IT-system, kursledare, föreläsare, konsulter samt hotell och restauranger och övriga samarbetspartners förutsatt att det är ändamålsenligt. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om uppgifterna vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på personuppgiftsansvarig@idhammar.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För Dataskyddsförordningen i sin helhet, vänligen se Datainspektionens hemsida.

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2022 – Idhammar Produktion AB