« Tillbaka

Elsäkerhet ELSÄK FS 2006:1


Kursbeskrivning

Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: 

 • Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. 
 • Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. 
Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.
Kursinnehåll
 • Skötselförekrifterna ELSÄK-FS 2006:1 och Svensk Standard innehåller bl a bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötselåtgärder där personalen är utsatt för en elektrisk fara. Reglerna gäller oavsett om arbetet som utförs kräver elektrisk behörighet/auktorisation eller inte.
 • Behörighetsbestämmelsernas och den nya elsäkerhetslagens innebörd och praktiska tillämpning.
 • Elanläggningars uppbyggnad och skyddsanordningar som säkringar, jordning, skyddsjordning m m.
 • Definitioner av hög-, låg-, klenspänningsanläggningar.
 • Strömmens påverkan på människokroppen.
 • Inträffade olycksfall och hur dessa hade kunnat undvikas.
 • Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc.
 • Checklistor för olika typer av arbeten.
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar.
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig.
 • Kontroll av eget arbete, samt andras arbete.
 • Systematiskt elsäkerhetsarbete och egenkontroll.
 • Åtgärder vid olycksfall.
 • Grunderna i att ta hand om skadade.
 • Jordfelsbrytarens förträfflighet och svagheter.
 • Riskanalyser.
 • Utkvittering av eget ex av skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1.
 • Den nya Elsäkerhetslagen och kravet på egenkontrollprogram

Kursmål

 • Förebygga elolyckor samt ge deltagarna tillräcklig kunskap för att uppfylla föreskrifternas krav på en instruerad person;
 • genom filmer och diskussion i gruppen ge ökad förståelse för de säkerhetsregler som finns inom elområdet; samt
 • ge detaljerad kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet. 

Målgrupp

Samtliga personalkategorier med arbetsuppgifter nära el (t ex arbetsledare, elektriker, elbehöriga, drifttekniker, operatörer, hantverkare) 

Tid

1 dag, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 4 900 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen