Skip to content
Menu
Menu

Utbildningar

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för strategisk förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Asset Management Certificate är det första av två utbildningssteg i Asset Management.
Nästa tillfälle 2023-09-18 Solna
Från 31 500 SEK exkl. moms
5 dagar
The Asset Management Diploma course is the next step for Asset Management professionals that have taken the Asset Management Certificate Course  and/or passed the Principles of Asset Management exam and have been awarded with the IAM Certificate.
Nästa tillfälle 2023-11-07 Solna
Från 32 900 SEK exkl. moms
4 dagar
Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med detta. Idag räcker det inte med att endast förvalta utrustning och anläggningar för att hålla dem på en oförändrad teknisk nivå. Istället krävs det att produktions- och underhållsorganisationer klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen.
Nästa tillfälle 2023-09-13 Solna
Från 65 800 SEK exkl. moms
12 dagar
Underhållsarbetet förändras! I dagens moderna fabriker möter underhållspersonalen mer och mer automatiserade lösningar. För att framgångsrikt utöva sina arbetsuppgifter behövs, utöver kunskaper i mekanik och el, även förståelse för automation.
Nästa tillfälle 2023-04-12 Solna
Från 12 900 SEK exkl. moms
3 dagar
Har ditt företag övervägt att utveckla underhållsverksamheten med hjälp av nya digitala tekniker? Den här kursen ger dig en överblick av vilka möjligheter som finns, vad det kan ge för vinster, vad du bör tänka på och hur du konkretiserar ditt tillvägagångssätt.
Nästa tillfälle 2023-10-19 Solna
Från 12 900 SEK exkl. moms
2 dagar
I samarbete mellan DynaMate AB och Idhammar erbjuds en grundläggande utbildning för mekaniker. Utbildningen är framtagen för personal inom mekanisk service och underhåll. Utbildningen är inte förbehållen DynaMate utan är öppen även för andra bolag som har en verksamhet där personalen har behov av kompetenshöjning och eller fortbildning.
Inga kommande tillfällen
Eftersom underhållsarbetet förändras medför kravet på effektiva reparationer att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, med den elbehörighetsansvariges godkännande.
Nästa tillfälle 2023-04-17 Solna
Från 13 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Personal, som redan utför enkla elarbeten och ska utöka sitt arbetsområde inom el, behöver ha kunskaper om elektrisk ström och spänning, skyddsåtgärder, elektriska samband, elektriska apparaters funktioner samt eldokumentation och märkning.
Nästa tillfälle 2023-05-29 Solna
Från 13 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.
Nästa tillfälle 2023-04-17 Solna
Från 4 900 SEK exkl. moms
1 dag

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar samt att ge deltagarna möjlighet att skapa en elsäkerhetspolicy och entydiga delegeringsformulär för det egna företaget. Kursen syftar också till att slå sönder myten om att elansvar är något svårt eller ogripbart.

Inga kommande tillfällen
1 dag
Utbildningen bygger vidare på tidigare erhållna kunskaper kring förebyggande underhåll, FU. Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap om teknik och mätmetoder.
Nästa tillfälle 2024-05-15 Solna
Från 14 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Utbildningen bygger vidare på tidigare erhållna kunskaper kring förebyggande underhåll, FU. Utbildningen ger praktisk och teoretisk kunskap om tillståndskontroll och dess tillämpning på olika mekaniska utrustningar.
Nästa tillfälle 2023-11-29 Solna
Från 14 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Utbildningen ger kunskap om betydelsen av ett fungerande förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU-utbildning för hela företaget.
Nästa tillfälle 2023-09-25 Solna
Från 13 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Utbildningen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA och syftar till att ge en förståelse för RCA samt ge en bra grund för analysarbete.
Nästa tillfälle 2023-05-10 Distansutbildning via Zoom
Från 11 500 SEK exkl. moms
2 dagar
Instuderingstillfälle med fokus på underhållsteori för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen till certifierad underhållstekniker.
Nästa tillfälle 2023-09-19 Solna
Från 13 500 SEK exkl. moms
4 dagar
Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management.
Nästa tillfälle 2023-09-18 Solna
Från 13 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Ett av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar är att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten. I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet.
Nästa tillfälle 2023-11-16 Solna
Från 11 500 SEK exkl. moms
2 dagar
Produktionsutrustningarna idag blir alltmer komplexa med ökande felsökningstider som följd. Samtidigt ställs det allt högre krav på tillgängligheten. I den här utbildningen lär du dig att utnyttja dina kunskaper om utrustningen för att åtgärda fel.
Nästa tillfälle 2023-05-03 Solna
Från 11 500 SEK exkl. moms
2 dagar
En väl fungerande planering och schemaläggning är till stor hjälp då det gäller att skapa en effektiv underhållsavdelning. Kursen lär ut hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt och skapar samverkan mellan reparatör, samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion.
Nästa tillfälle 2023-10-16 Solna
Från 16 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Hur man förbereder och organiserar större stopp och underhållsprojekt.
Projekt kan var olika men alla deltagare i ett projekt måste ha den tekniska kunskap som behövs kombinerat med kunskaper om hur ramar för fastställd tid, budget och resultat ska klaras. Utbildningen syftar till att få förståelse för hur projekt drivs genom definition, planering och genomförande.
Nästa tillfälle 2023-05-10 Solna
Från 16 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Utbildningen vänder sig till personer som arbetar strategiskt med drift- och underhållsfrågor inom VA och syftar till skapa förståelse för att en strategisk underhållsstyrning bidrar till öka andelen förebyggande underhåll samt minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underhållet.
Nästa tillfälle 2023-09-21 Solna
Från 9 500 SEK exkl. moms
2 dagar
Utvecklingen inom industrin går mot allt mer komplexa och effektiva maskiner, som är känsligare för minsta störning. Statistik visar att en stor mängd fel har sin orsak i bristande eller felaktig smörjning. Att smörja för lite, för mycket eller med ett felaktigt smörjmedel kan få stora konsekvenser.
Nästa tillfälle 2023-10-02 Solna
Från 13 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur.
Nästa tillfälle 2023-04-17 Solna
Från 13 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Lär dig smörjmedelsval och systematisering med hjälp av datorprogram.
Nästa tillfälle 2023-05-22 Solna
Från 14 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Utbildningsdagarna går ut på att träna på olika frågeställningar vi kan möta till vardags och givetvis även för att förbereda oss inför certifieringen.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen ska kunna åtgärdas effektivt. För att få ett fungerande förråd som är lättarbetat måste man känna till de viktigaste grunderna i förrådshållningen.
Nästa tillfälle 2023-10-04 Solna
Från 13 500 SEK exkl. moms
3 dagar
Minskade kapitalkostnader för förrådshållningen är ett vanligt krav från företagsledningen. Förrådsansvariga och reservdelsberedare måste känna till hur underhållsförrådet bidrar till att upprätthålla utrustningens driftsäkerhet till lägsta kostnad.
Nästa tillfälle 2023-04-19 Solna
Från 14 500 SEK exkl. moms
3 dagar
- Ekonomi och retorik för att driva hållbar underhållsutveckling

Utbildningen är ett bra komplement till vår certifieringskurs "Att leda och utveckla underhållet". Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna skapa och formulera ett hållbart affärsutvecklingsprogram med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha tillägnat sig metoder för hur detta presenteras.
Nästa tillfälle 2023-10-25 Solna
Från 26 000 SEK exkl. moms
5 dagar
Utbildningen skapar förutsättningar för drift- och underhållstekniker inom industrins olika områden att utifrån sitt perspektiv bidra till utvecklingen av underhållsarbetet. Utbildningen bidrar till att förse deltagaren med ett tankesätt där man kan se på verksamheten utifrån samt jobba självständigt och strategiskt.
Nästa tillfälle 2023-09-13 Solna
Från 45 700 SEK exkl. moms
Har ditt företag nyligen skaffat ett underhållssystem? Eller har ditt företag ett underhållssystem sedan tidigare? Oavsett vad så syftar den här utbildningen till att skapa mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras oberoende av tid och rum.
Datumlös
Från 2 900 SEK exkl. moms
Har ditt företag nyanställda som behöver få lära sig grunderna inom underhåll? Behöver dina anställda fräscha upp sina teoretiska kunskaper? Eller vill ni skapa en samsyn över vad underhåll är? Då kan det här vara utbildningen för er. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras oberoende av tid och rum.
Datumlös
Från 4 900 SEK exkl. moms
Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsledarskap?

Nu finns det möjlighet att testa kunskapen inom underhållsledning och styrning i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållsledare.

Testet är webbaserat och kan genomföras under hela året oberoende av tid och rum.
Datumlös
Från 2 900 SEK exkl. moms
Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsteknik?

Nu finns möjlighet att testa kunskapen i underhållsteknik i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållstekniker.

Testet är webbaserat och kan genomföras under hela året oberoende av tid och rum.
Datumlös
Från 2 900 SEK exkl. moms

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB