Nedan finner du våra vanligaste utbildningar och när de går. Nästan alla våra kurser kan genomföras som företagsanpassande utbildningar. Gå in på utbildningen som du är intresserad av och anmäl dig direkt eller skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Asset Management Certificate

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för strategisk förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Asset Management Certificate är det första av två utbildningssteg i Asset Management.

Solna
Nästa tillfälle 2022-10-12 Solna
5 dagar
Läs mer / Boka

Asset Management Diploma

The Asset Management Diploma course is the next step for Asset Management professionals that have taken the Asset Management Certificate Course  and/or passed the Principles of Asset Management exam and have been awarded with the IAM Certificate.

Solna
Nästa tillfälle 2022-11-22 Solna
4 dagar
Läs mer / Boka

Att förstå ett underhållssystem

Har ditt företag nyligen skaffat ett underhållssystem? Eller har ditt företag ett underhållssystem sedan tidigare? Oavsett vad så syftar den här utbildningen till att skapa mer förståelse för hur ett underhållssystem kan effektivisera och underlätta arbetet, både på individnivå och organisationsnivå. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras oberoende av tid och rum.

Inga kommande tillfällen
Läs mer / Boka

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med detta. Idag räcker det inte med att endast förvalta utrustning och anläggningar för att hålla dem på en oförändrad teknisk nivå. Istället krävs det att produktions- och underhållsorganisationer klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen. 

Solna
Nästa tillfälle 2022-09-14 Solna
12 dagar
Läs mer / Boka

Automation för underhållspersonal

Underhållsarbetet förändras! I dagens moderna fabriker möter underhållspersonalen mer och mer automatiserade lösningar. För att framgångsrikt utöva sina arbetsuppgifter behövs, utöver kunskaper i mekanik och el, även förståelse för automation.

Inga kommande tillfällen
3 dagar
Läs mer / Boka

Digital underhållsutbildning

Har ditt företag nyanställda som behöver få lära sig grunderna inom underhåll? Behöver dina anställda fräscha upp sina teoretiska kunskaper? Eller vill ni skapa en samsyn över vad underhåll är? Då kan det här vara utbildningen för er. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras oberoende av tid och rum.

Inga kommande tillfällen
Läs mer / Boka

Dynamate mekanikerutbildning

I samarbete mellan DynaMate AB och Idhammar erbjuds en grundläggande utbildning för mekaniker. Utbildningen är framtagen för personal inom mekanisk service och underhåll. Utbildningen är inte förbehållen DynaMate utan är öppen även för andra bolag som har en verksamhet där personalen har behov av kompetenshöjning och eller fortbildning.

Södertälje
Nästa tillfälle 2022-09-19 Södertälje
Läs mer / Boka

Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling

Utbildningen är en fortsättning av Att leda och utveckla underhållet. Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna skapa och formulera ett hållbart affärsutvecklingsprogram med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha tillägnat sig metoder för hur detta presenteras.

Solna
Nästa tillfälle 2022-09-29 Solna
5 dagar
Läs mer / Boka

Elkunskap, steg 1

Eftersom underhållsarbetet förändras medför kravet på effektiva reparationer att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, med den elbehörighetsansvariges godkännande.

Solna
Nästa tillfälle 2022-10-19 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Elkunskap, steg 2

Personal, som redan utför enkla elarbeten och ska utöka sitt arbetsområde inom el, behöver ha kunskaper om elektrisk ström och spänning, skyddsåtgärder, elektriska samband, elektriska apparaters funktioner samt eldokumentation och märkning.

Solna
Nästa tillfälle 2022-11-23 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Elsäkerhet: Arbete vid risk för elektrisk fara

Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.

Solna
Nästa tillfälle 2022-10-19 Solna
1 dag
Läs mer / Boka

Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande​​​​​​​

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar samt att ge deltagarna möjlighet att skapa en elsäkerhetspolicy och entydiga delegeringsformulär för det egna företaget. Kursen syftar också till att slå sönder myten om att elansvar är något svårt eller ogripbart.

Inga kommande tillfällen
1 dag
Läs mer / Boka

FU av elektrisk utrustning

Att arbeta med förebyggande underhåll är inte bara att upptäcka fel med hjälp av inspektioner och tillståndskontroller, utan att också förutse och systematisera underhållet så att legala och produktionstekniska krav tillgodoses. Metoderna har under senare år förfinats, och blivit alltmer komplexa och än mer träffsäkra. Under utbildningen ges möjlighet att i grupparbetsform testa upplägg av systematiskt förebyggande underhåll.

Inga kommande tillfällen
3 dagar
Läs mer / Boka

Förebyggande underhåll & inspektionsteknik

Utbildningen ger kunskap om betydelsen av ett fungerande förebyggande underhåll, FU, samt hur man arbetar med FU från upplägg till genomförande av inspektioner. En grundläggande FU-utbildning för hela företaget.

Solna
Nästa tillfälle 2022-10-19 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Förebyggande Underhåll & Inspektionsteknik del 2

Utbildningen syftar till att skapa förståelse för teknik och mätmetoder samt förutsättningarna för tillståndskontroll och dess tillämpning på olika utrustningar.

Solna
Nästa tillfälle 2022-11-16 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Utbildningen kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA och syftar till att ge en förståelse för RCA samt ge en bra grund för analysarbete. 

Distansutbildning via Zoom, Solna
Nästa tillfälle 2022-11-16 Distansutbildning via Zoom
2 dagar
Läs mer / Boka

Instudering inför certifiering till specialist som underhållstekniker

Instuderingstillfälle med fokus på underhållsteori för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen till certifierad underhållstekniker.

Distansutbildning via Zoom, Solna
Nästa tillfälle 2022-09-20 Distansutbildning via Zoom
4 dagar
Läs mer / Boka

Instudering inför certifiering till underhållsledare

Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management.

Solna
Nästa tillfälle 2022-09-19 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Kunskapstest för underhållsledare

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsledarskap?Nu finns det möjlighet att testa kunskapen inom underhållsledning och styrning i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållsledare.Testet är webbaserat och kan genomföras under hela året oberoende av tid och rum.

Inga kommande tillfällen
Läs mer / Boka

Kunskapstest för underhållstekniker

Vill ni veta vad era medarbetare har för utvecklingsbehov inom underhållsteknik?Nu finns möjlighet att testa kunskapen i underhållsteknik i enlighet med EFNMS kunskapskrav för certifierad underhållstekniker.Testet är webbaserat och kan genomföras under hela året oberoende av tid och rum.

Inga kommande tillfällen
Läs mer / Boka

LCC/LCP & Driftsäkerhet

Ett av de viktigaste verktygen för att skapa driftsäkra och totalekonomiska utrustningar är att tillämpa livstidskostnadskonceptet i den dagliga verksamheten. I samband med inköp är det viktigt att anskaffa de mest ekonomiska alternativen liksom det är av största vikt att allt driftsäkerhetsarbete syftar till att ge en låg livstidskostnad och en hög livstidsvinst. Konceptet tillämpas också i konstruktions- och försäljningsarbetet. 

Inga kommande tillfällen
2 dagar
Läs mer / Boka

Logisk felsökning

Produktionsutrustningarna idag blir alltmer komplexa med ökande felsökningstider som följd. Samtidigt ställs det allt högre krav på tillgängligheten. I den här utbildningen lär du dig att utnyttja dina kunskaper om utrustningen för att åtgärda fel.

Solna
Nästa tillfälle 2023-05-03 Solna
2 dagar
Läs mer / Boka

Planering och schemaläggning 1

En väl fungerande beredning och planering är till stor hjälp då det gäller att skapa en effektiv underhållsavdelning. Kursen lär ut hur man går från ett oplanerat till ett planerat arbetssätt och skapar samverkan mellan reparatör, samordnings- och planeringsansvariga, arbetsledning och produktion.

Solna
Nästa tillfälle 2022-10-26 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Planering och schemaläggning 2

Hur man förbereder och organiserar större stopp och underhållsprojekt.Projekt kan var olika men alla deltagare i ett projekt måste ha den tekniska kunskap som behövs kombinerat med kunskaper om hur ramar för fastställd tid, budget och resultat ska klaras. Utbildningen syftar till att få förståelse för hur projekt drivs genom definition, planering och genomförande.

Solna
Nästa tillfälle 2022-11-30 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Produktionsledarskolan

Att driva och utveckla produktionen kräver allt mer när allt högre krav ställs på mer, bättre och billigare. Produktionsledarskolan är en utbildning framtagen för att ge nyckelpersoner inom produktion och underhåll bättre insikt i att förstå förluster i sin utrustning.

Inga kommande tillfällen
5 dagar
Läs mer / Boka

Strategisk underhållsstyrning inom VA

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar strategiskt med drift- och underhållsfrågor inom VA och syftar till skapa förståelse för att en strategisk underhållsstyrning bidrar till öka andelen förebyggande underhåll samt minskar det resurs- och kostnadsdrivande akuta underhållet.

Solna
Nästa tillfälle 2022-09-20 Solna
2 dagar
Läs mer / Boka

Tribologi & smörjteknik, del 1

Utvecklingen inom industrin går mot allt mer komplexa och effektiva maskiner, som är känsligare för minsta störning. Statistik visar att en stor mängd fel har sin orsak i bristande eller felaktig smörjning. Att smörja för lite, för mycket eller med ett felaktigt smörjmedel kan få stora konsekvenser.

Solna
Nästa tillfälle 2022-09-28 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Tribologi & smörjteknik, del 2

Lär dig bedöma olika fett- och oljekvaliteter. Beräkna och bestäm rätt smörjmedelsval med hänsyn till varvtal och temperatur.

Solna
Nästa tillfälle 2022-11-09 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Tribologi & smörjteknik, del 3

Lär dig smörjmedelsval och systematisering med hjälp av datorprogram. 

Solna
Nästa tillfälle 2022-12-14 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Tribologi & smörjteknik, del 4 instuderingsdagar

Utbildningsdagarna går ut på att träna på olika frågeställningar vi kan möta till vardags och givetvis även för att förbereda oss inför certifieringen.

Solna
Nästa tillfälle 2022-09-26 Solna
2 dagar
Läs mer / Boka

Underhåll av pumpar och ventiler

Pumpar, ventiler och värmeväxlare är vanligt förekommande komponenter i de flesta industriella verksamheter. Underhåll av dessa utgör ofta en stor del av den totala underhållsverksamheten.Investeringar i bättre kunskap om dessa komponenter ger därför en snabb återbetalning i form av effektivare underhåll och högre driftsäkerhet.

Inga kommande tillfällen
2 dagar
Läs mer / Boka

Underhållsförråd 1

Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen ska kunna åtgärdas effektivt. För att få ett fungerande förråd som är lättarbetat måste man känna till de viktigaste grunderna i förrådshållningen.

Solna
Nästa tillfälle 2022-09-14 Solna
3 dagar
Läs mer / Boka

Underhållsförråd 2

Minskade kapitalkostnader för förrådshållningen är ett vanligt krav från företagsledningen. Förrådsansvariga och reservdelsberedare måste känna till hur underhållsförrådet bidrar till att upprätthålla utrustningens driftsäkerhet till lägsta kostnad. 

Distansutbildning via Zoom, Solna
Nästa tillfälle 2022-11-23 Distansutbildning via Zoom
3 dagar
Läs mer / Boka

Utbildning till specialist som underhållstekniker

Utbildningen skapar förutsättningar för drift- och underhållstekniker inom industrins olika områden att utifrån sitt perspektiv bidra till utvecklingen av underhållsarbetet. Utbildningen bidrar till att förse deltagaren med ett tankesätt där man kan se på verksamheten utifrån samt jobba självständigt och strategiskt.

Distansutbildning via Zoom, Oskarshamn, Solna
Nästa tillfälle 2022-09-12 Solna
Läs mer / Boka

Bläddra i vår utbildningskatalog för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.