Företagsanpassade utbildningar

Företagsanpassade utbildningar är en växande tjänst hos oss. När våra utbildningar anpassas mot ett företag kan både utbildning och material styras efter verksamhetens behov och dessutom genomföras på plats på anläggningen. Våra företagsanpassade utbildningar kan levereras i klassrum, på plats hos er eller på distans.

Anpassad utbildning

Vi har etablerat ett antal utbildningar som enbart genomförs som företagsanpassade och utgår ifrån företagets tekniska utrustning, exempelvis grundläggande hydraulik och elsäkerhet. Men vi har också möjlighet att genomföra de flesta av våra ordinarie utbildningar företagsanpassat.

En anpassad utbildning kan starta med ett besök på företaget för att bland annat fastställa vad som är målet med utbildningen, nulägesanalys, utbildningens inriktning, omfattning och vad deltagarna ska göra efter utbildningen.

Baserat på detta utformar vi utbildningsprogrammet där vi väljer lämpliga ämnesområden från våra schemalagda utbildningar och kombinerar dem med praktiska exempel från verksamheten i fråga. Även anpassade praktiska övningar och arbetsuppgifter kan då ingå.

I många fall genomför utbildningsledaren även ett uppföljningsbesök. Under detta besök presenterar grupperna sitt utförda arbete. Problem diskuteras och rättas till och nya arbetsuppgifter fördelas. Uppföljningen kan omfatta ett eller flera besök.

Se mer

Resultatorienterad utbildning

Resultatorienterad utbildning inriktas på att hitta åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet, istället för att enbart öka kunskapen inom olika ämnesområden.

Här utgår vi ifrån anläggningens nuvarande situation beträffande lönsamhet, produktivitet, driftsäkerhet och naturligtvis ledningens mål. Denna information inhämtar vi under ett förberedelsebesök, då vi genomför en ”mini-studie” av kundens verksamhet.

Själva utbildningen startar med en presentation av nuläget i förhållande till ledningens mål. Därefter presenterar vi olika åtgärder, hur de bidrar till att uppnå ledningens mål och vad de kostar att genomföra. Den mest lönsamma åtgärden blir naturligtvis föremål för insatser.

Vi presenterar teorierna inom ämnesområdet och bryter ner dem i olika moment som kan förbättras. Dessa blir föremål för praktiska diskussioner/övningar/tillämpningar där vi naturligtvis använder data och exempel från kundens verksamhet. Lönsamheten för varje åtgärd stäms av.

Själva utbildningen/diskussionerna/övningarna riktar sig till den personal som kan bidra med lösningar. Som resultat utarbetas en tids- och handlingsplan.

På samma sätt behandlas därefter nästkommande lönsamma åtgärd, eller också gör vi här ett uppehåll tills den första åtgärden är helt genomförd. Här kan någon av våra utbildningsledare fungera som stöd.

Se mer

Intervju om Företagsanpassade utbildningar

Elisabet Wargclou är en av Idhammars erfarna medarbetare. Vi träffade Elisabet och pratade om Idhammars företagsanpassade utbildningar och i vilka lägen de kan passa bättre än en öppen kurs.

Vad är en företagsanpassad utbildning?

Det är en utbildning anpassad till kundens behov. Vi har stora möjligheter att anpassa utbildningsprogrammet, antingen inom ett specifikt område eller ett större utbildningsprogram. Ibland genomför vi även kurser tillsammans med flera bolag, hela nätverk. Det gäller att titta på hur kundens verklighet ser ut, vad de behöver mest hjälp med och hur deras framtid ser ut. Sedan ser vi till att kursen håller hög kvalitet gällande föreläsare, innehåll och pedagogik.

Hur ser en beställning av en företagsanpassad utbildning ut?

Det ser väldigt olika ut. Ibland kan det vara så att kunden ställer frågor om våra öppna kurser. Då bokar vi ofta ett möte med företaget och försöker bena ut vad de egentligen har för behov. Därefter tar vi fram ett förslag på hur en utbildning kan läggas upp. Sedan när kunden kikat igenom förslaget och kommit med feedback tar vi tillsammans beslut om hur vi ska genomföra uppdraget.

Hur vet kunden att utbildningen kommer att möta deras behov?

När man lägger en kurs företagsanpassat får kunden en utbildning formad mot just sina utmaningar och den verklighet som de arbetar i. Kursledaren matchas mot både branschen, kunden, företaget och personen som beställer. Jag tar också reda på mycket om företaget, vilka befattningar de har och inom vad och varför de behöver utbilda sin personal.

Vi är ansvariga för pedagogik, innehåll, nivå och kvalitet. Men vad är det viktigt att beställaren tänker på?

Det är viktigt att beställaren vet vad som är syftet och målet med kursen. Vi brukar stötta många kunder med formuleringen av det.

Hur omfattande är en företagsanpassad utbildning?

Det kan vara allt från en dag utan någon som helst anpassning, till ett anpassat kursprogram som löper över flera år. Har en kund flertalet anställda med samma utbildningsbehov kan det vara lämpligt med ett företagsanpassat genomförande av en öppen kurs. Det är alltså knappt någon anpassning, annat än att föreläsaren kommer till kunden istället för att kunden kommer till föreläsaren. I andra fall har vi satt ihop hela utbildningsbatterier riktade mot specifika roller som genomförs stegvis över flera år. Som jag sa tidigare, det är helt beroende på kundens behov.

Kan Idhammar forma en företagsanpassad kurs utifrån vilket behov som helst?

Vi rör oss inom alla delar inom industri. Tillsammans med kunden brukar vi kunna lösa det mesta!

Hur vet man om man ska välja öppen kurs, företagsintern utbildning eller resursförstärkning?

En öppen kurs är en bra möjlighet för de som vill träffa deltagare från andra företag. Annars är allt beroende av kundens behov. Ibland övergår företagsanpassade utbildningar i att bli konsultuppdrag/resursförstärkning på grund av att kunden visar sig ha behov av ett ledarskap. Ett konsultuppdrag kan också vara en del av en större förändringsresa som företaget gör och i den resan finns det ofta utbildningsbehov.

Se mer
Företagsanpassade utbildningar

Kontakta oss för mer information om Företagsanpassade utbildningar

”När vi tar fram en företagsanpassad utbildning tittar vi på vad kunden har för utmaningar och framtidsvision. Tillsammans brukar vi då kunna forma en utbildning utifrån nästan vilket behov som helst.”