Asset Management Certificate

Kursbeskrivning

Många verksamheter har värdefulla anläggningstillgångar, som inte sällan överstiger 50% av företagets totala värde. Dessutom kan över 90% av kassaflödet vara beroende av de materiella anläggningstillgångarna. 

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll samt ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här!

Kursinnehåll

Dag 1: Introduktion till Asset Management

Första kursdagen avhandlar grunderna inom Asset Management likväl som centrala begrepp och koncept. Några exempel är: vad är Asset Management? Varför är Asset Management viktigt för organisationer som är beroende av sina anläggningstillgångar? Vad är relationen mellan avkastning och risk? Och slutligen: vikten av informationsutbyte och dess finansiella påverkan.

Dag 2: Ta kontroll över riskerna kopplade till era anläggningstillgångar

Andra blocket tar upp målsättningarna, mätningarna och kontrollerna över riskerna som är kopplade till tillgångar. Det inkluderar informationsinsamling, kvalitetskontroll och uppföljning av utvecklingen av risker kopplade mot våra anläggningar. Vidare inkluderar det även risk i förhållande till kostnad och nytta, lagar och förordningar, revisioner och ständiga förbättringar.

Dag 3: Asset Management-strategi, -policy och -planering

En strategisk förvaltning av anläggningstillgångar kräver att planering, policy och strategi kopplat till Asset Management är förankrat till organisationens övergripande vision, strategi. Tredje blocket fokuserar därför på frågor kring strategi, policy och planering för ett fruktgivande Asset Management-arbete. Koncepten behandlas med utgångspunkt i ISO 55 000.

Dag 4: Anläggningstillgångens livscykel

Blocket tar upp de steg som utgör livscykeln, dvs upphandlingen eller inköpet, installationen, produktionen och underhållet, utfasningen och avvecklingen av tillgången. Vi tittar även på olika typer av organisationer och påverkan av olika inköpspolicyer och rutiner för att optimera nytta och kostnad ur ett livscykelperspektiv.

Dag 5: Finansiell och företagsekonomisk påverkan

Under det femte blocket går vi igenom de finansiella och kommersiella aspekterna av Asset Management och vilka frågeställningar som behöver besvaras för att kunna ta beslut kring investeringar och kring de befintliga anläggningstillgångarna. Behovet av väl underbyggda fakta och analyser med hänsyn till inköp och utveckling av Assets inklusive risker, kostnader och förväntade nyttor.

The Institute of Asset Management Certificate

Efter genomgången kurs kan deltagarna, om så önskas, genomföra tentamen inom ramen för Institute of Asset Managements certifiering inom Asset Management. Kontakta oss för mer information.


  • Målgrupp
    Anläggningsägare, produktions- och underhållschefer, platschefer, VD, Asset Managers.
  • Förkunskaper
    Utbildningsmaterialet i den här kursen är på engelska.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398545, "CourseName": "Asset Management Certificate", "InternalCourseName": "Asset Management Certificate", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

M\u00e5nga verksamheter har v\u00e4rdefulla anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar, som inte s\u00e4llan \u00f6verstiger 50% av f\u00f6retagets totala v\u00e4rde. Dessutom kan \u00f6ver 90% av kassafl\u00f6det vara beroende av de materiella anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngarna. <\/span><\/p>

Asset Management \u00e4r ett sammanh\u00e5llet och strukturerat arbetss\u00e4tt f\u00f6r f\u00f6rvaltning av anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal processer, kompetensomr\u00e5den, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel \u00e4r investeringsplanering, riskhantering, drift och underh\u00e5ll samt ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, f\u00f6r Asset Management.<\/span>

Ladda g\u00e4rna ner kursplanen genom att klicka h\u00e4r<\/a>!<\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/h3>
Dag 1: Introduktion till Asset Management<\/h5>

F\u00f6rsta kursdagen avhandlar grunderna inom Asset Management likv\u00e4l som centrala begrepp och koncept. N\u00e5gra exempel \u00e4r: vad \u00e4r Asset Management? Varf\u00f6r \u00e4r Asset Management viktigt f\u00f6r organisationer som \u00e4r beroende av sina anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar? Vad \u00e4r relationen mellan avkastning och risk? Och slutligen: vikten av informationsutbyte och dess finansiella p\u00e5verkan.<\/p>

Dag 2: Ta kontroll \u00f6ver riskerna kopplade till era anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar<\/h5>

Andra blocket tar upp m\u00e5ls\u00e4ttningarna, m\u00e4tningarna och kontrollerna \u00f6ver riskerna som \u00e4r kopplade till tillg\u00e5ngar. Det inkluderar informationsinsamling, kvalitetskontroll och uppf\u00f6ljning av utvecklingen av risker kopplade mot v\u00e5ra anl\u00e4ggningar. Vidare inkluderar det \u00e4ven risk i f\u00f6rh\u00e5llande till kostnad och nytta, lagar och f\u00f6rordningar, revisioner och st\u00e4ndiga f\u00f6rb\u00e4ttringar.<\/p>

Dag 3: Asset Management-strategi, -policy och -planering<\/h5>

En strategisk f\u00f6rvaltning av anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar kr\u00e4ver att planering, policy och strategi kopplat till Asset Management \u00e4r f\u00f6rankrat till organisationens \u00f6vergripande vision, strategi. Tredje blocket fokuserar d\u00e4rf\u00f6r p\u00e5 fr\u00e5gor kring strategi, policy och planering f\u00f6r ett fruktgivande Asset Management-arbete. Koncepten behandlas med utg\u00e5ngspunkt i ISO 55 000.<\/p>

Dag 4: Anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngens livscykel<\/h5>

Blocket tar upp de steg som utg\u00f6r livscykeln, dvs upphandlingen eller ink\u00f6pet, installationen, produktionen och underh\u00e5llet, utfasningen och avvecklingen av tillg\u00e5ngen. Vi tittar \u00e4ven p\u00e5 olika typer av organisationer och p\u00e5verkan av olika ink\u00f6pspolicyer och rutiner f\u00f6r att optimera nytta och kostnad ur ett livscykelperspektiv.<\/p>

Dag 5: Finansiell och f\u00f6retagsekonomisk p\u00e5verkan<\/h5>

Under det femte blocket g\u00e5r vi igenom de finansiella och kommersiella aspekterna av Asset Management och vilka fr\u00e5gest\u00e4llningar som beh\u00f6ver besvaras f\u00f6r att kunna ta beslut kring investeringar och kring de befintliga anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngarna. Behovet av v\u00e4l underbyggda fakta och analyser med h\u00e4nsyn till ink\u00f6p och utveckling av Assets inklusive risker, kostnader och f\u00f6rv\u00e4ntade nyttor.<\/p>

The Institute of Asset Management Certificate<\/h5>

Efter genomg\u00e5ngen kurs kan deltagarna, om s\u00e5 \u00f6nskas, genomf\u00f6ra tentamen inom ramen f\u00f6r <\/span>Institute of Asset Management<\/u><\/span><\/a>s certifiering inom Asset Management. Kontakta oss f\u00f6r mer information.<\/span><\/p>
", "CourseDescriptionShort": "Asset Management \u00e4r ett sammanh\u00e5llet och strukturerat arbetss\u00e4tt f\u00f6r strategisk f\u00f6rvaltning av anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar under hela livscykeln. <\/span>Asset Management Certificate \u00e4r det f\u00f6rsta av tv\u00e5 utbildningssteg i Asset Management.<\/span>", "CourseGoal": "", "TargetGroup": "Anl\u00e4ggnings\u00e4gare, produktions- och underh\u00e5llschefer, platschefer, VD, Asset Managers.<\/span>", "Prerequisites": "Utbildningsmaterialet i den h\u00e4r kursen \u00e4r p\u00e5 engelska.", "CourseAfter": "", "Quote": "

\"Bra diskussioner, l\u00e4rde mig mycket fr\u00e5n andra deltagare. Mycket bra kurs!\"<\/p>

\"Suver\u00e4n f\u00f6rel\u00e4sare!\"<\/p>", "Days": 5, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [ { "SubjectName": "Asset Management" } ], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 29700, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 29700, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": 3, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(398545)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T10%3A57%3A12%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T10%3A57%3A14%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.25667, "namelookup_time": 0.002031, "connect_time": 0.005729, "pretransfer_time": 0.024692, "size_upload": 0, "size_download": 7610, "speed_download": 29648, "speed_upload": 0, "download_content_length": 7610, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.256519, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 35238, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 24354, "connect_time_us": 5729, "namelookup_time_us": 2031, "pretransfer_time_us": 24692, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 256519, "total_time_us": 256670 }, "@headers": { "content-length": [ "7610" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:57:12 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1891782, "City": "Solna", "ParticipantNumberLeft": 17, "MaxParticipantNumber": 20, "StartDate": "2023-03-27T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-28T17:00:00+02:00", "AddressName": "Radisson Park Inn", "LocationId": 6071, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1891782", "OnDemandPublished": false, "LastApplicationDate": "2023-03-17T23:59:00+01:00", "EventDates": [ { "StartDate": "2023-03-27T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-03-27T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-03-28T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-03-28T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-03-29T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-03-29T15:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-27T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-27T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-28T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-28T15:00:00+02:00" } ], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398545, "CourseName": "Asset Management Certificate", "InternalCourseName": "Asset Management Certificate", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

M\u00e5nga verksamheter har v\u00e4rdefulla anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar, som inte s\u00e4llan \u00f6verstiger 50% av f\u00f6retagets totala v\u00e4rde. Dessutom kan \u00f6ver 90% av kassafl\u00f6det vara beroende av de materiella anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngarna. <\/span><\/p>

Asset Management \u00e4r ett sammanh\u00e5llet och strukturerat arbetss\u00e4tt f\u00f6r f\u00f6rvaltning av anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal processer, kompetensomr\u00e5den, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel \u00e4r investeringsplanering, riskhantering, drift och underh\u00e5ll samt ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, f\u00f6r Asset Management.<\/span>

Ladda g\u00e4rna ner kursplanen genom att klicka h\u00e4r<\/a>!<\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/h3>
Dag 1: Introduktion till Asset Management<\/h5>

F\u00f6rsta kursdagen avhandlar grunderna inom Asset Management likv\u00e4l som centrala begrepp och koncept. N\u00e5gra exempel \u00e4r: vad \u00e4r Asset Management? Varf\u00f6r \u00e4r Asset Management viktigt f\u00f6r organisationer som \u00e4r beroende av sina anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar? Vad \u00e4r relationen mellan avkastning och risk? Och slutligen: vikten av informationsutbyte och dess finansiella p\u00e5verkan.<\/p>

Dag 2: Ta kontroll \u00f6ver riskerna kopplade till era anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar<\/h5>

Andra blocket tar upp m\u00e5ls\u00e4ttningarna, m\u00e4tningarna och kontrollerna \u00f6ver riskerna som \u00e4r kopplade till tillg\u00e5ngar. Det inkluderar informationsinsamling, kvalitetskontroll och uppf\u00f6ljning av utvecklingen av risker kopplade mot v\u00e5ra anl\u00e4ggningar. Vidare inkluderar det \u00e4ven risk i f\u00f6rh\u00e5llande till kostnad och nytta, lagar och f\u00f6rordningar, revisioner och st\u00e4ndiga f\u00f6rb\u00e4ttringar.<\/p>

Dag 3: Asset Management-strategi, -policy och -planering<\/h5>

En strategisk f\u00f6rvaltning av anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar kr\u00e4ver att planering, policy och strategi kopplat till Asset Management \u00e4r f\u00f6rankrat till organisationens \u00f6vergripande vision, strategi. Tredje blocket fokuserar d\u00e4rf\u00f6r p\u00e5 fr\u00e5gor kring strategi, policy och planering f\u00f6r ett fruktgivande Asset Management-arbete. Koncepten behandlas med utg\u00e5ngspunkt i ISO 55 000.<\/p>

Dag 4: Anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngens livscykel<\/h5>

Blocket tar upp de steg som utg\u00f6r livscykeln, dvs upphandlingen eller ink\u00f6pet, installationen, produktionen och underh\u00e5llet, utfasningen och avvecklingen av tillg\u00e5ngen. Vi tittar \u00e4ven p\u00e5 olika typer av organisationer och p\u00e5verkan av olika ink\u00f6pspolicyer och rutiner f\u00f6r att optimera nytta och kostnad ur ett livscykelperspektiv.<\/p>

Dag 5: Finansiell och f\u00f6retagsekonomisk p\u00e5verkan<\/h5>

Under det femte blocket g\u00e5r vi igenom de finansiella och kommersiella aspekterna av Asset Management och vilka fr\u00e5gest\u00e4llningar som beh\u00f6ver besvaras f\u00f6r att kunna ta beslut kring investeringar och kring de befintliga anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngarna. Behovet av v\u00e4l underbyggda fakta och analyser med h\u00e4nsyn till ink\u00f6p och utveckling av Assets inklusive risker, kostnader och f\u00f6rv\u00e4ntade nyttor.<\/p>

The Institute of Asset Management Certificate<\/h5>

Efter genomg\u00e5ngen kurs kan deltagarna, om s\u00e5 \u00f6nskas, genomf\u00f6ra tentamen inom ramen f\u00f6r <\/span>Institute of Asset Management<\/u><\/span><\/a>s certifiering inom Asset Management. Kontakta oss f\u00f6r mer information.<\/span><\/p>
", "CourseDescriptionShort": "Asset Management \u00e4r ett sammanh\u00e5llet och strukturerat arbetss\u00e4tt f\u00f6r strategisk f\u00f6rvaltning av anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar under hela livscykeln. <\/span>Asset Management Certificate \u00e4r det f\u00f6rsta av tv\u00e5 utbildningssteg i Asset Management.<\/span>", "CourseGoal": "", "TargetGroup": "Anl\u00e4ggnings\u00e4gare, produktions- och underh\u00e5llschefer, platschefer, VD, Asset Managers.<\/span>", "Prerequisites": "Utbildningsmaterialet i den h\u00e4r kursen \u00e4r p\u00e5 engelska.", "CourseAfter": "", "Quote": "

\"Bra diskussioner, l\u00e4rde mig mycket fr\u00e5n andra deltagare. Mycket bra kurs!\"<\/p>

\"Suver\u00e4n f\u00f6rel\u00e4sare!\"<\/p>", "Days": 5, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [ { "SubjectName": "Asset Management" } ], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 29700, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(398545)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T10%3A57%3A12%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T10%3A57%3A14%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.25667, "namelookup_time": 0.002031, "connect_time": 0.005729, "pretransfer_time": 0.024692, "size_upload": 0, "size_download": 7610, "speed_download": 29648, "speed_upload": 0, "download_content_length": 7610, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.256519, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 35238, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 24354, "connect_time_us": 5729, "namelookup_time_us": 2031, "pretransfer_time_us": 24692, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 256519, "total_time_us": 256670 }, "@headers": { "content-length": [ "7610" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:57:12 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 29700, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": 3, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration