Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att öka Underhållsledningens förmåga att formulera och argumentera för ekonomiskt hållbar underhållsutveckling. Utbildningen består av fyra utbildningsdagar plus en utbildningsdag som genomförs på distans.

Under utbildningen arbetar vi med metoder och strategier för hur man skall lägga fram underhållsutveckling som ett business case. Att kunna argumentera för och få högsta ledningens förståelse och medhåll för att genomföra utvecklingsprogram för driftsäkerhet och underhåll.

Med inriktning underhåll och industriella anläggningstillgångar är detta en utbildning som kommer att stödja underhållsansvariga och underhållschefer i arbetet med att driva frågor som resulterar i hög anläggningseffektivitet, bevarande av anläggningskapital, hållbarhet och minimerade risker i verksamheter av olika slag.

Vänligen observera: den tredje dagen genomförs på distans.

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!
  • Kursmål
    Efter avslutad utbildning ska deltagaren själv kunna skapa och formulera ett hållbart affärsutvecklingsprogram med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha tillägnat sig metoder för hur detta presenteras. Vidare ökar kursen deltagarens färdigheter att argumentera för utvecklingen samt kommunicera behovet av denna. 
                                       
        
  • Målgrupp
    Utbildningen riktas till ledning och personal inom ledande befattningar såsom: Underhålls- och produktionsledning och anläggnings- och driftsäkerhetsansvariga. Vi tror att denna utbildning utgör en naturlig fortsättning på vår certifieringskurs ”Att leda och utveckla underhållet” eller annan liknande utbildning. Vi ser gärna att deltagaren har några års erfarenhet av att leda underhållsverksamhet eller liknade befattning.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 485768, "CourseName": "Ekonomi och retorik f\u00f6r strategisk underh\u00e5llsutveckling", "InternalCourseName": "Ekonomi och retorik f\u00f6r strategisk underh\u00e5llsutveckling", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "Utbildningen syftar till att \u00f6ka Underh\u00e5llsledningens f\u00f6rm\u00e5ga att formulera och argumentera f\u00f6r ekonomiskt h\u00e5llbar underh\u00e5llsutveckling. Utbildningen best\u00e5r av fyra utbildningsdagar plus en utbildningsdag som genomf\u00f6rs p\u00e5 distans.

Under utbildningen arbetar vi med metoder och strategier f\u00f6r hur man skall l\u00e4gga fram underh\u00e5llsutveckling som ett business case. Att kunna argumentera f\u00f6r och f\u00e5 h\u00f6gsta ledningens f\u00f6rst\u00e5else och medh\u00e5ll f\u00f6r att genomf\u00f6ra utvecklingsprogram f\u00f6r drifts\u00e4kerhet och underh\u00e5ll.

Med inriktning underh\u00e5ll och industriella anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar \u00e4r detta en utbildning som kommer att st\u00f6dja underh\u00e5llsansvariga och underh\u00e5llschefer i arbetet med att driva fr\u00e5gor som resulterar i h\u00f6g anl\u00e4ggningseffektivitet, bevarande av anl\u00e4ggningskapital, h\u00e5llbarhet och minimerade risker i verksamheter av olika slag.

V\u00e4nligen observera: den tredje dagen genomf\u00f6rs p\u00e5 distans. <\/strong>

Ladda g\u00e4rna ned kursbladet genom att klicka h\u00e4r!<\/a>", "CourseDescriptionShort": "Utbildningen \u00e4r en forts\u00e4ttning av Att leda och utveckla underh\u00e5llet. M\u00e5let med utbildningen \u00e4r att deltagaren ska kunna skapa och formulera ett h\u00e5llbart aff\u00e4rsutvecklingsprogram med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha till\u00e4gnat sig metoder f\u00f6r hur detta presenteras.<\/span>", "CourseGoal": "
Efter avslutad utbildning ska deltagaren sja\u0308lv kunna skapa och formulera ett ha\u030allbart affa\u0308rsutvecklingsprogram med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha tilla\u0308gnat sig metoder fo\u0308r hur detta presenteras. Vidare o\u0308kar kursen deltagarens fa\u0308rdigheter att argumentera fo\u0308r utvecklingen samt kommunicera behovet av denna. <\/span>
                                   <\/span><\/div>    <\/span>", "TargetGroup": "Utbildningen riktas till ledning och personal inom ledande befattningar s\u00e5som: Underh\u00e5lls- och produktionsledning och anl\u00e4ggnings- och drifts\u00e4kerhetsansvariga. Vi tror att denna utbildning utg\u00f6r en naturlig forts\u00e4ttning p\u00e5 v\u00e5r certifieringskurs \u201dAtt leda och utveckla underh\u00e5llet\u201d eller annan liknande utbildning. Vi ser g\u00e4rna att deltagaren har n\u00e5gra \u00e5rs erfarenhet av att leda underh\u00e5llsverksamhet eller liknade befattning.<\/span>", "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": 5, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 26000, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 26000, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(485768)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-08-08T08%3A47%3A25%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-08-08T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-08-08T08%3A47%3A27%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2269, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.245911, "namelookup_time": 0.00055, "connect_time": 0.004054, "pretransfer_time": 0.018828, "size_upload": 0, "size_download": 6887, "speed_download": 28006, "speed_upload": 0, "download_content_length": 6887, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.245838, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 25069, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 18690, "connect_time_us": 4054, "namelookup_time_us": 550, "pretransfer_time_us": 18828, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 245838, "total_time_us": 245911 }, "@headers": { "content-length": [ "6887" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Mon, 08 Aug 2022 06:47:24 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1892535, "City": "Solna", "ParticipantNumberLeft": 16, "MaxParticipantNumber": 16, "StartDate": "2023-02-07T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-04-25T17:00:00+02:00", "AddressName": "Radisson Park Inn", "LocationId": 6071, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1892535", "OnDemandPublished": false, "LastApplicationDate": "2023-02-07T08:00:00+01:00", "EventDates": [ { "StartDate": "2023-02-07T09:00:00+01:00", "EndDate": "2023-02-07T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-02-08T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-02-08T15:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-03-30T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-03-30T15:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-24T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-24T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-25T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-25T15:00:00+02:00" } ], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 485768, "CourseName": "Ekonomi och retorik f\u00f6r strategisk underh\u00e5llsutveckling", "InternalCourseName": "Ekonomi och retorik f\u00f6r strategisk underh\u00e5llsutveckling", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "Utbildningen syftar till att \u00f6ka Underh\u00e5llsledningens f\u00f6rm\u00e5ga att formulera och argumentera f\u00f6r ekonomiskt h\u00e5llbar underh\u00e5llsutveckling. Utbildningen best\u00e5r av fyra utbildningsdagar plus en utbildningsdag som genomf\u00f6rs p\u00e5 distans.

Under utbildningen arbetar vi med metoder och strategier f\u00f6r hur man skall l\u00e4gga fram underh\u00e5llsutveckling som ett business case. Att kunna argumentera f\u00f6r och f\u00e5 h\u00f6gsta ledningens f\u00f6rst\u00e5else och medh\u00e5ll f\u00f6r att genomf\u00f6ra utvecklingsprogram f\u00f6r drifts\u00e4kerhet och underh\u00e5ll.

Med inriktning underh\u00e5ll och industriella anl\u00e4ggningstillg\u00e5ngar \u00e4r detta en utbildning som kommer att st\u00f6dja underh\u00e5llsansvariga och underh\u00e5llschefer i arbetet med att driva fr\u00e5gor som resulterar i h\u00f6g anl\u00e4ggningseffektivitet, bevarande av anl\u00e4ggningskapital, h\u00e5llbarhet och minimerade risker i verksamheter av olika slag.

V\u00e4nligen observera: den tredje dagen genomf\u00f6rs p\u00e5 distans. <\/strong>

Ladda g\u00e4rna ned kursbladet genom att klicka h\u00e4r!<\/a>", "CourseDescriptionShort": "Utbildningen \u00e4r en forts\u00e4ttning av Att leda och utveckla underh\u00e5llet. M\u00e5let med utbildningen \u00e4r att deltagaren ska kunna skapa och formulera ett h\u00e5llbart aff\u00e4rsutvecklingsprogram med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha till\u00e4gnat sig metoder f\u00f6r hur detta presenteras.<\/span>", "CourseGoal": "
Efter avslutad utbildning ska deltagaren sja\u0308lv kunna skapa och formulera ett ha\u030allbart affa\u0308rsutvecklingsprogram med underbyggd ekonomi, teknikunderlag samt ha tilla\u0308gnat sig metoder fo\u0308r hur detta presenteras. Vidare o\u0308kar kursen deltagarens fa\u0308rdigheter att argumentera fo\u0308r utvecklingen samt kommunicera behovet av denna. <\/span>
                                   <\/span><\/div>    <\/span>", "TargetGroup": "Utbildningen riktas till ledning och personal inom ledande befattningar s\u00e5som: Underh\u00e5lls- och produktionsledning och anl\u00e4ggnings- och drifts\u00e4kerhetsansvariga. Vi tror att denna utbildning utg\u00f6r en naturlig forts\u00e4ttning p\u00e5 v\u00e5r certifieringskurs \u201dAtt leda och utveckla underh\u00e5llet\u201d eller annan liknande utbildning. Vi ser g\u00e4rna att deltagaren har n\u00e5gra \u00e5rs erfarenhet av att leda underh\u00e5llsverksamhet eller liknade befattning.<\/span>", "Prerequisites": null, "CourseAfter": null, "Quote": null, "Days": 5, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 26000, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(485768)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-08-08T08%3A47%3A25%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-08-08T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-08-08T08%3A47%3A27%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 264, "request_size": 2269, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.245911, "namelookup_time": 0.00055, "connect_time": 0.004054, "pretransfer_time": 0.018828, "size_upload": 0, "size_download": 6887, "speed_download": 28006, "speed_upload": 0, "download_content_length": 6887, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.245838, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 25069, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 18690, "connect_time_us": 4054, "namelookup_time_us": 550, "pretransfer_time_us": 18828, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 245838, "total_time_us": 245911 }, "@headers": { "content-length": [ "6887" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Mon, 08 Aug 2022 06:47:24 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 26000, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration