Elsäkerhet: Arbete vid risk för elektrisk fara

Kursbeskrivning

Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: 

 • Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet. 
 • Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. 
Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.

Ladda gärna ner kursplanen här.
Kursinnehåll
 • Skötselförekrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara" och Svensk Standard innehåller bl a bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötselåtgärder där personalen är utsatt för en elektrisk fara. Reglerna gäller oavsett om arbetet som utförs kräver elektrisk behörighet/auktorisation eller inte.
 • Behörighetsbestämmelsernas och den nya elsäkerhetslagens innebörd och praktiska tillämpning.
 • Elanläggningars uppbyggnad och skyddsanordningar som säkringar, jordning, skyddsjordning m m.
 • Definitioner av hög-, låg-, klenspänningsanläggningar.
 • Strömmens påverkan på människokroppen.
 • Inträffade olycksfall och hur dessa hade kunnat undvikas.
 • Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc.
 • Checklistor för olika typer av arbeten.
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar.
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig.
 • Kontroll av eget arbete, samt andras arbete.
 • Systematiskt elsäkerhetsarbete och egenkontroll.
 • Åtgärder vid olycksfall.
 • Grunderna i att ta hand om skadade.
 • Jordfelsbrytarens förträfflighet och svagheter.
 • Riskanalyser.
 • Utkvittering av eget ex av skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara".
 • Den nya Elsäkerhetslagen och kravet på egenkontrollprogram
 • Kursmål
  • Förebygga elolyckor samt ge deltagarna tillräcklig kunskap för att uppfylla föreskrifternas krav på en instruerad person;
  • genom filmer och diskussion i gruppen ge ökad förståelse för de säkerhetsregler som finns inom elområdet; samt
  • ge detaljerad kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet. 
 • Målgrupp
  Samtliga personalkategorier med arbetsuppgifter nära el, till exemepl arbetsledare, elektriker, elbehöriga, drifttekniker, operatörer och hantverkare.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398562, "CourseName": "Els\u00e4kerhet: Arbete vid risk f\u00f6r elektrisk fara", "InternalCourseName": "Els\u00e4kerhet: Arbete vid risk f\u00f6r elektrisk fara", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Ellagstiftningen anger regler f\u00f6r arbeten p\u00e5 och n\u00e4ra el: <\/span><\/p>