Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande​​​​​​​

Kursbeskrivning

El är en farlig vara. Flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar elansvaret. Är ansvarsfördelningen dokumenterad på företaget? Vad innebär personsäkerhetsansvaret för dig och underställd personal? Vad ansvarar du för? Kursen tar bl.a upp arbetsmiljölagen, ellagen, starkströmsföreskrifterna, behörighetsföreskrifterna och Svensk standard. Kursdokumentationen innehåller förslag till en konkret elansvarspolicy med exempel på tydliga delegeringar från VD till varje enskild medarbetare.

Ladda ner kursbladet här.
Kursinnehåll

Skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara".

Innehåller bl a bestämmelser om skyddsåtgärder vid både arbete och skötsel på elektriska starkströmsanläggningar. Gäller såväl behörig som icke behörig personal. Behörighetsföreskrifterna, innebörd och tolkning.

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren, bl a i elsäkerhetshänseende. Ansvarsfördelning och delegeringsfrågor behandlas noggrant. När krävs det behörighet? Måste den behörige finnas i linjeorganisationen? Hur löser man elansvaret praktiskt? Kursen går därför igenom:

 • fem sätt att utse elarbetsansvarig
 • personsäkerhetsansvar
 • anläggningsansvar
 • behörighetsansvar
 • materielansvar
 • instruktionsansvar
 • utbildningsansvar
 • nyckelansvar
 • arbetsledaransvar
 • elarbetsansvarig
 • elsamordningsansvarig
 • samordningsansvar
 • juridiskt ansvar
 • moraliskt ansvar
 • funktionsansvar
 • en elpolicy byggs upp för det egna
 • företaget
 • driftorganisationen påverkar
 • elsäkerheten
 • lagstiftning som reglerar ansvarsfrågor
 • arbetsgivares och anläggningsinnehavares
 • skyldigheter
 • internkontrollföreskrifternas
 • samspel med elmiljö och elsäkerhet
 • rättsfall presenteras
 • arbetsmiljölagen
 • övriga lagar och föreskrifter
 • de olika ansvarsdelarna
 • delegeringar, hur och till vem?
 • uppbyggnad av elpolicyn
 • skadeståndsansvar
 • straffansvar
 • strikt ansvar
 • riskanalyser
 • definition av ”rutinarbeten”
 • systematiskt elsäkerhetsarbete
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Behörighetsföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara"

 

 • Kursmål

  Att ge deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar.

 • Målgrupp
  Alla som har ansvar för elanläggningar och anställd personal. Chefer/arbetsledare på alla nivåer, elektriker, elansvariga av alla slag, elbehöriga med flera.
DEBUG: null

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration