Elsäkerhetsansvar med policy och praktiskt genomförande​​​​​​​

Kursbeskrivning

El är en farlig vara. Flera lagar, förordningar och föreskrifter reglerar elansvaret. Är ansvarsfördelningen dokumenterad på företaget? Vad innebär personsäkerhetsansvaret för dig och underställd personal? Vad ansvarar du för? Kursen tar bl.a upp arbetsmiljölagen, ellagen, starkströmsföreskrifterna, behörighetsföreskrifterna och Svensk standard. Kursdokumentationen innehåller förslag till en konkret elansvarspolicy med exempel på tydliga delegeringar från VD till varje enskild medarbetare.

Ladda ner kursbladet här.
Kursinnehåll

Skötselföreskrifterna ELSÄK-FS 2006:1.

Innehåller bl a bestämmelser om skyddsåtgärder vid både arbete och skötsel på elektriska starkströmsanläggningar. Gäller såväl behörig som icke behörig personal. Behörighetsföreskrifternas, ELSÄK-FS 2007:2, innebörd och tolkning.

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren, bl a i elsäkerhetshänseende. Ansvarsfördelning och delegeringsfrågor behandlas noggrant. När krävs det behörighet? Måste den behörige finnas i linjeorganisationen? Hur löser man elansvaret praktiskt? Kursen går därför igenom:

 • fem sätt att utse elarbetsansvarig
 • personsäkerhetsansvar
 • anläggningsansvar
 • behörighetsansvar
 • materielansvar
 • instruktionsansvar
 • utbildningsansvar
 • nyckelansvar
 • arbetsledaransvar
 • elarbetsansvarig
 • elsamordningsansvarig
 • samordningsansvar
 • juridiskt ansvar
 • moraliskt ansvar
 • funktionsansvar
 • en elpolicy byggs upp för det egna
 • företaget
 • driftorganisationen påverkar
 • elsäkerheten
 • lagstiftning som reglerar ansvarsfrågor
 • arbetsgivares och anläggningsinnehavares
 • skyldigheter
 • internkontrollföreskrifternas
 • samspel med elmiljö och elsäkerhet
 • rättsfall presenteras
 • arbetsmiljölagen
 • övriga lagar och föreskrifter
 • de olika ansvarsdelarna
 • delegeringar, hur och till vem?
 • uppbyggnad av elpolicyn
 • skadeståndsansvar
 • straffansvar
 • strikt ansvar
 • riskanalyser
 • definition av ”rutinarbeten”
 • systematiskt elsäkerhetsarbete
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Behörighetsföreskrifterna ELSÄK-FS 2007:2

 

 • Kursmål

  Att ge deltagarna mycket god kännedom om reglerna kring el och elansvar.

 • Målgrupp
  Alla som har ansvar för elanläggningar och anställd personal. Chefer/arbetsledare på alla nivåer, elektriker, elansvariga av alla slag, elbehöriga med flera.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.