Underhåll

Effektivare och mer genomtänkta arbeten ger betydande besparingar. Många svenska företag har genomfört omfattande effektiviseringar de senaste 10-15 åren bl.a. med införande av Lean Production eller genom att outsourca delar av verksamheten. Våra konsulter stöttar i underhåll av anläggningar och processer för att nå högre kapacitet, bättre verkningsgrader och problemfri drift.

Effektivare och mer genomtänkta arbeten ger betydande besparingar!

Många svenska företag har genomfört omfattande effektiviseringar de senaste 10-15 åren bl.a. med införande av Lean Production eller genom att outsorca delar av verksamheten. Andra företag, har investerat i anläggningar och processer för att nå högre kapacitet, bättre verkningsgrader och problemfri drift. Oavsett strategi för att öka tillgänglighet, takt och kvalitet så är ett väl planerat och förberett underhåll en hörnsten i arbetet att nå de uppsatta målen. Idhammar har metoder och kunskap för att hjälpa er fram till detta. Vårt arbetssätt med beredning och planering har mejslats ut tillsammans med kunder under många år. Vårt sätt och våra metoder för att etablera effektiv planering och beredning inom underhåll är nu så standardiserat att man kan räkna med att ha etablerat det nya arbetssättet efter 3-4 månader. Vi erbjuder en kombination av standardiserade förberedelser, utbildningar, processer och rutiner som varefter kund- anpassas. Detta gör att vi drar nytta av de erfarenheter som finns i organisationen och säkrar en snabb framgång för det nya arbetssättet.

Vägen till bättre driftekonomi

Trots noggrann planering och stor erfarenhet inom företaget uppstår ofta oförutsedda problem vid planerade underhållsstopp. Det gör att man hamnar i tidsnöd, vilket leder till kostsamma förseningar. Många gånger finns det dessutom en bild av att vissa flaskhalsar och tidsförluster är ofrånkomliga inslag i arbetet – saker som i själva verket relativt enkelt kan undvikas med hjälp av vår modell. Det effektiva stoppet bygger på att vi följer stopprojektet på ett genomtänkt och proaktivt sätt genom hela processen, från planering till efterföljande utvärdering. Vi beaktar på ett systematiskt och effektivt sätt alla faktorer som har med stoppets effekter på verksamheten att göra – exempelvis målbild, roll- fördelning, samarbets- och samverkansformer, operativ styrning, hantering av entreprenörer et c. Efter stoppet sammanfattas arbetet med ett poängsystem som ger en tydlig bild av projektets effektivitet och kvalitetsnivå. Underlaget hämtas både från den egna personalen och externa resurser som varit delaktiga i processen. Poängsättningen bygger på följande moment:

 • intervjuer med projektdeltagare
 • observationer under förberedelse- och genomförandefaserna
 • enkätundersökning omedelbart efter stoppet
 • sammanställning
 • genomgång och förankring av resultat genom en workshop
 • utvärdering och framtagning av handlingsplan

En viktig målsättning med tjänsten är att successivt samla erfarenheter och kunskap från varje stopp och använda dessa som en bas för ständiga förbättringar vid kommande stopprojekt. Återkopplingen kan ske på olika nivåer – allt från rådgivning till workshops och summering för de inblandade i samband med avslutat och utvärderat stopp. Ett målinriktat projekt i kombination med ett effektivt genomfört stopp är en viktig del i ditt företags förmåga att öka sin konkurrenskraft.

Bundet kapital eller driftsäkerhetsfaktor?

För att en hög driftsäkerhet skall kunna upprätthållas så måste underhållsförrådet innehålla rätt artiklar som måste finnas på rätt plats, i rätt mängd, vid rätt tidpunkt och vara av rätt kvalitet. Vidare måste förrådet vara så välordnat att artiklarna är enkla att identifiera och hitta då de behövs. Förrådsorganisationen måste ha kompetens och arbetssätt som gör att service upprätthålls på eftersträvad nivå. Om förrådshållningen inte fungerar kommer brister att uppstå. Hela underhållsverksamhetens effektivitet hämmas. Om förrådet innehåller för mycket eller fel artiklar kommer det bundna kapitalet att bli för högt. Idhammar kan hjälpa er att erhålla en rationell förråds- och reservdelshantering med följande väl beprövade och etablerade produkter:

 • Reservdels- och förrådsanalys
 • Reservdels- och förrådsstrategi
 • Fysisk förrådsplanering
 • Utbildning av förrådsledning och förrådspersonal

Idhammar har lång erfarenhet av att optimera förråd utifrån totalekonomiska krav där både driftsäkerhet och bundet kapital vägs in. Vi kan visa många goda exempel på hur driftsäkerhet och kapitalbindning optimeras.

Minimera det oförutsedda underhållet.

För att upprätthålla tillgängligheten inom produktionen måste det förebyggande underhållet fungera på ett säkert sätt. Vi granskar det förebyggande underhållet och undersöker hur det kan säkerställas och utvecklas, så att driftsäkerheten uthålligt kan bibehållas på en eftersträvad nivå.

Vi kan på plats hos kunden arbeta operativt med tillgänglighet samt effektivisering av FU-aktiviteterna och kan även hjälpa till med systematisering av FU-åtgärderna samt se till att dessa läggs in i företagets underhållssystem.

Inkludera underhåll och driftsäkerhet i investeringskalkylen.

Att nyinvesteringar i maskiner och processutrustningar skall resultera i effektiva och driftsäkra utrustningar är en självklarhet. Ofta läggs stor möda ner på att konstruera och designa utrustning så produktionskraven kan mötas, men inte sällan missas driftsäkerhets- och underhållsaspekterna vid upphandlingen.

Anläggningen och utrustningen skall vara designad och konstruerad för driftsäkerhet och för att kunna underhållas på ett effektivt och riktigt sätt. Idhammar stödjer er i projektfasen och se till att underhållsaspekterna beaktas vid projektering och konstruktion.
​​​​​​​
Vi kan hjälpa er att ta fram standarder och underlag för att underhållet i den nya anläggningen skall fungera från dag ett. Vidare kan vi utarbeta specifikationer för förebyggande underhåll, uppdatera underhållssystemet, verifiera dokumentationen, verifiera och registrera reservdelar etc.

What gets measured gets done.

För att nå maximal effektivitet måste starkt fokus hållas på det som är värdeskapande i företaget. Resultaten av de gemensamma ansträngningarna måste mätas och följas upp. Alla förluster måste identifieras, följas upp och elimineras.

Problemet är att identifiera det som är viktigast att mäta och att ta fram metoder och rutiner för mätningarna. Ett bra sätt är att sammanfatta de uppföljningar som speglar det som är viktigast för företaget i ett antal nyckeltal.

Vi kan hjälpa er att ta fram nyckeltal för att mäta produktionsrelaterade mått, samt nyckeltal för att ge information om driftsäkerhets- och underhållssituationen i företaget.

De fyra områden där vi fokuserar på nyckeltal är:​​​​​

 • Produktions- och anläggningseffektivitet
 • Driftsäkerhet
 • Effektivitet i underhållsorganisationen
 • Utveckling och kompetenstillväxt

​​​​​​​Vi börjar ofta vårt arbete med en översiktlig genomgång. Den inleds med att slå fast mål och strategier för verksamheten, vilket ger en identifiering av de kritiska framgångsfaktorer som leder till att målen nås. Utifrån dessa kan de viktigaste nyckeltalen identifieras och definieras.

Därefter sker en fördjupning inom de områden som identifierats. I samband med denna tar vi ofta fram enkla verktyg för att fånga och analysera data. Implementeringen av nyckeltalen innefattar i många fall utbildning till berörda i organisationen.

Utvärdera fördelarna såväl som nackdelarna med outsourcing; före, under tiden och efter.

Arbetet med att utvärdera och genomföra en outsourcing av service- och underhållsverksamhet påminner mycket om att utforma en underhållsstrategi. Arbetsgången är likartad men ytterligare steg tillkommer, nämligen omvärldsanalys.

I nulägesanalysen läggs stor vikt vid att identifiera vad som är kärnverksamhet i underhållets arbetsuppgifter och hur god beställarkompetensen är i organisationen. Vid en granskning av en genomförd outsourcing värderar vi resultatet och föreslår utvecklingsmöjligheter med avtal och relationer.

Omvärldsanalysen utförs efter nulägesanalysen och syftar till att utvärdera vilka leverantörer som kan komma ifråga för åtagandet. Förändringsstrategin inriktas på risk- och konsekvensanalys av outsourcingen och på att finna ett lämpligt affärsupplägg för outsourcingåtagandet.
​​​​​​​
Vi kan även utforma upphandlingsunderlag och kontraktsförslag för fortsatt arbete.

Maximera systemmöjligheterna.

Att investera i ett nytt underhållssystem är kostsamt, men är mycket lönsamt när det görs på rätt sätt. Systemet i sig innebär inga fördelar för företaget utan det är verksamhetens förmåga att utnyttja systemets funktionalitet som ger de betydande vinsterna. Ett system som inte ger verksamheten stöd innebär tvärtom höga och dolda kostnader.

Detta låter självklart men det är dessvärre så att underhållssystemen hos många företag inte används till något annat än en minneslista för pågående arbeten. Systemen används ofta inte alls, inte fullt ut eller på ett slentrianmässigt sätt och investeringen är därför verkningslös.

Vi på Idhammar har tagit fram en leverantörsoberoende metod för att säkra att systeminvesteringen blir både lyckad och lönsam.

 

ABC för det kostnadseffektiva underhållet.

RCM, Riskbaserat underhåll, är en strukturerad metod för att prioritera och effektivisera verksamhetens underhållsinsatser.

En RCM-analys är uppbyggd med 7 frågor som utgår ifrån en FMEA (felmodes- och effektanalys) och en riskvärdering av möjliga fel. För att få fram ett optimalt underhåll och utnyttja resurserna där de bäst behövs, utförs en riskvärdering av varje fel som kan inträffa. Riskvärdering av felen skapas i en värderingsmatris, som hjälper användaren att välja rätt åtgärd. Matrisen skapas utifrån de förutsättningar som gäller på företaget där analysen sker. Varje fel värderas utifrån säkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och verkningsgrad.
​​​​​​​
Idhammar hjälper er att införa RCM på ert företag med åtgärder som: utbildning, analysledning under pilotprojekt, utveckling av en RCM-metod anpassad till er organisation, projektledning vid införande av RCM-metodiken i företaget.

Undvik symptombehandling; förstå orsaken.

Metoden för RCA (Grundorsaksanalys) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser.

Det kan vara både små och större haverier men kan även i förenklad form, bidra till att dels förhindra fel, dels åtgärda återkommande misstag vid konstruktion och handhavande av utrustning. Arbetssättet består av fyra steg och kan utföras på olika sätt och fördjupas beroende på teknikområde, komplexitet, lagar och förordningar m.m.

Metoden innehåller stegen: datainsamling, kartläggning av händelseförlopp och identifiering av nyckelfaktorer, att finna grundorsaker samt att välja åtgärder och genomföra dessa.

Vi tillhandahåller en utbildning där vi kombinerar metoder i grundläggande felsökning med praktiskt användande av RCA, allt för att kunskaperna skall kunna tillämpas i verkligheten!

Vi kan även utföra grundorsaksanalys direkt ute hos kund enligt detta koncept.

 

Öka den värdeskapande tiden.

För att öka lönsamheten i en produktionsanläggning måste den värdeskapande tiden maximeras, något som alla moderna produktionsfilosofer tagit fasta på. Alla förlustkällor måste identifieras och i mesta möjliga mån elimineras. En vanlig förlustkälla i produktionslinjer och produktionsprocesser är olika typer av driftstopp och driftstörningar. Förutom att de skapar stress och oreda så slår de direkt mot produktionsresultat och det ekonomiska utfallet i företaget.

Vi har under åren samlat på oss en gedigen erfarenhet av hur man ökar driftsäkerheten i produktionsanläggningar och hur den bibehålls på ett ekonomiskt sätt.

Denna erfarenhet sträcker sig genom i stort sett alla branscher som finns representerade i svensk industri. Vårt tjänsteutbud omfattar allt ifrån analys av enskilda händelser till analys av hela verksamheter.

Vi erbjuder våra kunder kompetensutveckling för den personal som arbetar med eller påverkar driftsäkerheten i företaget.
​​​​​​​
Vidare genomförs uppdrag där vi i nära samarbete med kunderna utvecklar organisation och struktur så att hög driftsäkerhet kan upprätthållas. Kort och gott – vi kan hjälpa dig att öka värdeskapandet.

Smart smörjning för en friktionsfri produktion.

Idhammar erbjuder nulägesanalys och kartläggning av företagets standard inom smörjunderhållet. Utifrån resultatet bestämmes vilka åtgärder som bör vidtas för att höja standarden inom smörjunderhållet.
​​​​​​​
Vi kan också utföra en praktisk smörjinventering, dvs en neutral kartläggning av anläggningens smörjpunkter, produkter, mängder och intervallbehov.

Genom åren har vi byggt upp många industriers smörj- och underhållsprogram och kan hjälpa till med att få fart på hela processen, så att produktion och underhåll fungerar som vanligt under uppstarten av ett nytt underhållsprogram.

Identifierade utvecklingsområden skapar underlag för rätt åtgärder

Vår underhållsanalys skapar ett samstämt synsätt och konkreta idéer om hur förbättringarna kan genomföras. För att på ett framgångsrikt sätt kunna utveckla underhållsverksamheten i en organisation krävs en samstämd nulägesbild som accepteras av organisationen. Idhammars anpassade SIQ-underhållsanalys resulterar i lättbegripliga förslag som bildar en konkret plattform för det gemensamma utvecklingsarbetet. Analysen har två syften: dels identifiera förändringsområden, dels peka på möjliga angreppssätt och åtgärder. Analysresultatet ger en rad insikter och fördelar:

 • Ledningen får en helhetsbild av den egna verksamheten
 • Medarbetarna engageras och stimuleras att diskutera sin verksamhet utifrån olika aspekter
 • Ett gemensamt uttryckssätt och en tydlig bild av vad som är viktigt växer fram
 • Ett underlag till åtgärder som leder till bättre produktivitet skapas
 • Modellen kan användas för analys av måluppfyllelse genom att upprepas efter att utvecklingsåtgärderna genomförts

Erfarenheten från olika underhållsanalyserna ger möjlighet att jämföra resultaten mellan olika företag i liknande branscher. Analysen sammanfattas alltid i ett förbättringsförslag som är konkret och som kan användas som grunden i ett förändringsarbete. Väl genomförda analyser som följs upp av ett effektivt förändrings- och utvecklingsarbete är viktiga delar i ditt företags förmåga att öka sin konkurrenskraft.

Underhåll

Kontakta oss för mer information om Underhåll

”Inte sällan bistår vi med stöd vid genomförande av förändringar, det är riktigt spännande att komma till ett företag med stora utvecklingsmöjligheter.”