Under hösten presenterar Per Möller Idhammars underhållspyramid. Genom att bit för bit redogöra om de byggstenar som formar pyramiden kommer han visa på hur den används som ett verktyg för att lyckas med utvecklingen av underhållet. Här är avsnitt ett: Inriktning

“Vad skall underhållet göra? Vad är viktigast ur ett långsiktigt perspektiv och vad är viktigast just nu? Vilka tjänster skall vi göra själva och vilka tjänster skall vi låta andra sköta? Detta är högst relevanta frågor för en underhållsverksamhet, men det är frågor som alltför sällan ställs i ett strategiskt perspektiv. Svaren på frågorna har bäring på organisation, roller, bemanning och behov av kompetens. Grundläggande storheter för att vi skall få en väl fungerande och effektiv underhållsverksamhet.

Inte sällan har jag sett underhållsorganisationer som sysslar med allt mellan himmel och jord utan tydlig linje och inriktning. Resultatet är ofta en för väl tilltagen bemanning med splittrad kompetens och tvivelaktiga resultat trots höga underhållskostnader.

Hur kan det bli såhär? Härleder vi detta bakåt så finner vi ofta att det inte finns något genomarbetat underhållsuppdrag för underhållsorganisationen. En beställning av ett sådant uppdrag kan vara en Asset Manager, en driftsäkerhetsansvarig eller en produktionschef.

Ett underhållsuppdrag är ett skriftligt avtal – en övergripande beställning till den utförande underhållsorganisationen vad denna skall leverera, hur det göras samt till vilket pris.

När uppdraget är formulerat kan man i den levererande underhållsorganisationen kika på hur man skall lösa uppdraget. Finns resurser, finns kompetens och finns de nödvändigarekvisiten för att uthålligt upprätthålla leveransen av underhållstjänsterna? Inte sällan visar det sig att när underhållsuppdraget tas fram så överträffar det den leverans som sker idag.

Önskat läge ligger långt ifrån dagsläget. Vi får ofta i uppdrag att kika på underhållets möjlighet att klara sitt uppdrag. Vi arbetar härvid med två modeller: uppgiftsanalys och kompetensanalys. Uppgiftsanalysen ger svar på vilka arbetsuppgifter underhållet skall inriktas på i framtiden. Vad sköter vi själva och vad ser vi till att andra gör? Kompetensanalysen skall ge svar på vad vi gör för att ha rätt kompetens för att verkligen göra ett förstklassigt arbete med det som vi identifierat som viktigt. Inte sällan så identifierar vi att man i delar av en organisation visserligen har en hög kompetens med inom fel områden.

Vill du veta mer om underhållsuppdrag, uppgiftsanalys och kompetensanalys, slå gärna en signal!”

Per Möller

Konsultcase: Nulägesanalys

Se hur vi använder oss av underhållspyramiden för att bestämma nuläget hos en organisation, baserad på ett riktigt konsultcase.

Per Möller presenterar idhammars Underhållspyramid

Under hösten kommer Per Möller att presentera Idhammars underhållspyramid. Genom att bit för bit redogöra om de byggstenar som formar pyramiden kommer han visa på hur den används som ett verktyg för att lyckas med utvecklingen av underhållet.