Elkunskap, steg 1

Kursbeskrivning

Underhållsarbetet förändras! Kravet på effektiva reparationer medför att personalen måste bredda sitt yrkeskunnande för att kunna utföra enkla elarbeten, eventuellt genom att ingå i företagets egenkontrollprogram för elinstallationsarbeten. För att få tillåtelse att utföra enkla elarbeten, måste personalen: 

 • känna till och tillämpa säkerhetsföreskrifterna
 • vara medveten om riskerna med el-arbeten
 • ha grundläggande el-kunskaper
 • ha materialkännedom
 • behärska de praktiska momenten vid ett elarbete
 • veta vilka elarbeten som klassas som elinstallation och därmed kräver auktorisation och egenkontrollprogram. 
Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.
Kursinnehåll

Elteknikens grunder ström, spänning, säkringar och skyddsjordning.

 • 1-fas och 3-fas.
 • Samband ström och spänning.
 • Samband effekt och energi.
 • Elschemaläsning symboler, tillämpningar, styr- och huvudkretsscheman.
 • Relän, kontaktorer, motorskydd, säkerhetsbrytare, dvärgbrytare m.m.
 • Postnummersystem och uttagsbeteckningar.
 • Märkning av elanläggningar och skåp etcetera.
 • Förebyggande åtgärder.
 • Vanliga fel och brister i elanläggningar.
 • Checklistor för enklare drift- och reparationsåtgärder. Praktiska kopplings- och felsöknings-övningar
 • Uppkopplingar och felsökning på utbildningsriggar.
 • Teoretiska övningsuppgifter.
 • Inkoppling och manöver av 3-fasmotorer.
 • Mätning av ström, spänning och mot- stånd.
 • Felsökningsmetodik.

Elsäkerhet

 • Skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara"
 • Svensk standard, SS-EN 50110-1, i korthet
 • Bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötsel på elektriska starkströmsanläggningar. Gäller alla arbeten där personalen riskerar att skadas av elektrisk ström.
 • Förebyggande av olycksfall.
 • Den nya elsäkerhetslagens, inklusive förordningar och föreskrifters innebörd och tolkning.
 • Strömmens påverkan på människo-kroppen.
 • Inträffade olycksfall och hur dessa kunnat undvikas.
 • Elsäkerhetsansvarets olika delar.
 • Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig. I övrigt ingår:
 • Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc
 • Åtgärder vid olycksfall
 • Kursmål

  Efter kursens slut ska deltagaren:

  ·       Känna till och kunna tillämpa säkerhetsföreskrifter.

  ·       Vara medveten om riskerna med elarbeten.

  ·       Ha grundläggande elkunskap.

  ·       Ha grundläggande materialkännedom.

  ·       Veta vad som är behörighetskrävande.

  ·       Behärska några praktiska moment vid ett elarbete.

 • Målgrupp
  Underhållsledare, mekaniker, operatörer eller andra som behöver lära sig grunderna inom elområdet.
 • Certifiering
  Elkunskap, steg 2
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398559, "CourseName": "Elkunskap, steg 1", "InternalCourseName": "Elkunskap, steg 1", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Underh\u00e5llsarbetet f\u00f6r\u00e4ndras! Kravet p\u00e5 effektiva reparationer medf\u00f6r att personalen m\u00e5ste bredda sitt yrkeskunnande f\u00f6r att kunna utf\u00f6ra enkla elarbeten, eventuellt genom att ing\u00e5 i f\u00f6retagets egenkontrollprogram f\u00f6r elinstallationsarbeten. F\u00f6r att f\u00e5 till\u00e5telse att utf\u00f6ra enkla elarbeten, m\u00e5ste personalen: <\/span><\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration