Datum för instudering inför certifiering

Instudering inför certifiering

Instudering inför certifiering

Instudering inför certifiering

Idhammar erbjuder under hösten tre instuderingstillfällen för de utbildningar som innefattar eventuell certifiering. Har du tidigare gått Utbildning till specialist som underhållstekniker, Att leda och utveckla underhållet eller Tribologi och smörjteknik 1-3 kan du efter genomgången kurs tentera och erhålla certifikat.

Certifierad underhållsledare

Utbildningen Att leda och utveckla underhållet är utformad för att svara mot EFNMS krav på certifierad underhållsledare. Efter slutförd utbildning kan deltagaren genomföra en tentamen som anordnas av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vid godkänd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management – en utmärkelse som garanterar mycket goda underhållskunskaper.

Inför tentamen erbjuder Idhammar ett instuderingstillfälle för den som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering och därmed öka sannolikheten att klara tentamen.

Under denna instuderingskurs går vi igenom de områden och färdigheter som vi erfarenhetsmässigt vet att de som tenterar måste behärska för att examinationen skall gå vägen. Vi avhandlar bland annat:

 • Driftsäkerhetsteori och beräkningar
 • Underhållsstrategier
 • Underhållsmetoder
 • Underhållets ekonomi
 • Nyckeltal
 • Livscykelkostnadsberäkningar

Instudering inför certifiering till underhållsledare: 19-21 september Radisson Park Inn, Solna

 

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför certifiering av underhållsledare två gånger per år. Nästkommande tentamen genomförs den 29 september. Läs mer och anmäl dig här!

Certifierad underhållstekniker

Utbildning till specialist som underhållstekniker är designad för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avläggas efter genomförd kurs. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. 

Inför tentamen erbjuder Idhammar ett instuderingstillfälle för den som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen till certifierad underhållstekniker.

De första två dagarna fokuserar på teorin kring underhåll som exempelvis nomenklatur, TPM, RCM, automation och arbetsmiljö. Den tredje dagen handlar främst om felsökning och verktyg som Root Cause Analysis. Instuderingsblocket avslutas med dag fyra och Excel. Excel är nämligen ett avsnitt på tentamen med hög felfrekvens.

Instudering inför certifiering till underhållstekniker: 20-23 september Distansutbildning via Zoom

 

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför certifiering av underhållstekniker två gånger per år. Nästkommande tentamen genomförs den 30 september. Läs mer och anmäl dig här!

Certifierad Tribolog- och smörjmedelstekniker

Efter genomgånga Tribologiutbildningar kan deltagaren avlägga tentamen för certifiering till Tribolog och smörjmedelstekniker. Den fjärde och sista delen i Tribologiutbildningarna sammanfaller med certifieringstillfället. Vi tränar tillsammans i en webb baserad frågebank med 800 frågor på utvalda frågeställningar inom tribologi och smörjning.  Deltagarna skall få så breda kunskaper under kursen att de aktivt kan ta fullt ansvar för smörjverksamheten och dessutom medverka till att smörjverksamheten utvecklas inom det egna företaget. Instuderingsdagarna har mycket av karaktären av ”speed learning”. 

Vid godkänd tentamen erhålles ett certifikat som visar att deltagaren har både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att kunna ansvara för företagets smörjunderhåll samt driva ett eget aktivt kvalitets- och förbättringsarbete inom tribologiområdet. Tentamensdeltagaren erhåller vid godkänd tentamen ett certifikat som certifierad Tribolog- och smörjmedelstekniker.

Tribologi & smörjteknik 4, instuderingsdagar: 26-27 september Radisson Park Inn, Solna

 

SKF anordnar en tentamen inför certifiering av Tribolog och smörjmedelstekniker. Nästkommande tentamen genomförs den 28 september. Anmäl dig här!

Kundcase: Tillämpad Driftsäkherhet hos Boliden Rönnskär

Tillämpad driftsäkerhet

Tillämpad driftsäkerhet - en företagsanpassad utbildning

Tillämpad driftsäkerhet - en företagsanpassad utbildning​

För att stärka medvetandet om varför, samt ge praktiska verktyg till hur, vände sig Boliden Rönnskär till Idhammar för att skapa en bra start i företagets utvecklingsprojekt kring underhåll och driftsäkerhet. Samarbetet ledde till bättre förståelse, ökad kunskapsnivå samt lade grunden för en effektiv underhållsplan. Vi tog ett möte med Johan Boström, Maintenance engineer/ Maintenance Development på Boliden Rönnskär, efter genomförd utbildning.

Rönnskär i Skelleftehamn är Bolidens största produktionsenhet och ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Anläggningen tar emot leveranser av koppar- och blykoncentrat från Bolidens egna gruvor, samt från externa leverantörer. Smältverket är idag världsledande på återvinning av elektronik. Från dessa material utvinns främst koppar, guld och silver.

Idhammar och Boliden har ett långt samarbete genom åren och våra utbildningar Att Leda och utveckla underhållet samt Utbildning till specialist som underhållstekniker är frekvent besökta av underhållsledare och tekniker, när företaget önskar kompetensutveckla sin personal. När Boliden startade ett utvecklingsprojekt för underhåll och driftsäkerhet på anläggningarna i Rönnskär var Idhammar ett självklart val.

Som ett steg i utvecklingsprojektet önskade de starta upp en utbildning för företagets underhållsingenjörer, underhållstekniker samt produktionspersonal. Förhoppningen var att utbildningen skulle utformas med tyngdpunkt på det praktiska utförandet i driftsäkerhetsarbetet.

“Vi såg ett behov av att öka kompetensen kring driftsäkerhetsfrågorna och ville samtidigt göra ett gemensamt avstamp i organisationen kring hur vi bygger upp underhållsplaner” säger Johan.

En utbildning som kopplar samman teori och praktik - nu blir det verkstad!

En utbildning som kopplar samman teori och praktik - nu blir det verkstad!

Tillsammans utformade Johan och Idhammarkonsulterna Anders Herbertsson och Kimmo Kuusela utbildningen, för att bäst motsvara behoven samt att ta fram vilka driftsäkerhetsfrågor och underhållsfrågor som skulle ingå. Innan uppstart genomfördes platsbesök för att skapa lämpliga övningsuppgifter tagna från verksamheten. Gemensamt tog de fram företagsanpassade mallar och verktyg för att kunna arbeta med driftsäkerheten.

“Alla inblandade har fått vara och påverka utformningen av verktyget som vi ska använda. Vi tog de teoretiska delarna som vi hade tränat på och gjorde ett skarpt övningsexempel på vår egen utrustning, i vår egen verksamhet” fortsätter Johan.

Utbildningens syfte:

 • Höja kunskapsnivån hos kursdeltagare kring driftsäkerhetsfrågor
 • Informera och utbilda i de arbetssätt och metoder som ska användas på Rönnskär vid genomförande av utvecklingsprojektet för driftsäkerhet
 • Kunskap om användandet av framtagen kritikalitetsklassningsmall
 • Kunskap om teorin bakom RCM-analys
 • Påbörja arbetet med att bygga upp och revidera företagets underhållsplaner

Utbildningen togs fram för att få alla på samma nivå och få alla att förstå målet med utvecklingsprocessen.

Utbildningen togs fram för att få alla på samma nivå och få alla att förstå målet med utvecklingsprocessen.

Utbildningens mål:

 • Grundkunskaper för strategiskt underhåll
 • Initiera och lägga grund för utvecklingsarbetet med underhållsplanerna genom kritikalitetsklassning och RCM-metodik.
 • God kunskap i ämnet driftsäkerhet
 • Kunskap och vetskap om hur de själva kan bidra till att förbättra Rönnskärs driftsäkerhet i framtiden.

“Sträckan från att gå utbildning och övningsuppgift till någonting vi verkligen har nytta av och som vi kan använda från dag ett är ju väldigt kort! Fokus är inte teorin utan mer hur man applicerar den i verksamheten och vilka metoder och verktyg man ska använda. Man får fokusera på sina egna verktyg och sina egna metoder” avslutar Johan.

Det här kommer ge Boliden Rönnskär en skjuts i utvecklingsarbetet.

Det här kommer ge Boliden Rönnskär en skjuts i utvecklingsarbetet.

Utbildningen genomfördes i gemensam regi mellan Boliden och Idhammar, genom att ge en grundläggande utbildning inom underhåll och driftsäkerhet. Därefter genomfördes praktiska moment i fabriken på kritisk utrustning där deltagarna fick ta fram och presentera resultat från RCM-analys som nu blir grunden för en effektiv underhållsplan.

Se hela filmen från Tillämpad Driftsäkerhet:

Utbildningen är en tillämpningskurs på Att leda och utveckla underhållet. Ladda ner kursbladet för Tillämpad Driftsäkerhet, fyll i dina kontaktuppgifter eller läs mer om företagsanpassade utbildningar:

Yrkeshögskoleutbildning till Underhållsingenjör

Underhållsingenjör

Yrkeshögskoleutbildning till Underhållsingenjör

Yrkeshögskoleutbildning till Underhållsingenjör

NYHET! 

Idhammar avser, i samarbete med Lernia, starta en yrkeshögskoleutbildning till Underhållsingenjör. En utbildning för yrkesverksamma tekniker med ett par års erfarenhet. 

Utbildningen ges på distans, på halvfart och pågår i två år. Upplägget är flexibelt och deltagarna kan studera på en tid som passar dem. En del material, övningar och läshänvisningar kommer således vara förinspelat. En lärare handleder deltagarna framåt genom seminarium, diskussioner och regelbundna avstämningar.

Det flexibla upplägget, samt att utbildningen är på halvtid, ger goda möjligheter att kombinera arbete med studier.

Innehållet tas fram utifrån EFNMS nya kvalifikationer för underhållsingenjörer. Utbildningen skapar goda förutsättningar för dem som efter genomförd utbildning vill certifiera sig via Svenskt Underhåll och erhålla titeln certifierad underhållsingenjör, ett certifikat som är giltigt i större delarna av EU.

När: Hösttermin 2023, halvfart under 2 år
Plats: Distansutbildning

Utbildningen är en möjlighet för ert företag att vidareutbilda er personal till UH-ingenjörer. Den ger även möjligheter att rekrytera ny personal som genomgått utbildningen och tagit examen VT 2025.

Låter detta intressant, anmäl ert intresse senast den 6 maj 2022!

Kursinnehåll

MAINTENANCE EXECUTION

 • fel och felutvecklingsteori
 • planering och schemaläggning
 • ständiga förbättringar
 • underhållsteori mm

HEALTH, SAFTEY & ENVIRONMENT IN MAINTENANCE

 • riskbedömning
 • lagar och bestämmelser mm

MAINTENANCE BASIC KNOWLEDGE

 • terminologi enligt SS EN 13306
 • underhållsstandards
 • teknisk engelska mm

MAINTENANCE SUPPORT

 • dokumentation
 • förråds och reservdelshantering
 • upphandlingar
 • riskbaserat underhåll mm

MAINTENANCE ENGINEERING TECHNIQUES

 • mekanik
 • elektronik
 • automation
 • materiallära
 • design och modifikation mm

 Vad är en YH-utbildning?

 • Nivå på kunskap är mellan gymnasienivå och högskolenivå

 • Utbildningen är öppen för ansökan i hela Sverige. Dock måste vissa behörighetskrav uppfyllas för att bli antagen, som exempelvis relevant gymnasieutbildning och yrkeslivserfarenhet. Vid fler sökande än platser görs ett urval.

 • Utbildningen finansieras av statliga medel vilket innebär att utbildningen är kostnadsfri 

Läs mer om Yrkesförberedande högskoleutbildning här!
Frågor besvaras av Albin Ljungdell.

Albin Ljungdell

Albin Ljungdell

Konsult och
utbildningsansvarig

Grundläggande utbildning för mekaniker

Mekanikerutbildning

Grundläggande utbildning för mekaniker

I samarbete mellan DynaMate AB och Idhammar erbjuds en grundläggande utbildning för mekaniker. Utbildningen är framtagen för personal inom mekanisk service och underhåll. Utbildningen är inte förbehållen DynaMate utan är öppen för andra bolag som har en verksamhet där personalen har behov av kompetenshöjning och/eller fortbildning.

Utbildningen består av 7 delkurser innehållande både teoretiska och praktiska moment. Kursernas längd är mellan 2 och 5 dagar. Utbildningen är förlagd under 9 månader där varje månad innehåller 1-2 utbildningstillfällen. Utbildningens mål är att deltagarna ska kunna arbeta med sådana, inom underhåll, vanligt förekommande mekaniska arbeten såsom felsökning och reparation. Deltagarna ska också få en förståelse för de bakomliggande orsaker, som till exempel konstruktion, val av reservdelar och tillhörande kostnader som påverkar underhållet under en livscykel.

Delkurserna är uppdelade i fyra block med fyra ämnen i varje block. Blocken avslutas med en tentamen där 70% krävs för att få godkänt. Vid varje tentamenstillfälle finns möjlighet till omtentamen. Efter godkänt resultat tilldelas utbildningsdiplom.

Se när Anders Herbertsson, Underhållsexpert hos Idhammar, berättar mer om sitt besök hos DynaMate i Södertälje:

Spela video om Grundläggande utbildning för mekaniker

Kursinnehåll

HYDRAULIK 1 & 2
Kurslängd: 5 dagar | Lärare: Projekt Hydraulik | Kurstillfälle: 25-29 april

1 Säkerhet och funktion

Efter kursen ska deltagarna:

 • Vara medvetna om risker vid arbete med maskiner innehållande hydraulik och hur tillbud kan undvikas
 • Ha en insikt om viktiga faktorer som påverkar driftsäkerheten i hydraulsystem
 • Ha förmåga att utföra enklare kontroller och justeringar
 • Ha kunskap om uppbyggnaden av hydraulsystem
 • Ha en grund för fortsatt utbildning inom hydraulik

2 Grunder och montering
Efter kursen ska deltagarna:

 • Ha grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på ett hydraulsystem och dess komponenter
 • Ha färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, modifieringar och felsökning på enklare hydraulsystem
 • Ha förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet
 • Ha kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp

PNEUMATIK
Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Göran Lagsäter | Kurstillfälle: 9-10 maj

Under utbildningen får deltagarna lära sig om olika pneumatiska komponenter såsom luftberedning, cylindrar, ventiler etc. De får också kunskap om schemaläsning, rita och koppla upp pneumatiska system samt på ett effektivt sätt analysera felorsaker. Kursen varvar teori med praktiska övningar.

UNDERHÅLL AV PUMPAR
Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Greger Olofsson | Kurstillfälle: 19-20 september

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskap om olika pumptyper samt användningsområden för dessa. Deltagarna ska också ha kunskaper i hur olika pumptyper underhålls samt vad som påverkar en pumps livstidsekonomi. Grundläggande pumpteknik ingår i kursen.

UNDERHÅLL AV VENTILER
Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Thomas Lundqvist | Kurstillfälle: 21-22 september

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha grundläggande kunskaper i ventilteknik, ventiltyper, dess användningsområden och underhåll.

LAGERTEKNIK
Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Helmut Salsland | Kurstillfälle: 3-4 oktober

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskap om olika rullningslagertyper samt användningsområden för dessa. Deltagarna ska också ha kunskaper i hur lager ska hanteras och monteras och vilka verktyg som ska användas för att utföra ett effektivt lagerunderhåll.

VIBRATIONSTEKNIK
Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Michael Milanius | Kurstillfälle: 14-15 november

Deltagarna kommer efter genomgången kurs att förstå vibrationsteknikens grunder, kunna utföra enklare vibrationsmätningar samt kunna utvärdera mätresultaten.

UPPRIKTNINGSTEKNIK
Kurslängd: 2 dagar | Lärare: Jan Oscander | Kurstillfälle: 28-29 november

Efter kursen ska deltagarna:

 • Uppriktningstekniken för roterande maskiner
 • Kontroll av maskinkomponenternas fundament och dess placering relativt jordens centrum för minimerande av felriktade G-krafter
 • Grundläggande hur roterande maskiner skall vara placerade i våg eller i lod
 • Om kraftöverföringarna skall vara centrerade eller parallella för att säkerställa att smörjfilmen bibehålls i de lagerkonstruktioner som finns

Information

Idhammar allokerar lärare för respektive delkurs. Lärarna har lång erfarenhet i de ämnen de undervisar i, samt jobbar eller har jobbat inom sina gebit.

Vårt kompletta utbildningsutbud hittar du på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog. Nästan samtliga utbildningar går att boka som företagsanpassade utbildningar.

Anders_Herbertsson2

Anders Herbertsson

Produktion och Underhåll Underhållsexpert

Albin Ljungdell

Albin Ljungdell

Konsult och
utbildningsansvarig

Planering & schemaläggning 2

Planering och schemaläggning 2

Planering och schemaläggning 2

Många företag genomför en eller flera större underhållsaktiviteter årligen och ibland även med längre intervall. De flesta som varit med om ett sådant stopp vet att det krävs betydligt mer förberedelser än för den löpande verksamheten.

Kraven från både företagsledning och de inblandade är att aktiviteterna måste genomföras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt så att anläggningen kan startas upp utan förseningar. Att förbereda ett projekt av detta slag kräver kunskap om de processer och arbetssätt som passar för att definiera, planera och leda genomförandet.

Steget från att planera löpande jobb till ett stopp med flera yrkesgrupper, fler tekniker än vanligt, säkerhet, krav på stopptid och att man kan starta enligt plan ställer andra krav på planering än den vanliga löpande planeringen. Är det dessutom ett årligt stopp blir skillnaden oftast ännu större. Kursen syftar till att lära sig en arbetsmetodik för stopplanering och planering av större underhållsarbeten genom att samla in behoven systematiskt och ta ett helhetsgrepp på säkerhet, ekonomi, teknik, stopptid och planering för att säkra ett fungerande genomförande.

En väl fungerande planering och schemaläggning skapar en säker, väl fungerande anläggning med en effektiv underhållsorganisation. Planering och schemaläggning är motorn i allt underhållsarbete.

Datum: 3-5 maj 2022
Plats: Radisson Park Inn, Solna

Kursinnehåll

 • Genomgång av faserna i stopplanering
 • Genomgång av förberedelsefasen
 • Fördjupning av förberedelsefasen
  – Använda checklistan
  – Stopp beskrivning
  – Mål/kravspecifikation
  – WBS (att utveckla Work Breakdown Structure)
  – Olika ledarstilar och dess påverkan, mötesteknik
  – Övningar med förberett exempel och deltagarnas egna exempel
  – Fortsättning på förberedelsefasen
  – WBS, fortsättning med kalkylering
 • Stoppadministration
  – Vad behövs beroende på omstädningheterna
 • Stoppledning
  – När behövs en annan organisation och hur kan det se ut
 • Fördjupning av planeringsfas
  – Ansvarsfördelningsmatris
  – Schemaläggning (Gantt och nätverk)
  – Konflikthantering
  – Datorstöd för planering och dokumentation
  – Övningar med förberedda exempel och deltagarnas egna exempel
  – Planeringsfas, fördjupning
  – Resursplanering
  – Riskanalys
 • Genomförandefas, fördjupning
  – Tekniker för uppföljning och omplanering
  – Beslutsanalys
  – Projektavslut
  – Åtgärder för att införa arbetssättet

Information

Utbildningen genomförs som en tre dagar lång klassrumsutbildning. Vi varvar föreläsningar med diskussioner, grupparbeten och praktiska övningar. Först förberedda övningar sedan arbete med egna exempel.

Vårt kompletta utbildningsutbud hittar du på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog. Nästan samtliga utbildningar går att boka som företagsanpassade utbildningar.

Kursledare

Robert Gink

Robert Gink


Seniorkonsult

Tage Bengtsson

Tage Bengtsson

Verksamhetsutveckling
Ingenjör Seniorkonsult

Grundkurs Automation

Grundkurs Automation

Grundkurs Automation

Industrins digitala transformation fortsätter och alltmer avancerad teknik tillförs i våra arbetsprocesser. I dagens moderna fabriker möter underhållsteknikerna mer och mer automatiserade lösningar och kompetensutveckling har kanske aldrig varit viktigare.

Det finns många fördelar med att implementera automation och PLC-system. En är att de som arbetar inom industrin får ett säkrare arbetsklimat när slitmoment som tunga lyft, klämrisker och frekventa repetitiva rörelser försvinner. En annan är att automatisering bidrar till högre produktionsaktivitet då datorer och robotar gör jobbet snabbare. En tredje fördel är att automation skapar arbetsprocesser som eliminerar fel – eller via data kan utläsa när och vart fel kommer inträffa. Den mänskliga arbetskraften får i stället uppgraderas till att programmera och underhålla automationen så att den fungerar som den ska och/ eller ställs om när så krävs.

Men vi behöver fortfarande använda oss av människans flexibilitet och kännedom av processer och arbetssätt in i minsta detalj. I kombination med robotens outtröttlighet och förutsägbarhet kommer de tillsammans att förenkla våra automationslösningar. Vad händer om/när något i automationskedjan stannar eller behöver bytas ut? Oavsett vilken industri det än gäller så behövs ny kompetens för att använda – och komplettera – de nya digitala verktygen.

På Idhammar har vi uppmärksammat efterfrågan på kompetens, inte minst under vår ”Utbildning till specialist som underhållstekniker” där en del av kursupplägget berör just automation. Under våren startar vi därför upp ”Grundkurs Automation”. Genom att vidareutbilda sig inom automation får man som tekniker en ökad förståelse för hur produktionsautomation fungerar och samspelar med övrig teknik i fabriken. Att kunna förstå vilken typ av fel det rör sig om och kunna hantera grundläggande felsökning i styrsystem, är en oerhörd resurs för företaget. 

Kursen riktar sig till underhållstekniker, mekaniker, elektriker eller operatörer. För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll krävs en grundläggande förståelse för el och schemaläsning motsvarande kursen elkunskap steg 1.

Datum: 31 maj – 1 juni 2022
Plats: Radisson Park Inn, Solna

Kursinnehåll

 • Grundläggande digitalteknik och logiska grundfunktioner
 • Uppbyggnad av mekatroniska system från sensor, via styrenhet till aktuator
 • Vanligt förekommande industriella givare, deras uppbyggnad och funktion
 • Principerna för grundläggande styrteknik och reglerteknik
 • Grundläggande PLC programmering
 • Felsökning, modifiering och förbättring av befintliga PLC-program
 • El-schemaläsning för felsökning i automatiserade system
 • Grundläggande robotteknik
 • Industrirobotars uppbyggnad och användningsområde

Upplägg

Teori varvas med praktiska övningar i Siemens TIA-portal. Deltagarna arbetar i mindre grupper med en övningsrigg för PLC-programmering innehållande Siemens S7 1214C, aktuatorer och givare. Även om ni är vana vid att använda andra styrsystem, så är kunskaperna från utbildningen applicerbara och logiken densamma.

Vårt kompletta utbildningsutbud hittar du på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog. Nästan samtliga utbildningar går att boka som företagsanpassade utbildningar.

Utbildning till specialist som underhållstekniker

Utbildning till specialist som underhållstekniker

Våren 2022 erbjuder vi vår populära “Utbildning till specialist som underhållstekniker” på distans. Utbildningen har fått mycket goda omdömen som distansutbildning under pandemin och många av våra kunder ser fördelar med att kunna erbjuda fler anställda möjligheten att gå utbildningen när boende- och resekostnader försvinner.  

Deltagaren utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Därigenom skapas nya möjligheter för deltagaren att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen och implementeringen av underhållsstrategier. Utbildningen bidrar till att förse deltagaren med ett tankesätt där man kan se på verksamheten utifrån samt jobbar självständigt och strategiskt.

Utbildningen pågår i 12 dagar och är uppdelad på fyra block. Den är bred och ger en bra grund åt underhållstekniker. Vi går igenom allt från underhållsteknik, materiallära, lager, förrådshantering till felsökning, el och automation. Utbildningen har utvecklats för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist, en certifiering giltig i 21 länder inom Europa. 

Block 1: Grunderna inom underhåll

Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på.  Under dag går vi grundligt igenom de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet.

Den avslutande dagen avhandlar vi materiallära, oförstörande provning och tekniker som används vid avhjälpande underhåll, som till exempel reparationsteknik.

Block 2: Underhåll av mekaniska enheter

Utbildningens andra block börjar med att vi gör en ordentlig fördjupning runt förebyggande underhåll. Vi går vidare igenom vikten av att hålla rent, ger grunderna inom tribologi och smörjteknik samt genomför en praktisk övning i tillståndsbaserat underhåll.

Dag två är avsatt för att ge grunderna runt pneumatik/ hydraulik. Den avslutande dagen detta block ägnar vi åt planeringsfunktionen och arbetssättet runt arbetsorderprocessen. Vi avslutar med att ge en översikt kring de informationssystem som finns runt underhåll

Block 3: El och automation

Alla dagarna i tredje blocket av utbildningen handlar om elteknik och automation.

Block 4: Underhållsteknik

I sista delen av utbildningen får du lära dig om reservdels- och förrådshantering. Ett viktigt avsnitt i detta block avhandlar den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten och du får lära dig om grundläggande underhållsekonomi samt Life Cycle Cost. Under detta block fördjupar vi oss också inom felsökning och förbättringsteknik samt går igenom risker och riskhantering. Till sist får du också lära dig om systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

“Väldigt bra upplägg med mingel och gruppdiskussioner som brukar kunna falla bort under distansutbildningar.”

“Det var lätt att hänga med och inte krångligt att använda när man väl hade kopplat upp sig. Jag hade en bra upplevelse av att göra utbildningen digitalt.”

“Jag är jättenöjd med allt, mycket intressant!”

“Bra digital miljö”

“Att göra utbildningen digitalt tycker jag fungerar över förväntan. Sen är det roligare att få träffas i verkligheten där man får ett bättre utbyte men det här fungerade också bra.”

Utbildarna var pedagogiska och strukturerade i sina framföranden:
92.62%
Utbildarna hade en väl avvägd fördelning mellan exempelvis teori, övningar, grupparbeten och redovisningar:
92.08%
Jag är nöjd med de digitala verktyg som använts:
89.71%
Jag är nöjd med det digitala genomförandet av utbildningen:
90.5%
Jag är nöjd med kursen som helhet:
89.67%

Vi fortätter att erbjuda vissa av våra utbildningar på distans. Samtidigt fortsätter vi utveckla våra distansutbildningar och våra digitala erbjudanden.  Vilka utbildningar som går på distans kan du se på vår bokningssida eller i vår utbildningskatalog.

Datum för instudering inför certifiering våren 2022

Instudering inför certifiering

Instudering inför certifiering till underhållsledare

Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management.

Instuderingstillfälle för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering till European Expert in Maintenance Management och därmed öka sannolikheten att klara tentamen. Tentamen arrangeras av Svenskt Underhåll.

För att ge de som avser att skriva tentamen en större chans att lyckas arrangerar vi en instuderingskurs inför tentan. Under denna instuderingskurs går vi igenom de områden och färdigheter som vi erfarenhetsmässigt vet att de som tenterar måste behärska för att examinationen skall gå vägen. Vi avhandlar bland annat:

 • Driftsäkerhetsteori och beräkningar
 • Underhållsstrategier
 • Underhållsmetoder
 • Underhållets ekonomi
 • Nyckeltal
 • Livscykelkostnadsberäkningar

Datum: 9-11 mars 2022
Plats: Solna, Radisson Park Inn

Mer information och anmälan till tentamen hittar du på Svenskt Underhålls hemsida. Vårens tillfälle för tentamen är 24 mars. 

Instudering inför certifiering till specialist som underhållstekniker

Instuderingstillfälle med fokus på underhållsteori för dig som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifierad underhållstekniker.

De första två dagarna fokuserar på teorin kring underhåll som exempelvis nomenklautur, TPM, RCM, automation och arbetsmiljö. Den tredje dagen handlar främst om felsökning och verktyg som Root Cause Analysis. Instuderingsblocket avslutas med dag fyra och Excel. Excel är nämligen ett avsnitt på tentamen med hög felfrekvens.

Datum: 14-17 mars 2022
Plats: Solna, Radisson Park Inn

Mer information och anmälan till tentamen hittar du på Svenskt Underhålls hemsida. Vårens tillfälle för tentamen är 25 mars.

Har de ytterst ansvariga för VA-verksamhet relevant kompetens?

Har de ytterst ansvariga för VA-verksamhet relevant kompetens

Har de ytterst ansvariga för VA-verksamhet relevant kompetens?

Tidigare kommenterade Idhammarkonsulten Mats Gahm en artikel publicerad som annons från Underhållsmässan, i Ny Teknik. Artikeln behandlade frågor som investeringsbehov, kompetensbrist och ett underutvecklat VA. Självklart vill även vår Per Möller säga sitt i frågan.
Efter mycket research – och ett erkännande att han kanske sticker ut huvudet – kommer hans replik:

Jag har funderat på artikeln kring underhåll i VA-Branschen, med rubriken ”Ingen vill underhålla någonting som inte syns”. Må så vara men i min mening finns det i ett historiskt perspektiv en annan ingång: ”Det är omöjligt att styra något som man inte vet finns”.

Backar vi bandet så var man inriktad på drift och akut underhåll, det som Pär Dalhem konstaterar är att ”lägga krut på driften”. Varför arbetade då våra föregångare inte med modernt underhåll med fokus på proaktivitet? Jo, för att man inte hade kunskap om existensen av andra underhållsfilosofier än reaktiva. Politiker, ägare och ansvariga har varit omedvetet inkompetenta – underhåll är att lappa och laga. Det du inte kan något om kan du inte förändra, eventuella lösningar blir av första graden ”reparera fortare”. Ska jag generalisera – jag vet att jag sticker ut huvudet här – så har de som börjat en utvecklingsresa inom underhåll (och ofta drift) städslat kompetens från industrin. Detta på ledningsnivå i den kommunala VA-organisationen eller i VA-bolaget. Samtliga personer som uttalar sig i nämnd artikel har erfarenhet från industrin. Det är ett obestridligt faktum att industrin är långt före VA-branschen i arbetet med att förvalta och utilisera sina tillgångar på ett effektivt sätt.

Min kollega Mats Gahm noterar i sin artikel ett antal viktiga punkter där han berör ekonomi, organisation och kompetens. Dessa frågor är grundläggande, men jag vill lyfta det hela ett snäpp till. Huvudmännen – tillika kravställarna – har inte kompetens för att fullgöra sitt uppdrag. Och med kompetens menar jag inte att navigera i det politiska landskapet, utan kompetens att hantera anläggningstillgångar och investeringar i miljardklassen. Tittar vi på kompetens hos Tekniska Nämndens ordförande i några kommuner finns där huvudprofessioner som exempelvis ombudsmän, bönder och säljare. Styrelserna i våra VA-bolag har oftast inte någon djupare kompetens inom sagda område. Här finns en del branschspecialister av olika schatteringar – men få industrialister. Ska vi vara krassa så låter vi miljardtillgångar förvaltas av personer helt utan kompetens i hur detta ska ske.

Trappor städas uppifrån, så det första vi bör göra är att ställa krav på kompetens. Här måste meritokrati råda parallellt med det demokratiska styret. I praktisk betydelse: styrelser och nämnder måste utbildas. Strukturellt vore det lämpligt att införa representation av externa sakkunniga personer som obligatorium i kommunala styrelser som förvaltar tekniskt kapital. Dessa sakkunniga personer finns ofta redan i kommunernas privata verksamheter. Detta krav kan sedermera utvidgas till att gälla även kommunala förvaltningar, om dessa skall fortleva.

Det andra är att VA-organisationerna bör bolagiseras och centraliseras. Småkommuner kommer aldrig att nå tillräcklig kritisk massa för att utvecklas. En bra jämförelse är små och stora industriföretag. Småföretag är ofta ”hantverk” och lever på sitt entreprenörskap, något som inte fungerar i en liten kommunal verksamhet.

Det tredje är att inom tre till åtta år certifiera alla offentliga verksamheter som förvaltar anläggningstillgångar, enligt ISO 55 000. Då kommer en likare att införas för tillgångsförvaltning – en likare som inte är förhandlingsbar.

Steg nummer fyra är att kompetens måste säkras. För att möjliggöra detta bör nationella utbildningar inrättas, till Projekt-, Drift eller Underhållsingenjör inom VA. Här finns idag en stor brist. Positivt är att branschen lyckats med att lyfta yrkesområdets status, vilket medför att det troligtvis går att fylla utbildningarna för vem vill inte arbeta med miljö?

Det femte är att alla VA-operatörer bör kartlägga sitt nuläge – med avseende på tillgångsförvaltning och underhåll – på ett likartat sätt. Variationerna är stora och underhållsskulden som Pär Dalhem nämner är stor. Det som är under ytan är att den strukturella underhållsskulden är jättelik. Kompetens saknas, underhållsprocesser finns inte, underhållsplaner är inte uppdaterade, uppföljning och struktur saknas etc. etc. 

Ja här finns sannerligen att göra!

Per Möller

Idhammar AB

Per Möller

Per Möller

Verksamhetsutveckling Seniorkonsult

Behöver Sveriges VA-verksamheter hjälp att utveckla sitt underhåll?

Behöver Sveriges VA verksamheter hjälp att utveckla sitt underhåll?

Behöver Sveriges VA-verksamheter hjälp att utveckla sitt underhåll?

Enligt Investeringsrapporten 2020 från Svenskt Vatten har investeringsbehovet i VA-sektorn ökat från 16 till 23 miljarder per år. De största behoven finns i ett gammalt ledningsnät samtidigt som klimatförändringar, nya miljöregler och orimliga skillnader mellan kommunerna ökar kraven både på finansiering, kompetens och kapacitet.

Utmaningarna för att klara av nödvändiga investeringar i vatten och avlopp, menar Svenskt Vatten i sin rapport, är tre till antalet och kan sammanfattas med:

 • Det behövs mer pengar
 • Ny personal med delvis annan kompetens
 • Förändrad organisation

Åtgärderna som föreslås av Svenskt Vatten är:

 • Fördubbla VA-taxorna i Sveriges kommuner till 2040. Fler behöver vara med och betala – förorenaren (exempelvis läkemedelsindustrin eller försvaret) ska bidra till rening och sanering förorsakad av deras verksamheter.
 • Ny och högre kompetens kommer att behövas för att en VA-organisation ska klara av inte bara drift utan också utveckling, digitalisering, planering och projektgenomförande.
 • För att kommuner ska kunna samarbeta och bilda större VA-organisationer behöver reglerna om balanskrav på bara tre år behöver ändras och en gemensam taxa för flera kommuner bli möjlig.

I en artikel skriven av Rebecca Hjerpe från Hey Communication på uppdrag av Underhållsmässan (publicerad annons i Ny Teknik) vidrör Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm utmaningarna och lyfter problemet med ett underutvecklat VA-underhåll:

”Varför man säger att VA-underhåll är underutvecklat är för att det är sant. Det är ett gigantiskt infrastrukturnät där den stora mängden av system dessutom inte syns eftersom de ligger under marken. När det kommer till VA har man lagt krut på drift, vilket gjort att man glömt att jobba med underhåll. Helt enkelt skjutit den kostnaden framför sig”

Vidare förklarar Dalhielm att ”nyttorna av ett planerat och strukturerat underhållsarbete är många. Att kortsiktigt dra ner på underhållet ger visserligen minskade kostnader på kort sikt, men innebär omfattande konsekvenser på lång sikt. Förutom att våra kunder oftare riskerar att få brister i vattenleveransen, innebär ett uteblivet underhåll högre kostnader i det långa loppet. Därmed också dyrare för kunden på lång sikt. Det är också en hållbarhetsfråga. Vi måste värna om våra resurser oavsett om det är naturresurser eller pengar. Att inte jobba med underhåll är slöseri med båda delarna”.

Hur kan Sveriges VA-verksamheter då få hjälp om de vill utveckla sitt underhåll?

Idhammar har under många år stöttat med verksamhetsutveckling och utbildningar. Svenskt Vatten har anammat Idhammars Underhållspyramiden, en beprövad modell som skapar en röd tråd från kundens nuläge till en önskad framtidsposition med bättre driftsäkerhet till en lägre kostnad. Pyramiden består av ett antal byggstenar där Idhammar har tagit fram en ”verktygslåda” för varje byggsten. Mer om Pyrmiden kan du läsa här på vår hemsida, där Per Möller har påbörjat en artikelserie som beskriver varje byggsten.

Mats_Gahm

Mats Gahm

Verksamhetsutveckling Civilingenjör Seniorkonsult