Datum för instudering inför certifiering

Idhammar erbjuder under hösten tre instuderingstillfällen för de utbildningar som innefattar eventuell certifiering. Har du tidigare gått Utbildning till specialist som underhållstekniker, Att leda och utveckla underhållet eller Tribologi och smörjteknik 1-3 kan du efter genomgången kurs tentera och erhålla certifikat.

Certifierad underhållsledare

Utbildningen Att leda och utveckla underhållet är utformad för att svara mot EFNMS krav på certifierad underhållsledare. Efter slutförd utbildning kan deltagaren genomföra en tentamen som anordnas av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vid godkänd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management – en utmärkelse som garanterar mycket goda underhållskunskaper.

Inför tentamen erbjuder Idhammar ett instuderingstillfälle för den som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen för certifiering och därmed öka sannolikheten att klara tentamen.

Under denna instuderingskurs går vi igenom de områden och färdigheter som vi erfarenhetsmässigt vet att de som tenterar måste behärska för att examinationen skall gå vägen. Vi avhandlar bland annat:

 • Driftsäkerhetsteori och beräkningar
 • Underhållsstrategier
 • Underhållsmetoder
 • Underhållets ekonomi
 • Nyckeltal
 • Livscykelkostnadsberäkningar

Instudering inför certifiering till underhållsledare: 
19-21 september Radisson Park Inn, Solna

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför certifiering av underhållsledare två gånger per år. Nästkommande tentamen genomförs den 29 september. Läs mer och anmäl dig här!

Certifierad underhållstekniker

Utbildning till specialist som underhållstekniker är designad för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avläggas efter genomförd kurs. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. 

Inför tentamen erbjuder Idhammar ett instuderingstillfälle för den som vill fräscha upp kunskaperna inför tentamen till certifierad underhållstekniker.

De första två dagarna fokuserar på teorin kring underhåll som exempelvis nomenklatur, TPM, RCM, automation och arbetsmiljö. Den tredje dagen handlar främst om felsökning och schemaläsning. Instuderingsblocket avslutas med dag fyra och underhållsberäkningar i Excel. 

Instudering inför certifiering till underhållstekniker: 
20-23 september Distansutbildning via Zoom

Svenskt Underhåll anordnar en tentamen inför certifiering av underhållstekniker två gånger per år. Nästkommande tentamen genomförs den 30 september. Läs mer och anmäl dig här!

Certifierad Tribolog- och smörjmedelstekniker

Efter genomgånga Tribologiutbildningar kan deltagaren avlägga tentamen för certifiering till Tribolog och smörjmedelstekniker. Den fjärde och sista delen i Tribologiutbildningarna sammanfaller med certifieringstillfället. Vi tränar tillsammans i en webb baserad frågebank med 800 frågor på utvalda frågeställningar inom tribologi och smörjning.  Deltagarna skall få så breda kunskaper under kursen att de aktivt kan ta fullt ansvar för smörjverksamheten och dessutom medverka till att smörjverksamheten utvecklas inom det egna företaget. Instuderingsdagarna har mycket av karaktären av ”speed learning”. 

Vid godkänd tentamen erhålles ett certifikat som visar att deltagaren har både de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att kunna ansvara för företagets smörjunderhåll samt driva ett eget aktivt kvalitets- och förbättringsarbete inom tribologiområdet. Tentamensdeltagaren erhåller vid godkänd tentamen ett certifikat som certifierad Tribolog- och smörjmedelstekniker.

Tribologi & smörjteknik 4, instuderingsdagar: 
26-27 september Radisson Park Inn, Solna

SKF anordnar en tentamen inför certifiering av Tribolog och smörjmedelstekniker. Nästkommande tentamen genomförs den 28 september. Anmäl dig här!