Asset Management Certificate

Kursbeskrivning

Många verksamheter har värdefulla anläggningstillgångar, som inte sällan överstiger 50% av företagets totala värde. Dessutom kan över 90% av kassaflödet vara beroende av de materiella anläggningstillgångarna. 

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln. Det omfattar ett stort antal processer, kompetensområden, verktyg och information som alla skall samverka. Exempel är investeringsplanering, riskhantering, drift och underhåll samt ledarskap, kultur och beslutsprocesser. Sedan 2014 finns en standard, ISO 55000, för Asset Management.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Dag 1: Introduktion till Asset Management

Första kursdagen avhandlar grunderna inom Asset Management likväl som centrala begrepp och koncept. Några exempel är: vad är Asset Management? Varför är Asset Management viktigt för organisationer som är beroende av sina anläggningstillgångar? Vad är relationen mellan avkastning och risk? Och slutligen: vikten av informationsutbyte och dess finansiella påverkan.

Dag 2: Ta kontroll över riskerna kopplade till era anläggningstillgångar

Andra blocket tar upp målsättningarna, mätningarna och kontrollerna över riskerna som är kopplade till tillgångar. Det inkluderar informationsinsamling, kvalitetskontroll och uppföljning av utvecklingen av risker kopplade mot våra anläggningar. Vidare inkluderar det även risk i förhållande till kostnad och nytta, lagar och förordningar, revisioner och ständiga förbättringar.

Dag 3: Asset Management-strategi, -policy och -planering

En strategisk förvaltning av anläggningstillgångar kräver att planering, policy och strategi kopplat till Asset Management är förankrat till organisationens övergripande vision, strategi. Tredje blocket fokuserar därför på frågor kring strategi, policy och planering för ett fruktgivande Asset Management-arbete. Koncepten behandlas med utgångspunkt i ISO 55 000.

Dag 4: Anläggningstillgångens livscykel

Blocket tar upp de steg som utgör livscykeln, dvs upphandlingen eller inköpet, installationen, produktionen och underhållet, utfasningen och avvecklingen av tillgången. Vi tittar även på olika typer av organisationer och påverkan av olika inköpspolicyer och rutiner för att optimera nytta och kostnad ur ett livscykelperspektiv.

Dag 5: Finansiell och företagsekonomisk påverkan

Under det femte blocket kvantifierar vi de finansiella och kommersiella aspekterna av Asset Management och vilka frågeställningar som behöver besvaras för att kunna ta beslut kring investeringar och kring de befintliga anläggningstillgångarna. Behovet av väl underbyggda fakta och analyser med hänsyn till inköp och utveckling av Assets inklusive risker, kostnader och förväntade nyttor.

The Institute of Asset Management Certificate

Efter genomgången kurs kan deltagarna, om så önskas, genomföra tentamen inom ramen för Institute of Asset Managements certifiering inom Asset Management. Kontakta oss för mer information.

  • Målgrupp
    Anläggningsägare, produktions- och underhållschefer, platschefer, VD, Asset Managers.
  • Förkunskaper
    Utbildningsmaterialet i den här kursen är på engelska.

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration

Våra mest populära utbildningar just nu

Asset Management (Certificate)

Asset Management är ett sammanhållet och strukturerat arbetssätt för förvaltning av anläggningstillgångar under hela livscykeln.

Att leda och utveckla underhållet

Att driva och utveckla underhållsverksamheten ställer höga krav på ledarna som förväntas lyckas med just det.

Grundorsaksanalys RCA

Metoden för RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker.