Att leda och utveckla underhållet

Kursbeskrivning

Att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten ställer speciella kompetenskrav på dem som förväntas göra det. Idag krävs det att produktions- och underhållsorganisationerna själva klarar att utveckla sina arbetssätt, metoder och själva produktionsanläggningen för att skapa effektiva anläggningar. 

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!

Kursinnehåll

BLOCK 1
Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på. Vidare handlar blocket om de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet samt ansvarsfördelning mellan produktion och underhåll. Vi går även igenom betydelsen av beredning och planering samt informationssystem för underhåll.

BLOCK 2
Utbildningens andra block fokuserar på tillförlitlighet och driftsäkerhet. Här får du plocka fram dina matematikkunskaper och bland annat göra olika tillgänglighetsberäkningar. Vidare handlar blocket om TPM och Smart Maintenance. Under detta block fördjupar vi oss också inom riskanalyser, felsökningsmetoder och RCM. Vi går till sist också igenom vad Asset Management är samt standarden ISO 5000.

BLOCK 3
Tredje blocket av utbildningen handlar om underhållets påverkan på ekonomin samt olika organisationsformer för underhållsverksamheten. Vi pratar vidare om nyckeltal och hur man kan jobba för att göra underhållet mätbart och styrbart. I det här blocket avhandlas även förrådshållning och reservdelsstrategi. Till sist går vi också igenom underhåll genom livscykeln; LCC/LCP Att göra rätt från början.

BLOCK 4
I sista delen av utbildningen får du lära dig om strategiska val för underhållet och vi pratar om att gå från nuläge till önskat läge. Outsourcing och partnerskap är också en del av detta block, precis som arbetsmiljö och säkerhet. En stor del av detta fjärde block handlar om teamutveckling, ledarskap och förändringsledning.


PÅBYGGNAD
För intresserade finns det även möjlighet att samtidigt boka påbyggnadsutbildningen Ekonomi och retorik för strategisk underhållsutveckling. Kontakta Idhammar för aktuellt pris av båda kurserna.
 • Kursmål
  Deltagarna ska lära sig att leda, utvärdera, förändra och förbättra driftsäkerhets- och underhållsverksamheten på en modern anläggning. Efter genomgången kurs ska deltagarna ha erhållit den undervisning som erfordras för att genomföra tentamen för EFNMS certifiering ”European Expert in Maintenance Management”. 
 • Målgrupp
  Ledning och personal inom produktion och underhåll.
 • Certifiering

  Utbildningen är utformad för att svara mot EFNMS krav på certifierad underhållsledare. Efter slutförd utbildning kan deltagaren, om så önskas, genomföra en tentamen som anordnas av Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Vid godkänd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management - en utmärkelse som garanterar mycket goda underhållskunskaper. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen. 

  Kursledare Jonas Åkerlund:

  ”Att våra kursdeltagare är så pass framgångsrika på tentamen är självklart ett bra betyg till oss som jobbar för att varje kursomgång ska svara upp nuvarande och framtida behov inom underhållsledning. Samtidigt vill jag påpeka att vi har förmånen att utbilda många av Sveriges främsta underhållsledare och chefer. Då blir det lätt att skapa en bra kurs med stort kunskaps- och erfarenhetsutbyte.”

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398079, "CourseName": "Att leda och utveckla underh\u00e5llet", "InternalCourseName": "Att leda och utveckla underh\u00e5llet", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Att leda, utv\u00e4rdera, f\u00f6r\u00e4ndra och f\u00f6rb\u00e4ttra drifts\u00e4kerhets- och underh\u00e5llsverksamheten st\u00e4ller speciella kompetenskrav p\u00e5 dem som f\u00f6rv\u00e4ntas g\u00f6ra det. <\/span>Idag kr\u00e4vs det att produktions- och underh\u00e5llsorganisationerna sj\u00e4lva klarar att utveckla sina arbetss\u00e4tt, metoder och sj\u00e4lva produktionsanl\u00e4ggningen f\u00f6r att skapa effektiva anl\u00e4ggningar. 

Ladda g\u00e4rna ned kursbladet genom att klicka h\u00e4r!<\/a>
<\/span><\/span><\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/h3>

BLOCK 1
<\/span><\/strong>Utbildningens f\u00f6rsta block handlar om underh\u00e5llsverksamheten i stort och de byggstenar underh\u00e5llet vilar p\u00e5. Vidare handlar blocket om de grundl\u00e4ggande begreppen kring produktion, underh\u00e5ll och drifts\u00e4kerhet samt ansvarsf\u00f6rdelning mellan produktion och underh\u00e5ll. Vi g\u00e5r \u00e4ven igenom betydelsen av beredning och planering samt informationssystem f\u00f6r underh\u00e5ll.

<\/p>

BLOCK 2
<\/span><\/strong>Utbildningens andra block fokuserar p\u00e5 tillf\u00f6rlitlighet och drifts\u00e4kerhet. H\u00e4r f\u00e5r du plocka fram dina matematikkunskaper och bland annat g\u00f6ra olika tillg\u00e4nglighetsber\u00e4kningar. Vidare handlar blocket om TPM och Smart Maintenance. Under detta block f\u00f6rdjupar vi oss ocks\u00e5 inom riskanalyser, fels\u00f6kningsmetoder och RCM. Vi g\u00e5r till sist ocks\u00e5 igenom vad Asset Management \u00e4r samt standarden ISO 5000.

<\/p>

BLOCK 3
<\/span><\/strong>Tredje blocket av utbildningen handlar om underh\u00e5llets p\u00e5verkan p\u00e5 ekonomin samt olika organisationsformer f\u00f6r underh\u00e5llsverksamheten. Vi pratar vidare om nyckeltal och hur man kan jobba f\u00f6r att g\u00f6ra underh\u00e5llet m\u00e4tbart och styrbart. I det h\u00e4r blocket avhandlas \u00e4ven f\u00f6rr\u00e5dsh\u00e5llning och reservdelsstrategi. Till sist g\u00e5r vi ocks\u00e5 igenom underh\u00e5ll genom livscykeln; LCC\/LCP Att g\u00f6ra r\u00e4tt fr\u00e5n b\u00f6rjan.

<\/p>

BLOCK 4
<\/span><\/strong>I sista delen av utbildningen f\u00e5r du l\u00e4ra dig om strategiska val f\u00f6r underh\u00e5llet och vi pratar om att g\u00e5 fr\u00e5n nul\u00e4ge till \u00f6nskat l\u00e4ge. Outsourcing och partnerskap \u00e4r ocks\u00e5 en del av detta block, precis som arbetsmilj\u00f6 och s\u00e4kerhet. En stor del av detta fj\u00e4rde block handlar om teamutveckling, ledarskap och f\u00f6r\u00e4ndringsledning.<\/p><\/div>
P\u00c5BYGGNAD<\/strong>
F\u00f6r intresserade finns det \u00e4ven m\u00f6jlighet att samtidigt boka p\u00e5byggnadsutbildningen 
Ekonomi och retorik f\u00f6r strategisk underh\u00e5llsutveckling<\/a>. Kontakta Idhammar f\u00f6r aktuellt pris av b\u00e5da kurserna.", "CourseDescriptionShort": "Att driva och utveckla underh\u00e5llsverksamheten st\u00e4ller h\u00f6ga <\/span>krav p\u00e5 ledarna som f\u00f6rv\u00e4ntas lyckas med detta. <\/span>Idag r\u00e4cker det inte med att endast f\u00f6rvalta utrustning <\/span>och anl\u00e4ggningar f\u00f6r att h\u00e5lla dem p\u00e5 en of\u00f6r\u00e4ndrad teknisk niv\u00e5. Ist\u00e4llet kr\u00e4vs det att produktions- och underh\u00e5llsorganisationer klarar att utveckla sina arbetss\u00e4tt, metoder och sj\u00e4lva produktionsanl\u00e4ggningen. <\/span>
", "CourseGoal": "Deltagarna ska l\u00e4ra sig att leda, utv\u00e4rdera, f\u00f6r\u00e4ndra och f\u00f6rb\u00e4ttra drifts\u00e4kerhets- och underh\u00e5llsverksamheten p\u00e5 en modern anl\u00e4ggning. Efter genomg\u00e5ngen kurs ska deltagarna ha erh\u00e5llit den undervisning som erfordras f\u00f6r att genomf\u00f6ra tentamen f\u00f6r EFNMS certifiering \u201dEuropean Expert in Maintenance Management\u201d. ", "TargetGroup": "Ledning och personal inom produktion och underh\u00e5ll.<\/span>", "Prerequisites": "", "CourseAfter": "

Utbildningen \u00e4r utformad f\u00f6r att svara mot EFNMS krav p\u00e5 certifierad underh\u00e5llsledare. Efter slutf\u00f6rd utbildning kan deltagaren, om s\u00e5 \u00f6nskas, genomf\u00f6ra en tentamen som anordnas av Riksorganisationen Svenskt Underh\u00e5ll. Vid godk\u00e4nd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management - en utm\u00e4rkelse som garanterar mycket goda underh\u00e5llskunskaper. Vi erbjuder professionellt st\u00f6d genom hela utbildningen fram till dagen f\u00f6r tentamen. <\/span><\/span><\/p>

Kursledare Jonas \u00c5kerlund:

\u201dAtt v\u00e5ra kursdeltagare \u00e4r s\u00e5 pass framg\u00e5ngsrika p\u00e5 tentamen \u00e4r sj\u00e4lvklart ett bra betyg till oss som jobbar f\u00f6r att varje kursomg\u00e5ng ska svara upp nuvarande och framtida behov inom underh\u00e5llsledning. Samtidigt vill jag p\u00e5peka att vi har f\u00f6rm\u00e5nen att utbilda m\u00e5nga av Sveriges fr\u00e4msta underh\u00e5llsledare och chefer. D\u00e5 blir det l\u00e4tt att skapa en bra kurs med stort kunskaps- och erfarenhetsutbyte.\u201d<\/p><\/div><\/div>", "Quote": "", "Days": 12, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [ { "SubjectName": "Underh\u00e5ll" } ], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 64400, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 64400, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": 1, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(398079)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T10%3A38%3A10%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T10%3A38%3A12%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 265, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.326562, "namelookup_time": 0.002037, "connect_time": 0.005656, "pretransfer_time": 0.025697, "size_upload": 0, "size_download": 12560, "speed_download": 38461, "speed_upload": 0, "download_content_length": 12560, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.326441, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 61909, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 25340, "connect_time_us": 5656, "namelookup_time_us": 2037, "pretransfer_time_us": 25697, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 326441, "total_time_us": 326562 }, "@headers": { "content-length": [ "12560" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:38:09 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1892532, "City": "Solna", "ParticipantNumberLeft": 24, "MaxParticipantNumber": 25, "StartDate": "2023-03-27T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-06-14T17:00:00+02:00", "AddressName": "Radisson Park Inn", "LocationId": 6071, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1892532", "OnDemandPublished": false, "LastApplicationDate": "2023-03-27T08:00:00+02:00", "EventDates": [ { "StartDate": "2023-03-27T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-03-27T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-03-28T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-03-28T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-03-29T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-03-29T15:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-24T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-24T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-25T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-25T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-26T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-26T15:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-05-22T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-05-22T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-05-23T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-05-23T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-05-24T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-05-24T15:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-06-12T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-06-12T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-06-13T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-06-13T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-06-14T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-06-14T15:00:00+02:00" } ], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398079, "CourseName": "Att leda och utveckla underh\u00e5llet", "InternalCourseName": "Att leda och utveckla underh\u00e5llet", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Att leda, utv\u00e4rdera, f\u00f6r\u00e4ndra och f\u00f6rb\u00e4ttra drifts\u00e4kerhets- och underh\u00e5llsverksamheten st\u00e4ller speciella kompetenskrav p\u00e5 dem som f\u00f6rv\u00e4ntas g\u00f6ra det. <\/span>Idag kr\u00e4vs det att produktions- och underh\u00e5llsorganisationerna sj\u00e4lva klarar att utveckla sina arbetss\u00e4tt, metoder och sj\u00e4lva produktionsanl\u00e4ggningen f\u00f6r att skapa effektiva anl\u00e4ggningar. 

Ladda g\u00e4rna ned kursbladet genom att klicka h\u00e4r!<\/a>
<\/span><\/span><\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/h3>

BLOCK 1
<\/span><\/strong>Utbildningens f\u00f6rsta block handlar om underh\u00e5llsverksamheten i stort och de byggstenar underh\u00e5llet vilar p\u00e5. Vidare handlar blocket om de grundl\u00e4ggande begreppen kring produktion, underh\u00e5ll och drifts\u00e4kerhet samt ansvarsf\u00f6rdelning mellan produktion och underh\u00e5ll. Vi g\u00e5r \u00e4ven igenom betydelsen av beredning och planering samt informationssystem f\u00f6r underh\u00e5ll.

<\/p>

BLOCK 2
<\/span><\/strong>Utbildningens andra block fokuserar p\u00e5 tillf\u00f6rlitlighet och drifts\u00e4kerhet. H\u00e4r f\u00e5r du plocka fram dina matematikkunskaper och bland annat g\u00f6ra olika tillg\u00e4nglighetsber\u00e4kningar. Vidare handlar blocket om TPM och Smart Maintenance. Under detta block f\u00f6rdjupar vi oss ocks\u00e5 inom riskanalyser, fels\u00f6kningsmetoder och RCM. Vi g\u00e5r till sist ocks\u00e5 igenom vad Asset Management \u00e4r samt standarden ISO 5000.

<\/p>

BLOCK 3
<\/span><\/strong>Tredje blocket av utbildningen handlar om underh\u00e5llets p\u00e5verkan p\u00e5 ekonomin samt olika organisationsformer f\u00f6r underh\u00e5llsverksamheten. Vi pratar vidare om nyckeltal och hur man kan jobba f\u00f6r att g\u00f6ra underh\u00e5llet m\u00e4tbart och styrbart. I det h\u00e4r blocket avhandlas \u00e4ven f\u00f6rr\u00e5dsh\u00e5llning och reservdelsstrategi. Till sist g\u00e5r vi ocks\u00e5 igenom underh\u00e5ll genom livscykeln; LCC\/LCP Att g\u00f6ra r\u00e4tt fr\u00e5n b\u00f6rjan.

<\/p>

BLOCK 4
<\/span><\/strong>I sista delen av utbildningen f\u00e5r du l\u00e4ra dig om strategiska val f\u00f6r underh\u00e5llet och vi pratar om att g\u00e5 fr\u00e5n nul\u00e4ge till \u00f6nskat l\u00e4ge. Outsourcing och partnerskap \u00e4r ocks\u00e5 en del av detta block, precis som arbetsmilj\u00f6 och s\u00e4kerhet. En stor del av detta fj\u00e4rde block handlar om teamutveckling, ledarskap och f\u00f6r\u00e4ndringsledning.<\/p><\/div>
P\u00c5BYGGNAD<\/strong>
F\u00f6r intresserade finns det \u00e4ven m\u00f6jlighet att samtidigt boka p\u00e5byggnadsutbildningen 
Ekonomi och retorik f\u00f6r strategisk underh\u00e5llsutveckling<\/a>. Kontakta Idhammar f\u00f6r aktuellt pris av b\u00e5da kurserna.", "CourseDescriptionShort": "Att driva och utveckla underh\u00e5llsverksamheten st\u00e4ller h\u00f6ga <\/span>krav p\u00e5 ledarna som f\u00f6rv\u00e4ntas lyckas med detta. <\/span>Idag r\u00e4cker det inte med att endast f\u00f6rvalta utrustning <\/span>och anl\u00e4ggningar f\u00f6r att h\u00e5lla dem p\u00e5 en of\u00f6r\u00e4ndrad teknisk niv\u00e5. Ist\u00e4llet kr\u00e4vs det att produktions- och underh\u00e5llsorganisationer klarar att utveckla sina arbetss\u00e4tt, metoder och sj\u00e4lva produktionsanl\u00e4ggningen. <\/span>
", "CourseGoal": "Deltagarna ska l\u00e4ra sig att leda, utv\u00e4rdera, f\u00f6r\u00e4ndra och f\u00f6rb\u00e4ttra drifts\u00e4kerhets- och underh\u00e5llsverksamheten p\u00e5 en modern anl\u00e4ggning. Efter genomg\u00e5ngen kurs ska deltagarna ha erh\u00e5llit den undervisning som erfordras f\u00f6r att genomf\u00f6ra tentamen f\u00f6r EFNMS certifiering \u201dEuropean Expert in Maintenance Management\u201d. ", "TargetGroup": "Ledning och personal inom produktion och underh\u00e5ll.<\/span>", "Prerequisites": "", "CourseAfter": "

Utbildningen \u00e4r utformad f\u00f6r att svara mot EFNMS krav p\u00e5 certifierad underh\u00e5llsledare. Efter slutf\u00f6rd utbildning kan deltagaren, om s\u00e5 \u00f6nskas, genomf\u00f6ra en tentamen som anordnas av Riksorganisationen Svenskt Underh\u00e5ll. Vid godk\u00e4nd tentamen blir deltagaren European Expert in Maintenance Management - en utm\u00e4rkelse som garanterar mycket goda underh\u00e5llskunskaper. Vi erbjuder professionellt st\u00f6d genom hela utbildningen fram till dagen f\u00f6r tentamen. <\/span><\/span><\/p>

Kursledare Jonas \u00c5kerlund:

\u201dAtt v\u00e5ra kursdeltagare \u00e4r s\u00e5 pass framg\u00e5ngsrika p\u00e5 tentamen \u00e4r sj\u00e4lvklart ett bra betyg till oss som jobbar f\u00f6r att varje kursomg\u00e5ng ska svara upp nuvarande och framtida behov inom underh\u00e5llsledning. Samtidigt vill jag p\u00e5peka att vi har f\u00f6rm\u00e5nen att utbilda m\u00e5nga av Sveriges fr\u00e4msta underh\u00e5llsledare och chefer. D\u00e5 blir det l\u00e4tt att skapa en bra kurs med stort kunskaps- och erfarenhetsutbyte.\u201d<\/p><\/div><\/div>", "Quote": "", "Days": 12, "StartTime": "08:00", "EndTime": "17:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [ { "SubjectName": "Underh\u00e5ll" } ], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 64400, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(398079)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T10%3A38%3A10%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T10%3A38%3A12%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 265, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.326562, "namelookup_time": 0.002037, "connect_time": 0.005656, "pretransfer_time": 0.025697, "size_upload": 0, "size_download": 12560, "speed_download": 38461, "speed_upload": 0, "download_content_length": 12560, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.326441, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 61909, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 25340, "connect_time_us": 5656, "namelookup_time_us": 2037, "pretransfer_time_us": 25697, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 326441, "total_time_us": 326562 }, "@headers": { "content-length": [ "12560" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 08:38:09 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 64400, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": 1, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration