Dynamate mekanikerutbildning

Kursbeskrivning

Utbildningen består av 7 delkurser innehållande både teoretiska och praktiska moment. Kursernas längd är mellan 2 och 5 dagar. Utbildningen är förlagd under 9 månader där varje månad innehåller 1–2 utbildningstillfällen. Detta för att deltagaren dels ska hinna tillgodose sig utbildningen dels för att denne ska kunna arbeta mellan och inte behöva vara borta från arbetet en längre tid.

Kursinnehåll


HYDRAULIK 1 & 2

Kurslängd: 5 dagar Lärare: Projekt Hydraulik Kurstillfälle: 25-29 april

1 Säkerhet och funktion

Efter kursen ska deltagarna:
 • Vara medvetna om risker vid arbete med maskiner innehållande hydraulik och hur tillbud kan undvikas
 • Ha en insikt om viktiga faktorer som påverkar driftsäkerheten i hydraulsystem
 • Ha förmåga att utföra enklare kontroller och justeringar
 • Ha kunskap om uppbyggnaden av hydraulsystem
 • Ha en grund för fortsatt utbildning inom hydraulik
2 Grunder och montering
Efter kursen ska deltagarna:
 • Ha grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion på ett hydraulsystem och dess komponenter
 • Ha färdighet att utföra vanligt förekommande underhållsåtgärder, modifieringar och felsökning på enklare hydraulsystem
 • Ha förståelse för vilka driftbetingelser som krävs för ett hydraulsystem med hög driftsäkerhet
 • Ha kunskap kring hydraulvätskors miljöpåverkan och hantering av utsläpp

PNEUMATIK
Kurslängd: 2 dagar
Lärare: Göran Lagsäter Kurstillfälle: 9-10 maj

Under utbildningen får deltagarna lära sig om olika pneumatiska komponenter såsom luftberedning, cylindrar, ventiler etc. De får också kunskap om schemaläsning, rita och koppla upp pneumatiska system samt på ett effektivt sätt analysera felorsaker. Kursen varvar teori med praktiska övningar.


UNDERHÅLL AV PUMPAR
Kurslängd: 2 dagar Lärare: Greger Olofsson Kurstillfälle: 19-20 september

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskap om olika pumptyper samt användningsområden för dessa. Deltagarna ska också ha kunskaper i hur olika pumptyper underhålls samt vad som påverkar en pumps livstidsekonomi. Grundläggande pumpteknik ingår i kursen.

UNDERHÅLL AV VENTILER
Kurslängd: 2 dagar Lärare: Thomas Lundqvist Kurstillfälle: 21-22 september

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha grundläggande kunskaper i ventilteknik, ventiltyper, dess användningsområden och underhåll.

LAGERTEKNIK
Kurslängd: 2 dagar Lärare: Helmut Salsland Kurstillfälle: 3-4 oktober

Deltagarna ska efter genomgången kurs ha kunskap om olika rullningslagertyper samt användningsområden för dessa. Deltagarna ska också ha kunskaper i hur lager ska hanteras och monteras och vilka verktyg som ska användas för att utföra ett effektivt lagerunderhåll.

VIBRATIONSTEKNIK
Kurslängd: 2 dagar Lärare: Michael Milanius Kurstillfälle: 14-15 november

Deltagarna kommer efter genomgången kurs att förstå vibrationsteknikens grunder, kunna utföra enklare vibrationsmätningar samt kunna utvärdera mätresultaten.

UPPRIKTNINGSTEKNIK
Kurslängd: 2 dagar Lärare: Jan Oscander Kurstillfälle: 28-29 november

Efter kursen ska deltagarna ha kunskap om:
 • Uppriktningstekniken för roterande maskiner
 • Kontroll av maskinkomponenternas fundament och dess placering relativt jordens centrum för minimerande av felriktade G-krafter
 • Grundläggande hur roterande maskiner skall vara placerade i våg eller i lod
 • Om kraftöverföringarna skall vara centrerade eller parallella för att säkerställa att smörjfilmen bibehålls i de lagerkonstruktioner som finns
Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här! • Kursmål
  Utbildningens mål är att deltagarna ska kunna arbeta med sådana, inom underhåll, vanligt förekommande mekaniska arbeten så som felsökning och reparation. Deltagarna ska också ha en förståelse för de bakomliggande orsaker, som ex. konstruktion, val av reservdelar och tillhörande kostnader som påverkar underhållet under en livscykel.

  Tentamen
  Delkurserna är uppdelade i fyra block med fyra ämnen i varje block. Varje block avslutas med en tentamen där 70 % rätt krävs för att få godkänt. Vid varje tentamenstillfälle finns möjlighet till en omtentamen. Efter godkänt resultat tilldelas utbildningsdiplom.
 • Målgrupp
  Utbildningen vänder sig till mekaniker
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 535441, "CourseName": "Dynamate mekanikerutbildning", "InternalCourseName": "Dynamate mekanikerutbildning", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Utbildningen best\u00e5r av 7 delkurser inneh\u00e5llande b\u00e5de teoretiska och praktiska moment. Kursernas l\u00e4ngd \u00e4r mellan 2 och 5 dagar. Utbildningen \u00e4r f\u00f6rlagd under 9 m\u00e5nader d\u00e4r varje m\u00e5nad inneh\u00e5ller 1\u20132 utbildningstillf\u00e4llen. Detta f\u00f6r att deltagaren dels ska hinna tillgodose sig utbildningen dels f\u00f6r att denne ska kunna arbeta mellan och inte beh\u00f6va vara borta fr\u00e5n arbetet en l\u00e4ngre tid.

Kursinneh\u00e5ll<\/p>

HYDRAULIK 1 & 2<\/span><\/strong><\/p>Kursl\u00e4ngd: <\/strong>5 dagar <\/span>| <\/span>L\u00e4rare:<\/strong> Projekt Hydraulik <\/span>| <\/span>Kurstillf\u00e4lle: <\/strong>25-29 april
<\/strong>
<\/span>

1 S\u00e4kerhet och funktion<\/strong><\/span><\/p>Efter kursen ska deltagarna:<\/span>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration