Skip to content
Menu
Menu
« Bakåt

Elsäkerhet: Arbete vid risk för elektrisk fara


Kursbeskrivning

Ellagstiftningen anger regler för arbeten på och nära el: 

•  Arbetsgivaren tillser att arbetstagaren får god kännedom om förhållanden, under vilket arbetet skall bedrivas och upplyses om risker med arbetet.
•  Arbetsgivaren förvissar sig om att arbetstagaren har utbildning som behövs och vet vad han/hon ska iakttaga för att undgå risker i arbetet. 

Denna endagskurs ger kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet. 

Ladda gärna ner kursplanen här!

Kursinnehåll

•  Skötselförekrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara" och Svensk Standard. 
   Innehåller bl a bestämmelser om skyddsåtgärder vid arbete och skötselåtgärder där personalen är utsatt för en elektrisk fara. 
   Reglerna gäller oavsett om arbetet som utförs kräver elektrisk behörighet/auktorisation eller inte.
•  Behörighetsbestämmelsernas och den nya elsäkerhetslagens innebörd och praktiska tillämpning
•  Elanläggningars uppbyggnad och skyddsanordningar som säkringar, jordning, skyddsjordning mm. 
•  Definitioner av hög-, låg-, klenspänningsanläggningar
•  Strömmens påverkan på människokroppen
•  Inträffade olycksfall och hur dessa hade kunnat undvikas
•  Instruktiva filmer, arbetsmetodik, ljusbågar etc. 
•  Checklistor för olika typer av arbeten
•  Elsäkerhetsansvarets olika delar
•  Fem olika sätt att utse elarbetsansvarig
•  Kontroll av eget arbete, samt andras arbete
•  Systematiskt elsäkerhetsarbete och egenkontroll
•  Åtgärder vid olycksfall
•  Grunderna i att ta hand om skadade
•  Jordfelsbrytarens förträfflighet och svagheter
•  Riskanalyser
•  Utkvittering av eget ex av skötselföreskrifterna "Arbete vid risk för elektrisk fara"
•  Den nya Elsäkerhetslagen och kravet på egenkontrollprogram

Kursledare: Magnus Lord

Kursens mål

Förebygga el-olyckor samt ge deltagarna tillräcklig kunskap för att uppfylla föreskrifternas krav på en instruerad person, genom filmer och diskussion i gruppen ge ökad förståelse för de säkerhetsregler som finns inom elområdet samt ge detaljerad kunskap om vilka arbeten som kräver elektrisk behörighet.

Målgrupp

Samtliga personalkategorier med arbetsuppgifter nära el, till exempel arbetsledare, elektriker, elbehöriga, drifttekniker, operatörer och hantverkare.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 4 900 SEK exkl. moms
10 april, 08:00 - 16:00
Solna
Platser kvar
09 oktober, 08:00 - 16:00
Solna
Platser kvar

Idhammar Produktion AB
Telegrafgatan 6A
169 72 Solna

+46(0)8-710 48 00

info@idhammar.se

Om oss
Villkor

© 2023 – Idhammar Produktion AB