Tribologi & smörjteknik, del 3

Kursbeskrivning

Lär dig dimensionera som oljebolagens experter! Vid uppbyggandet av ett underhållssystem på det egna företaget är det viktigt att dimensionera med rätt smörjmedel och att sätta optimala underhållsintervaller. Då erhålls en god lönsamhet i det förebyggande underhållet. Färre haverier och lägre smörjmedelsförbrukning är de omedelbara fördelarna med att kunna dimensionera rätt.

Att intervallsätta tusentals smörjpunkter och beräkna rätt fettmängd och dessutom välja rätt basoljeviskositet lät sig knappast göras på ett korrekt sätt tidigare. Dessa matematiska beräkningar som tidigare kunde ta timmar att utföra, kan nu tas fram på några minuter med hjälp av datorprogrammet Viskoteket. För att inte hamna i några fallgropar bör en del specifika kunskaper för att kunna dimensionera på rätt sätt införskaffas. Du har glädje av att kunna dimensionera rätt vid följande fall:

 • Vid uppbyggandet av underhålls- och smörjprogram
 • Vid sortimentsbantningar med bevarad leverantörsgaranti
 • Vid ökad produktionstakt, då manualen inte längre gäller
 • Vid haveriutredningar och för att hindra upprepning
 • Vid bestämmande av säkerhetsmarginal för egna konstruktioner
 • Vid kvalitetskontroll av miljöanpassningar
 • Vid inköpsbedömning av smörjmedel

PC-dimensioneringsprogrammet Viskoteket och underhållsprogrammet Tribologen används flitigt under de två kursdagarna.

Ladda gärna ner kursplanen genom att klicka här.

Kursinnehåll

Vi planerar ett smörj- och underhållsschema för en anläggning, från start till mål. Frågeställningar kan vara: rondvägar, uppdelning av fabriksenheter, TPU/TPM osv. Dimensionering av de olika smörjpunkterna i Viskoteket för:

 • rullningslager (ISO 281/1)
 • glidlager (Flobergmetoden)
 • snäckväxlar (DIN 3996 mm)
 • kuggväxlar (ISO 6336 modif)

Labb.övningar – vi kör testutrustning samt provriggning för kugghjul, glidlager och rullningslager. Dimensionering med rätt intervall för fettsmorda lager, växlar och hydraul. Dimensionera med rätt fettmängd i lagren. Skriv in i och bygg upp underhållsprogrammet (Tribologen underhållsprogram) med alla de framtagna uppgifterna. Kör ut den första veckolistan!

 • Kursmål

  Kunna dimensionera, intervallsätta och välja rätt basoljeviskosistet med hjälp av PC-dimensioneringsprogrammet Viskoteket och underhållsprogrammet Tribologen.

 • Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till underhållsansvariga, underhållstekniker, underhållsingenjörer, maskintekniker, smörjtekniker samt ansvariga för uppbyggandet av underhållssystemet på det egna företaget.

  Förkunskaper
  Utbildningen kräver att du har gått Tribologi och smörjteknik del 1 och del 2 eller har motsvarande kompetens. Du behöver ha tillgång till dator under kursdagarna.

 • Förkunskaper

   

DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398557, "CourseName": "Tribologi & sm\u00f6rjteknik, del 3", "InternalCourseName": "Tribologi & sm\u00f6rjteknik, del 3", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

L\u00e4r dig dimensionera som oljebolagens experter! Vid uppbyggandet av ett underh\u00e5llssystem p\u00e5 det egna f\u00f6retaget \u00e4r det viktigt att dimensionera med r\u00e4tt sm\u00f6rjmedel och att s\u00e4tta optimala underh\u00e5llsintervaller. D\u00e5 erh\u00e5lls en god l\u00f6nsamhet i det f\u00f6rebyggande underh\u00e5llet. F\u00e4rre haverier och l\u00e4gre sm\u00f6rjmedelsf\u00f6rbrukning \u00e4r de omedelbara f\u00f6rdelarna med att kunna dimensionera r\u00e4tt.
<\/p>

Att intervalls\u00e4tta tusentals sm\u00f6rjpunkter och ber\u00e4kna r\u00e4tt fettm\u00e4ngd och dessutom v\u00e4lja r\u00e4tt basoljeviskositet l\u00e4t sig knappast g\u00f6ras p\u00e5 ett korrekt s\u00e4tt tidigare. Dessa matematiska ber\u00e4kningar som tidigare kunde ta timmar att utf\u00f6ra, kan nu tas fram p\u00e5 n\u00e5gra minuter med hj\u00e4lp av datorprogrammet Viskoteket. F\u00f6r att inte hamna i n\u00e5gra fallgropar b\u00f6r en del specifika kunskaper f\u00f6r att kunna dimensionera p\u00e5 r\u00e4tt s\u00e4tt inf\u00f6rskaffas. Du har gl\u00e4dje av att kunna dimensionera r\u00e4tt vid f\u00f6ljande fall:<\/span><\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration