Underhållsförråd 1

Kursbeskrivning

Ett fungerande förråd är en förutsättning för att utrustningen ska kunna åtgärdas effektivt. För att få ett fungerande förråd som är lättarbetat måste man känna till de viktigaste grunderna i förrådshållningen. För att uppnå en bra förrådshållning måste förrådspersonalen:

 • känna till hur underhållet och andra förbrukare arbetar
 • veta vilka krav på service som ställs
 • känna till krav på förvaring och hantering
 • ha komponentkännedom
 • veta hur man organiserar det dagliga arbetet i ett förråd, så att artiklarna är lätt åtkomliga

Förrådspersonalens arbetsuppgifter är inte enbart att ge service mot kunder inom företaget, de skall även ha förståelse för och kunskap om de artiklar som lagerhålls. Förrådets ekonomiska betydelse har aktualiserats, inte bara ur kapitalbindningssynpunkt utan även ur ”materialförstörelsesynpunkt”. Förvarar och hanterar vi våra artiklar på rätt sätt, så att de är som nya då de skall tas i bruk i anläggningen? Kraven på kvalitet vid förrådshållningen ökar, inte minst när det gäller el- och elektronikkomponenter.

Ladda gärna ner kursbladet genom att klicka här

Kursinnehåll
 • Förrådets plats i företaget
 • Förrådsfilosofi
 • Förrådets effektivitet
 • Förrådslokal och hjälpmedel
 • Datorsystem
 • Systematik i förrådsarbetet
 • Inköp
 • Korrekt förrådshållning
 • Materialkunskap
 • Mekaniska komponenter
 • El- och elektronikkomponenter
 • Skydd och säkerhet
 • Kursmål

  Efter utbildningen ska deltagarna:

  - ha förståelse för förrådsfunktionens roll

  - veta vilka faktorer man tar hänsyn vid inredning av ett förråd

  - ha förståelse för målsättning, processer och strategier

  - veta hur man benämner, numrerar, märker och placerar olika artiklar

  - ha kännedom om inköpsrutiner, beställningspunkter, avtal och kvantitet

  - förstå betydelsen av rätt förrådshantering

  - veta hur man förebygger felaktig förvaring/hantering

  - kunna ge förslag på för artiklarna rätt förrådshållning

  - ha allmän teknisk kunskap om olika komponenter

  - förstå och kunna förebygga hälsorisker

 • Målgrupp
  All personal som arbetar i och med förrådsverksamhet.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398564, "CourseName": "Underh\u00e5llsf\u00f6rr\u00e5d 1", "InternalCourseName": "Underh\u00e5llsf\u00f6rr\u00e5d 1", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Ett fungerande f\u00f6rr\u00e5d \u00e4r en f\u00f6ruts\u00e4ttning f\u00f6r att utrustningen ska kunna \u00e5tg\u00e4rdas effektivt. F\u00f6r att f\u00e5 ett fungerande f\u00f6rr\u00e5d som \u00e4r l\u00e4ttarbetat m\u00e5ste man k\u00e4nna till de viktigaste grunderna i f\u00f6rr\u00e5dsh\u00e5llningen. F\u00f6r att uppn\u00e5 en bra f\u00f6rr\u00e5dsh\u00e5llning m\u00e5ste f\u00f6rr\u00e5dspersonalen:<\/span><\/p>

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration