Utbildning till specialist som underhållstekniker

Kursbeskrivning

Utbildningen har utvecklats tillsammans med Svenskt Underhåll för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist, en certifiering giltig i 21 länder inom Europa.

Kursdeltagaren utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underhållsområdet. Därigenom skapas nya möjligheter för deltagaren att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen och implementeringen av underhållsstrategier.

Ladda gärna ned kursbladet genom att klicka här!

Kursinnehåll

Block 1, Grunderna inom underhåll

Utbildningens första block handlar om underhållsverksamheten i stort och de byggstenar underhållet vilar på.  Under dag går vi grundligt igenom de grundläggande begreppen kring produktion, underhåll och driftsäkerhet. Den avslutande dagen avhandlar vi materiallära, oförstörande provning och tekniker som används vid avhjälpande underhåll, som till exempel reparationsteknik.

Block 2, Underhåll av mekaniska enheter

Utbildningens andra block börjar med att vi gör en ordentlig fördjupning runt förebyggande underhåll. Vi går vidare igenom vikten av att hålla rent, ger grunderna inom tribologi och smörjteknik samt genomför en praktisk övning i tillståndsbaserat underhåll.

Dag två är avsatt för att ge grunderna runt pneumatik/ hydraulik. Den avslutande dagen detta block ägnar vi åt planeringsfunktionen och arbetssättet runt arbetsorderprocessen. Vi avslutar med att ge en översikt kring de informationssystem som finns runt underhåll

Block 3, El och automation

Alla dagarna i tredje blocket av utbildningen handlar om elteknik och automation.

Block 4, Underhållsteknik

I sista delen av utbildningen får du lära dig om reservdels- och förrådshantering. Ett viktigt avsnitt i detta block avhandlar den ekonomiska betydelsen av underhållsverksamheten och du får lära dig om grundläggande underhållsekonomi samt Life Cycle Cost. Under detta block fördjupar vi oss också inom felsökning och förbättringsteknik samt går igenom risker och riskhantering. Till sist får du också lära dig om systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

EFNMS-certifiering: European Maintenance Technician Specialist

Kursen är designad för att motsvara EFNMS kravspecifikation för European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avläggas efter genomförd kurs. Vid godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis som är till fördel både för deltagaren och deltagarens företag. Vissa självstudier utanför kursen krävs för att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt stöd genom hela utbildningen fram till dagen för tentamen. 

 • Kursmål

  Efter genomgången utbildning ska deltagaren utifrån sin yrkesroll:

  * Förstå uppgiften som underhållsverksamhet har, förstå vad som krävs för att verkställa och utveckla den samt veta på vilket sätt man gör detta.
  * Ha en fördjupad kunskap om de olika områden som ingår inom underhållsarbetet.
  * Ha en bredare teknisk kunskap och veta hur man använder den i driftsäkerhetsarbetet
  * Kunna grunderna samt veta:

  - Hur man utvecklar och implementerar underhållsstrategier
  - Planeringsfunktionen syfte
  - Vikten av god förrådshållning
  - Vilket beslutsunderlag som ska finnas och framställas
  - Hur man ska jobba med problemlösning och ständiga förbättringar
  - Hur stödsystemen som finns runt underhåll ska användas

  En fullständig lista över kraven för att certifiera sig till underhållstekniker kan du hämta här Svenskt underhåll, certifierad underhållstekniker

 • Målgrupp
  Utbildningen riktas till dig som redan jobbar med drift och/eller underhåll, samt till dig som kommer att arbeta som tekniker inom drift och underhåll
 • Förkunskaper
  Du behöver ha grundläggande erfarenheter från att ha jobbat med drift och/eller tekniska frågor, inom industrin, teknisk service eller teknisk förvaltning.
DEBUG: { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398542, "CourseName": "Utbildning till specialist som underh\u00e5llstekniker", "InternalCourseName": "Utbildning till specialist som underh\u00e5llstekniker", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Utbildningen har utvecklats tillsammans med Svenskt Underh\u00e5ll f\u00f6r att motsvara EFNMS kravspecifikation f\u00f6r European Maintenance Technician Specialist, en certifiering giltig i 21 l\u00e4nder inom Europa.<\/span><\/p>

Kursdeltagaren utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underh\u00e5llsomr\u00e5det. D\u00e4rigenom skapas nya m\u00f6jligheter f\u00f6r deltagaren att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen och implementeringen av underh\u00e5llsstrategier.

Ladda g\u00e4rna ned kursbladet genom att klicka h\u00e4r!<\/a><\/span><\/span><\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/span><\/span><\/h3>

Block 1, Grunderna inom underh\u00e5ll<\/strong><\/p>

Utbildningens f\u00f6rsta block handlar om underh\u00e5llsverksamheten i stort och de byggstenar underh\u00e5llet vilar p\u00e5.  <\/span>Under dag g\u00e5r vi grundligt igenom de grundl\u00e4ggande begreppen kring produktion, underh\u00e5ll och drifts\u00e4kerhet. Den avslutande dagen avhandlar vi materiall\u00e4ra, of\u00f6rst\u00f6rande provning och tekniker som anv\u00e4nds vid avhj\u00e4lpande underh\u00e5ll, som till exempel reparationsteknik.<\/span><\/p>

Block 2, Underh\u00e5ll av mekaniska enheter<\/strong><\/p>

Utbildningens andra block b\u00f6rjar med att vi g\u00f6r en ordentlig f\u00f6rdjupning runt f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll. Vi g\u00e5r vidare igenom vikten av att h\u00e5lla rent, ger grunderna inom tribologi och sm\u00f6rjteknik samt genomf\u00f6r en praktisk \u00f6vning i tillst\u00e5ndsbaserat underh\u00e5ll. <\/span><\/p>

Dag tv\u00e5 \u00e4r avsatt f\u00f6r att ge grunderna runt pneumatik\/ hydraulik. Den avslutande dagen detta block \u00e4gnar vi \u00e5t planeringsfunktionen och arbetss\u00e4ttet runt arbetsorderprocessen. Vi avslutar med att ge en \u00f6versikt kring de informationssystem som finns runt underh\u00e5ll<\/span> <\/p>

Block 3, El och automation<\/strong><\/p>

Alla dagarna i tredje blocket av utbildningen handlar om elteknik och automation. <\/span><\/span><\/p>

Block 4, Underh\u00e5llsteknik<\/strong><\/p>

I sista delen av utbildningen f\u00e5r du l\u00e4ra dig om reservdels- och f\u00f6rr\u00e5dshantering. Ett viktigt avsnitt i detta block avhandlar den ekonomiska betydelsen av underh\u00e5llsverksamheten och du f\u00e5r l\u00e4ra dig om grundl\u00e4ggande underh\u00e5llsekonomi samt Life Cycle Cost. Under detta block f\u00f6rdjupar vi oss ocks\u00e5 inom fels\u00f6kning och f\u00f6rb\u00e4ttringsteknik samt g\u00e5r igenom risker och riskhantering. Till sist f\u00e5r du ocks\u00e5 l\u00e4ra dig om systematiskt kvalitets- och milj\u00f6arbete.<\/span><\/p>

EFNMS-certifiering: European Maintenance Technician Specialist<\/h3>

Kursen \u00e4r designad f\u00f6r att motsvara EFNMS kravspecifikation f\u00f6r European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avl\u00e4ggas efter genomf\u00f6rd kurs. Vid godk\u00e4nd tentamen utf\u00e4rdas ett kunskapsbevis som \u00e4r till f\u00f6rdel b\u00e5de f\u00f6r deltagaren och deltagarens f\u00f6retag. Vissa sj\u00e4lvstudier utanf\u00f6r kursen kr\u00e4vs f\u00f6r att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt st\u00f6d genom hela utbildningen fram till dagen f\u00f6r tentamen. <\/p>", "CourseDescriptionShort": "<\/span>

Utbildningen skapar f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r drift- och underh\u00e5llstekniker inom industrins olika omr\u00e5den att utifr\u00e5n sitt perspektiv bidra till utvecklingen av underh\u00e5llsarbetet. <\/span>Utbildningen bidrar till att f\u00f6rse deltagaren med ett tankes\u00e4tt d\u00e4r man kan se p\u00e5 verksamheten utifr\u00e5n samt jobba sj\u00e4lvst\u00e4ndigt och strategiskt.<\/p>", "CourseGoal": "

Efter genomg\u00e5ngen utbildning ska deltagaren utifr\u00e5n sin yrkesroll:

<\/span>* F\u00f6rst\u00e5 uppgiften som underh\u00e5llsverksamhet har, f\u00f6rst\u00e5 vad som kr\u00e4vs f\u00f6r att verkst\u00e4lla och utveckla den samt veta p\u00e5 vilket s\u00e4tt man g\u00f6r detta.
* Ha en f\u00f6rdjupad kunskap om de olika omr\u00e5den som ing\u00e5r inom underh\u00e5llsarbetet.
* Ha en bredare teknisk kunskap och veta hur man anv\u00e4nder den i drifts\u00e4kerhetsarbetet
* Kunna grunderna samt veta:<\/p>

- Hur man utvecklar och implementerar underh\u00e5llsstrategier
<\/span>- Planeringsfunktionen syfte
- Vikten av god f\u00f6rr\u00e5dsh\u00e5llning
- Vilket beslutsunderlag som ska finnas och framst\u00e4llas
- Hur man ska jobba med probleml\u00f6sning och st\u00e4ndiga f\u00f6rb\u00e4ttringar
- Hur st\u00f6dsystemen som finns runt underh\u00e5ll ska anv\u00e4ndas

En fullst\u00e4ndig lista \u00f6ver kraven f\u00f6r att certifiera sig till underh\u00e5llstekniker kan du h\u00e4mta h\u00e4r
Svenskt underh\u00e5ll, certifierad underh\u00e5llstekniker<\/a><\/p>", "TargetGroup": "Utbildningen riktas till dig som redan jobbar med drift och\/eller underh\u00e5ll, samt till dig som kommer att arbeta som tekniker inom drift och underh\u00e5ll<\/span><\/span>", "Prerequisites": "Du beh\u00f6ver ha grundl\u00e4ggande erfarenheter fr\u00e5n att ha jobbat med drift och\/eller tekniska fr\u00e5gor, inom industrin, teknisk service eller teknisk f\u00f6rvaltning.<\/span>", "CourseAfter": "", "Quote": "", "Days": null, "StartTime": "08:00", "EndTime": "18:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [ { "SubjectName": "Underh\u00e5ll" } ], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 45700, "PriceNameCode": null }, { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 45700, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(398542)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T09%3A31%3A54%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T09%3A31%3A56%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 265, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.259106, "namelookup_time": 0.002081, "connect_time": 0.005975, "pretransfer_time": 0.025639, "size_upload": 0, "size_download": 11019, "speed_download": 42526, "speed_upload": 0, "download_content_length": 11019, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.258998, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 64349, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 25199, "connect_time_us": 5975, "namelookup_time_us": 2081, "pretransfer_time_us": 25639, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 258998, "total_time_us": 259106 }, "@headers": { "content-length": [ "11019" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 07:31:53 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] }, "EventId": 1892536, "City": "Distansutbildning via Zoom", "ParticipantNumberLeft": 20, "MaxParticipantNumber": 20, "StartDate": "2023-02-06T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-05-31T17:00:00+02:00", "AddressName": null, "LocationId": 26608, "BookingFormUrl": "https:\/\/app.eduadmin.se\/form\/idhammar\/1892536", "OnDemandPublished": false, "LastApplicationDate": "2023-01-23T23:59:00+01:00", "EventDates": [ { "StartDate": "2023-02-06T09:00:00+01:00", "EndDate": "2023-02-06T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-02-07T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-02-07T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-02-08T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-02-08T15:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-03-20T09:00:00+01:00", "EndDate": "2023-03-20T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-03-21T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-03-21T17:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-03-22T08:00:00+01:00", "EndDate": "2023-03-22T15:00:00+01:00" }, { "StartDate": "2023-04-24T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-24T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-25T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-25T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-04-26T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-04-26T15:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-05-29T09:00:00+02:00", "EndDate": "2023-05-29T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-05-30T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-05-30T17:00:00+02:00" }, { "StartDate": "2023-05-31T08:00:00+02:00", "EndDate": "2023-05-31T15:00:00+02:00" } ], "Sessions": [], "PaymentMethods": [ { "PaymentMethodId": 1, "PaymentMethodName": "Faktura" } ], "CourseTemplate": { "@odata.context": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/$metadata#CourseTemplates\/$entity", "CourseTemplateId": 398542, "CourseName": "Utbildning till specialist som underh\u00e5llstekniker", "InternalCourseName": "Utbildning till specialist som underh\u00e5llstekniker", "ImageUrl": null, "CourseDescription": "

Utbildningen har utvecklats tillsammans med Svenskt Underh\u00e5ll f\u00f6r att motsvara EFNMS kravspecifikation f\u00f6r European Maintenance Technician Specialist, en certifiering giltig i 21 l\u00e4nder inom Europa.<\/span><\/p>

Kursdeltagaren utbildas i moderna koncept, metoder och tekniker inom underh\u00e5llsomr\u00e5det. D\u00e4rigenom skapas nya m\u00f6jligheter f\u00f6r deltagaren att i sin professionella roll, bidra till utvecklingen och implementeringen av underh\u00e5llsstrategier.

Ladda g\u00e4rna ned kursbladet genom att klicka h\u00e4r!<\/a><\/span><\/span><\/p>

Kursinneh\u00e5ll<\/span><\/span><\/h3>

Block 1, Grunderna inom underh\u00e5ll<\/strong><\/p>

Utbildningens f\u00f6rsta block handlar om underh\u00e5llsverksamheten i stort och de byggstenar underh\u00e5llet vilar p\u00e5.  <\/span>Under dag g\u00e5r vi grundligt igenom de grundl\u00e4ggande begreppen kring produktion, underh\u00e5ll och drifts\u00e4kerhet. Den avslutande dagen avhandlar vi materiall\u00e4ra, of\u00f6rst\u00f6rande provning och tekniker som anv\u00e4nds vid avhj\u00e4lpande underh\u00e5ll, som till exempel reparationsteknik.<\/span><\/p>

Block 2, Underh\u00e5ll av mekaniska enheter<\/strong><\/p>

Utbildningens andra block b\u00f6rjar med att vi g\u00f6r en ordentlig f\u00f6rdjupning runt f\u00f6rebyggande underh\u00e5ll. Vi g\u00e5r vidare igenom vikten av att h\u00e5lla rent, ger grunderna inom tribologi och sm\u00f6rjteknik samt genomf\u00f6r en praktisk \u00f6vning i tillst\u00e5ndsbaserat underh\u00e5ll. <\/span><\/p>

Dag tv\u00e5 \u00e4r avsatt f\u00f6r att ge grunderna runt pneumatik\/ hydraulik. Den avslutande dagen detta block \u00e4gnar vi \u00e5t planeringsfunktionen och arbetss\u00e4ttet runt arbetsorderprocessen. Vi avslutar med att ge en \u00f6versikt kring de informationssystem som finns runt underh\u00e5ll<\/span> <\/p>

Block 3, El och automation<\/strong><\/p>

Alla dagarna i tredje blocket av utbildningen handlar om elteknik och automation. <\/span><\/span><\/p>

Block 4, Underh\u00e5llsteknik<\/strong><\/p>

I sista delen av utbildningen f\u00e5r du l\u00e4ra dig om reservdels- och f\u00f6rr\u00e5dshantering. Ett viktigt avsnitt i detta block avhandlar den ekonomiska betydelsen av underh\u00e5llsverksamheten och du f\u00e5r l\u00e4ra dig om grundl\u00e4ggande underh\u00e5llsekonomi samt Life Cycle Cost. Under detta block f\u00f6rdjupar vi oss ocks\u00e5 inom fels\u00f6kning och f\u00f6rb\u00e4ttringsteknik samt g\u00e5r igenom risker och riskhantering. Till sist f\u00e5r du ocks\u00e5 l\u00e4ra dig om systematiskt kvalitets- och milj\u00f6arbete.<\/span><\/p>

EFNMS-certifiering: European Maintenance Technician Specialist<\/h3>

Kursen \u00e4r designad f\u00f6r att motsvara EFNMS kravspecifikation f\u00f6r European Maintenance Technician Specialist. Tentamen kan avl\u00e4ggas efter genomf\u00f6rd kurs. Vid godk\u00e4nd tentamen utf\u00e4rdas ett kunskapsbevis som \u00e4r till f\u00f6rdel b\u00e5de f\u00f6r deltagaren och deltagarens f\u00f6retag. Vissa sj\u00e4lvstudier utanf\u00f6r kursen kr\u00e4vs f\u00f6r att klara tentamen. Vi erbjuder professionellt st\u00f6d genom hela utbildningen fram till dagen f\u00f6r tentamen. <\/p>", "CourseDescriptionShort": "<\/span>

Utbildningen skapar f\u00f6ruts\u00e4ttningar f\u00f6r drift- och underh\u00e5llstekniker inom industrins olika omr\u00e5den att utifr\u00e5n sitt perspektiv bidra till utvecklingen av underh\u00e5llsarbetet. <\/span>Utbildningen bidrar till att f\u00f6rse deltagaren med ett tankes\u00e4tt d\u00e4r man kan se p\u00e5 verksamheten utifr\u00e5n samt jobba sj\u00e4lvst\u00e4ndigt och strategiskt.<\/p>", "CourseGoal": "

Efter genomg\u00e5ngen utbildning ska deltagaren utifr\u00e5n sin yrkesroll:

<\/span>* F\u00f6rst\u00e5 uppgiften som underh\u00e5llsverksamhet har, f\u00f6rst\u00e5 vad som kr\u00e4vs f\u00f6r att verkst\u00e4lla och utveckla den samt veta p\u00e5 vilket s\u00e4tt man g\u00f6r detta.
* Ha en f\u00f6rdjupad kunskap om de olika omr\u00e5den som ing\u00e5r inom underh\u00e5llsarbetet.
* Ha en bredare teknisk kunskap och veta hur man anv\u00e4nder den i drifts\u00e4kerhetsarbetet
* Kunna grunderna samt veta:<\/p>

- Hur man utvecklar och implementerar underh\u00e5llsstrategier
<\/span>- Planeringsfunktionen syfte
- Vikten av god f\u00f6rr\u00e5dsh\u00e5llning
- Vilket beslutsunderlag som ska finnas och framst\u00e4llas
- Hur man ska jobba med probleml\u00f6sning och st\u00e4ndiga f\u00f6rb\u00e4ttringar
- Hur st\u00f6dsystemen som finns runt underh\u00e5ll ska anv\u00e4ndas

En fullst\u00e4ndig lista \u00f6ver kraven f\u00f6r att certifiera sig till underh\u00e5llstekniker kan du h\u00e4mta h\u00e4r
Svenskt underh\u00e5ll, certifierad underh\u00e5llstekniker<\/a><\/p>", "TargetGroup": "Utbildningen riktas till dig som redan jobbar med drift och\/eller underh\u00e5ll, samt till dig som kommer att arbeta som tekniker inom drift och underh\u00e5ll<\/span><\/span>", "Prerequisites": "Du beh\u00f6ver ha grundl\u00e4ggande erfarenheter fr\u00e5n att ha jobbat med drift och\/eller tekniska fr\u00e5gor, inom industrin, teknisk service eller teknisk f\u00f6rvaltning.<\/span>", "CourseAfter": "", "Quote": "", "Days": null, "StartTime": "08:00", "EndTime": "18:00", "RequireCivicRegistrationNumber": false, "ParticipantVat": 25, "OnDemand": false, "OnDemandAccessDays": null, "Subjects": [ { "SubjectName": "Underh\u00e5ll" } ], "Categories": [ { "CategoryName": "Utbildningar" }, { "CategoryName": "\u00d6ppna utbildningar" } ], "PriceNames": [ { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "PublicPriceName": true, "GroupPrice": false, "Price": 45700, "PriceNameCode": null } ], "CustomFields": [], "@curl": { "url": "https:\/\/api.eduadmin.se\/v1\/odata\/CourseTemplates(398542)?%24select=CourseTemplateId%2CCourseName%2CInternalCourseName%2CImageUrl%2CCourseDescription%2CCourseDescriptionShort%2CCourseGoal%2CTargetGroup%2CPrerequisites%2CCourseAfter%2CQuote%2CDays%2CStartTime%2CEndTime%2CRequireCivicRegistrationNumber%2CParticipantVat%2COnDemand%2COnDemandAccessDays&%24expand=Subjects%28%24select%3DSubjectName%3B%29%2CCategories%28%24select%3DCategoryName%3B%29%2CPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%2CEvents%28%24filter%3DHasPublicPriceName+and+StatusId+eq+1+and+CustomerId+eq+null+and+CompanySpecific+eq+false+and+LastApplicationDate+ge+2022-07-01T09%3A31%3A54%2B02%3A00+and+StartDate+le+2024-07-01T23%3A59%3A59%2B02%3A00+and+EndDate+ge+2022-07-01T09%3A31%3A56%2B02%3A00%3B%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%24select%3DPriceNameId%2CPriceNameDescription%2CPrice%2CMaxParticipantNumber%2CNumberOfParticipants%2CDiscountPercent%3B%29%2CEventDates%28%24orderby%3DStartDate%3B%24select%3DStartDate%2CEndDate%3B%29%2CSessions%28%24expand%3DPriceNames%28%24filter%3DPublicPriceName%3B%29%3B%24filter%3DHasPublicPriceName%3B%29%2CPaymentMethods%3B%24orderby%3DStartDate+asc%3B%24select%3DEventId%2CCity%2CParticipantNumberLeft%2CMaxParticipantNumber%2CStartDate%2CEndDate%2CAddressName%2CLocationId%2CParticipantVat%2CBookingFormUrl%2COnDemand%2COnDemandPublished%2COnDemandAccessDays%2CLastApplicationDate%29%2CCustomFields%28%24filter%3DShowOnWeb%3B%24select%3DCustomFieldId%2CCustomFieldName%2CCustomFieldType%2CCustomFieldValue%2CCustomFieldChecked%2CCustomFieldDate%2CCustomFieldAlternativeId%2CCustomFieldAlternativeValue%3B%29&cache=false", "content_type": "application\/json; charset=utf-8", "http_code": 200, "header_size": 265, "request_size": 2227, "filetime": -1, "ssl_verify_result": 0, "redirect_count": 0, "total_time": 0.259106, "namelookup_time": 0.002081, "connect_time": 0.005975, "pretransfer_time": 0.025639, "size_upload": 0, "size_download": 11019, "speed_download": 42526, "speed_upload": 0, "download_content_length": 11019, "upload_content_length": 0, "starttransfer_time": 0.258998, "redirect_time": 0, "redirect_url": "", "primary_ip": "83.140.23.47", "certinfo": [], "primary_port": 443, "local_ip": "172.22.223.92", "local_port": 64349, "http_version": 3, "protocol": 2, "ssl_verifyresult": 0, "scheme": "HTTPS", "appconnect_time_us": 25199, "connect_time_us": 5975, "namelookup_time_us": 2081, "pretransfer_time_us": 25639, "redirect_time_us": 0, "starttransfer_time_us": 258998, "total_time_us": 259106 }, "@headers": { "content-length": [ "11019" ], "content-type": [ "application\/json; charset=utf-8" ], "date": [ "Fri, 01 Jul 2022 07:31:53 GMT" ], "strict-transport-security": [ "max-age=16000000;" ], "referrer-policy": [ "strict-origin-when-cross-origin" ], "x-xss-protection": [ "0" ], "x-forwarded-proto": [ "https" ] } }, "Price": { "PriceNameId": 4214, "PriceNameDescription": "Deltagaravgift", "Price": 45700, "MaxParticipantNumber": null, "NumberOfParticipants": null, "DiscountPercent": 0 } }

Bläddra i vår kursöversikt för inspiration